Tiks parakstīts sadarbības līgums starp Ventspils Augstskolu un Ventspils pilsētas pašvaldību

Piektdien, 10.februārī,  Ventspils Augstskolā (VeA) viesosies Ventspils pilsētas pašvaldības priekšsēdētājs Aivars Lembergs.

Plkst. 10.15 auditorijā D104 notiks Ventspils pilsētas priekšsēdētāja tikšanās ar Augstskolas studentiem, bet vēlāk tiks parakstīs sadarbības līgums starp Ventspils Augstskolu un Ventspils pilsētas pašvaldību.

Sadarbības līgums paredz sadarbību šādās jomās:

1. augstākās izglītības, zinātnes un pētniecības, tai skaitā VeA infrastruktūras un cilvēkresursu, attīstības un VeA konkurētspējas paaugstināšanā;
2. profesionālās pilnveides un interešu izglītības pieejamības veicināšanā, ņemot vērā Ventspils pilsētas un Kurzemes reģiona attīstības tendences, kā arī izvērtējot tautsaimniecības vajadzības;
3. VeA augsti kvalificēta akadēmiskā personāla un augstas klases nozares speciālistu pilnveidošanā un piesaistē;
4. zinātnisko un mācību metodisko izdevumu sagatavošanā publicēšanai un to izdošanā;
5. VeA nodotās pašvaldības nekustamās un kustamās mantas izmantošanā;
6. studējošo nodrošināšanā ar iespējām nodarboties ar sportu un kultūru;
7. VeA akadēmiskā personāla nodrošināšanā ar dienesta dzīvojamo telpu uz darba attiecību laiku un studentu nodrošināšanā ar telpām dienesta viesnīcā uz mācību laiku.

Sadarbības jomu atbalstam Ventspils dome 2012. gadā piešķirs finansējumu 497 317 Ls apmērā. Finansējums 224 991 Ls apmērā paredzēts augsti profesionāla VeA personāla un augstskolas inženierzinātņu institūta „Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs” zinātniskā personāla nodrošinājumam.


No 2012. gada par pašvaldības līdzekļiem plānots uzsākt personāla atbalsta programmu VeA darbiniekiem doktora grāda iegūšanai, ko stipendiju veidā saņems 9 darbinieki. Plānotais programmas apjoms ir 43 950 Ls. Pašvaldība atbalstīs arī mācību līdzekļu un zinātnisku monogrāfiju sagatavošanu un izdošanu 4976 Ls apmērā un 28 585 Ls plānoti VeA mārketinga pasākumiem, jaunu studentu piesaistei studijām augstskolā.


Pašvaldības budžeta līdzekļi 194 815 Ls apmērā paredzēti VeA ES fondu projektu līdzfinansēšanai un priekšfinansēšanai.
Ventspils Augstskola pēc Ventspils pilsētas pašvaldības iniciatīvas tika dibināta 1997. gadā. Pirmajos augstskolas pastāvēšanas gados tās darbību pilnībā finansēja Ventspils dome. Kopumā Ventspils pilsētas pašvaldība Ventspils Augstskolas attīstībā ieguldījusi vairāk nekā 8 miljonus latu.

07.02.2012.