Dace Štefenberga

[SinglePic not found]

Zinātniskais grāds: profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
Fakultāte: Ekonomikas un pārvaldības fakultāte
Ieņemamais amats(i): lektore, VeA Zinātņu un attīstības daļas vadītāja, VeA Satversmes sapulces priekšsēdētāja, VeA Senāta locekle, EPF Domes locekle, VeA Iepirkumu komisijas locekle

CV

Dzimšanas datums, vieta 06.02.1977., Ventspils
Izglītība
2006.-līdz šim brīdim – studijas VeA, RSEBAA, BA starpaugstskolu doktora studiju programmā “Biznesa vadība”
2002.-2004. Ventspils Augstskola – Uzņēmējdarbības vadības profesionālais maģistra grāds, uzņēmējdarbības vadītāja kvalifikācija
1996.-2000. Rīgas Tehniskā Universitāte -Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē
Darba pieredze 2006.- līdz šim brīdim Ventspils Augstskola – Zinātņu un attīstības daļas vadītāja
2004.- līdz šim brīdim – Lektore Ekonomikas un pārvaldības fakultātē
2004.-2006. Ventspils Augstskola – Metodiķe zinātnes un attīstības jautājumos
1997.-2004. Ventspils Augstskola – Lietvedības sekretāre
Pētniecības intereses Reģionālā attīstība, inovatīvā uzņēmējdarbība, projektu vadība

Kursi

Bakalaura līmeņa kursi EBF VeA

Studiju gads un semestris (1-4, rudens vai pavasaris) Kursa nosaukums un kredītpunkti Obligātais vai izvēles kurss
(A, B, C)
Studentu skaits Kursa aptuvenais grafiks (mēneši no līdz, cik 90 min. lekcijas nedēļā)
4.pavasara semestris Lietvedība un biroja darba automatizācija, 2KP A 50-60 Februāris, marts, 2 grupas, pa 2 90 min. nodarbībām nedēļā katrai gr.

 

Maģistra līmeņa kursi EBF VeA

Studiju gads un semestris (1-4, rudens vai pavasaris) Kursa nosaukums un kredītpunkti Obligātais vai izvēles kurss
(A, B, C)
Studentu skaits Kursa aptuvenais grafiks (mēneši no līdz, cik 90 min. lekcijas nedēļā)
1. pavasara semestris Projektu vadīšana, 2KP Izvēles 20 Visu pavasara semestri 1 lekcija nedēļā

 

Pētniecība

Raksti starptautiski recenzētos žurnālos
“Business functions approach to innovative and non-innovative business comparisons in Latvia” zinātnisko rakstu krājumā “Perspectives of Innovation, economics and Business, Volume 5, 2010, www.pieb.cz.

Ziņojumi, raksti starptautiski nerecenzētos žurnālos, un citas publikācijas
“Inovatīvā uzņēmējdarbība reģionālā ekonomiskā vidē”, 2007. gada VeA konferences zinātnisko rakstu krājums, 201.-208. lpp..
Štefenberga D., Hiļkevičs S., Innovation as a Factor of Economic Growth in regions, Rakstu krājums “Vadībzinātne. Ekonomika II”, Banku augstskola 2011, 94.-100. lpp

Prezentācijas konferencēs

Raksti, kuri prezentēti starptautiskajās konferencēs

VeA 3. starptautiskā zinātniskā konference “Information Society and Modern Bussiness” referāts “Inovatīvā uzņēmējdarbība reģionālā ekonomiskā vidē 2007. gada 21-22. septembrī

International Scientific Conference “Sustainable Business Development under scenarios of possible economic slowdown” Rīga, 12.04.2008., referāts “Innovative Business in Regional Economic environment”.

Starptautiskā zinātniskā konference “Information Society and Modern Business” referāts “Contemporary Problems of Innovative Business Development in Regions” 14.-16. 05.2009.

Starptautiskā konference “Business Competitiveness in Local and Foreign Markets: Challenges and Experiences”, Rīga, 29.30.04.2010., referāts “Innovation as Factor of Economic Growth in Regions”

5.4th Annual International City-Break Conference: Business and Society in a Global Economy
20-23 December 2010, Athens, Greece, referāts “The Development of Innovative Business in Regions of Latvia in Context of Global Economy”

International Scientific Conference “Changes in Global Economic Landscape – in Search for new Business Philosophy”, 29.-30. april 2011, Rīga, referāts “The Role of Regional Innovation System in Regional Development”

Citas galvenās prezentācijas vietēja rakstura konferencēs, semināros, mītiņos un tml.

VeA 2010. gada studentu zinātniskā konference “Aktualitātes tautsaimniecībā, tulkošanā, tehnoloģijās”, Ventspils, 13.05.2010. referāts “ES struktūrfondu piesaiste reģiona ekonomikas attīstībā”

Ventspils Augstskolas Studentu konference 2008. gada 24.aprīlī.

Ventspils Augstskolas 2007. gada Ziemassvētku konference.

Finansējuma piesaiste Ventspils Augstskolai

Līgumi, kas noslēgti (vai tieši palīdzējuši) finansējuma iegūšanai, lai nodrošinātu dažāda veida pētniecības un/ vai pasniegšanas aktivitātes VeA

Piedalīšanās dažādu VeA projektu gatavošanā un izpildē, t.sk. ERAF infrastruktūras un ESF projektu sagatavošanā un uzraudzībā no 2004. līdz šim brīdim.

Projekta „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” (EK EQUAL programma) aktivitāšu koordinatore VeA (02.02.2005.-04.2007.)

Dalība Nacionālā Attīstības plāna sadaļas “Esošās situācijas analīze” izstrādē 2005. gada maijā.

Projekta „Uz zinātni un inovatīvo darbību Latvijā balstītas profesionālās maģistra studiju programmas „Inovatīvā biznesa attīstība” izveide” vadītāja asistente (03.2006.-08.2006.)

Projekta „Jaunu nodarbinātības iespēju izpēte uz zināšanām balstītā sabiedrībā mūžizglītības aspektā Kurzemes reģionā”(ESF) pētniece (09.2006.-04.2007.)

Projekta “Laboratoriju iegāde un zinātnes infrastruktūras attīstība Ventspils Augstskolā un Ventspils Augstskolas Starptautiskā radioastronomijas centra bāzē” vadītāja asistente (09.2007.-08.2008.)

Administratīvie pienākumi VeA un profesionālā darbība

Profesionālā darbība

VeA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes domes locekle (no 2006.)

VeA Senāta locekle (no 2007.) 2007.-2010. Senāta priekšsēdētāja)

VeA Satversmes sapulces locekle (no 2010., arī Satversmes sapulces priekšsēdētāja),

VeA Iepirkumu komisijas locekle (no 2008.)

12.03.2012.