JRTC (Apvienotā pētniecības un apmācību centra) paplašināšana izkliedēto reālā laika signālapstrādes un kontroles sistēmu izstrādes jomā

 

 

 

 

PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

Projekta nosaukums: JRTC (Apvienotā pētniecības un apmācību centra) paplašināšana izkliedēto reālā laika signālapstrādes un kontroles sistēmu izstrādes jomā
Projekta numurs: LV-LT/1.1./LLIV-215/2012
Projekta akronīms: Cross-border DISCOS
Programma: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013. gadam 1. prioritāte „Reģiona sociālekonomiskās attīstības un konkurētspējas veicināšana”, 1.atbalsta virziens „Uzņēmējdarbības veicināšana, darba tirgus, pētījumu un tehnoloģiju attīstība”
Ieviešanas periods: 30 mēneši, uzsākts 02.04.2012., tiks ieviests līdz 02.10.2014.

Projekta mērķis
No 07.01.2010. līdz 06.07.2012. realizētā Latvijas-Lietuvas projekta "Vienota augsto tehnoloģiju pētniecības un mācību centra izveidošana" ietvaros gan Klaipēdas Universitātē, gan Ventspils Augstskolā tika izveidotas laboratorijas ar modernu infrastruktūru, kas nodrošina apmācību un zinātniskās jaunrades procesu, kam pamatā ir pasaules līmeņa aparatūra. Izmantojot abu augstskolu infrastruktūru un zinātniekiem sadarbojoties ar mācībspēkiem, tika radīts Apvienotais Izpētes un apmācības Centrs (JRTC), kurā tika veiktas darbinieku apmācības, tādējādi radot jaunas darba vietas, un topošie/jaunie zinātnieki varēja apgūt iemaņas jaunizveidotajās laboratorijās. Tomēr ar iepirkto aparatūru, programmatūru un apgūtajām zināšanām bija nepietiekami, lai nodrošinātu zinātnieku un inženieru sagatavošanu darbam Irbenē esošajiem radioteleskopiem, kas ir ļoti unikāli zinātnes objekti Baltijā.
Projekta „JRTC Extension in Area of Development of Distributed Real-Time Signal Processing and Control Systems” mērķis ir attīstīt JRTC infrastruktūru un dalībnieku zināšanas tādās mūsdienās būtiskās jomās kā izkliedētā reālā laika signālapstrāde un kontroles sistēmas.

Galvenās aktivitātes
Projekta ietvaros paredzētas vairākas aktivitātes, lai iecerēto realizētu visefektīvāk:
1) JRTC attīstības perspektīvu analīze globālo pasaules elektronikas un signālapstrādes attīstības tendenču skatījumā;
2) optimālu JRTC infrastruktūras modernizācijas ceļu izvēle, infrastruktūras iepirkumi un modernizācija;
3) izkliedēto reālā laika datu apstrādes sistēmu izstrāde;
4) zinātnes infrastruktūras resursu menedžmenta un kontroles metožu izstrāde;
5) esošo studiju programmu uzlabošana un modificēšana;
6) darbinieku apmācību plānu izstrāde un apmācības;
7) sasniegto rezultātu prezentācija starptautiskajās zinātniskajās aprindās un Latvijā.

Plānotie rezultāti
Projekta ietvaros tiks izstrādātas jaunas zinātniskās iekārtas un sistēmas kosmisko signālu apstrādes pielietojumam un infrastruktūras resursu izmantošanai attālinātā laikdales režīmā: iekārtas kosmisko datu reģistrācijai un pirmapstrādei, koplietojuma zinātniskās infrastruktūras resursu menedžmenta sistēma, resursu attālinātās vadības sistēmas.
Lai celtu darbinieku kompetenci un uzlabotu studentu apmācību kvalitāti, kas nodrošinātu efektīvu modernizētās infrastruktūras izmantošanu ilgtermiņā, tiks modificēti esošie mācību materiāli un izstrādāti jauni; tiks organizētas darbinieku un studentu apmācības gan Ventspils Augstskolā, gan Klaipēdas Universitātē.
Projekta gaitā tiks ieskicēts plāns turpmākai JRTC attīstībai.

Projekta galvenais partneris: Klaipēdas Universitāte

Projekta kopējais finansējums: 778 108.19 EUR, no kura 85% jeb 661 391.96 EUR sastāda Eiropas Reģionālā Attīstības fonda finansējums un 15% jeb 116 716.23 EUR nacionālais finansējums.

Ventspils Augstskolas kopējais budžets projektā: 451 314.59 EUR, no kura 85% jeb 383 617.19 EUR sastāda Eiropas Reģionālā Attīstības fonda finansējums un 15% jeb 67 697.19 EUR nacionālais finansējums.

Papildu informācija: http://iik.ku.lt/jrtc/
 

Aktualitātes

17.10.2014. Informācija Pārrobežu projekts Cross – border DISCOS noslēdzies

16.09.2014. Informācija: IZI VSRC zinātniskais personāls apmeklē konferenci Tartu, Igaunijā

27.08.2014. Informācija: Latvijas-Lietuvas programmas projekta ietvaros VeA pārstāvji apmeklēs kopīgās projekta noslēguma treniņapmācības Klaipēdā

26.05.2014. – Informācija: Lat-Lit programmas projekta ietvaros VeA pārstāvji dosies pieredzes apmaiņā uz Klaipēdu

Kontakti:
Projekta vadītājs – Jānis Trokšs, tel.+371 636 29657, janis.trokss@venta.lv
Projekta administratīvā vadītāja – Ieva Kozlova, tel.+371 636 29657, ieva.kozlova@venta.lv

13.04.2012.