Pieteikums studijām

Pieteikšanās studijām uz bakalaura un profesionālā bakalaura programmu studiju vietām Pieteikšanās studijām uz maģistra un profesionālā maģistra programmu studiju vietām Pieteikšanās konkursam uz pilna laika doktora programmu studiju vietām
 

Konkursam uz Ventspils Augstskolas bakalaura un profesionālā bakalaura programmu studiju vietām varēs pieteikties:

 • elektroniski Latvijas portālā www.latvija.lv vai
 • klātienē Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī (vai arī kādā no citiem kontaktpunktiem, kuri norādīti Latvijas portālā www.latvija.lv).

Elektroniska pieteikšanās konkursam uz Ventspils Augstskolas studiju vietām notiks no 2017.gada 26. jūnija plkst. 9:00 līdz 11. jūlija plkst. 16:00 Latvijas portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu „Vienota pieteikšanās pamatstudiju programmās”.

Reflektantu pieteikumu apstiprināšana un dokumentu oriģinālu uzrādīšana dalībai konkursā uz Ventspils Augstskolas studiju vietām klātienē notiks no 2017. gada 4. līdz 11.jūlijam Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī (vai arī kādā no citiem kontaktpunktiem, kuri norādīti Latvijas portālā www.latvija.lv).

Ventspils Augstskolas kontaktpunkta darba laiks – darba dienās no10:00 – 16:00, sestdien, 8.jūlijā, no 11:00 – 15:00.

Reģistrējoties studijām portālā www.latvija.lv, samaksa par pieteikumu veicama ar pārskaitījumu saskaņā ar sistēmas norādījumiem. Piesakoties klātienē konkursam uz studijām Ventspils Augstskolā, samaksa par pieteikumu varēs tikt veikta Ventspils Augstskolas kasē.

Pieteikuma maksa noteikta 30,00 EUR apmērā. No pieteikuma maksas ir atbrīvoti 1.grupas invalīdi un bāreņi.

Pieteikums uz Ventspils Augstskolas studiju vietām ir jāapstiprina klātienē no 2017. gada 4. līdz 11.jūlijam Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī (vai arī kādā no citiem kontaktpunktiem, kuri norādīti Latvijas portālā www.latvija.lv).

Apstiprinot savu pieteikumu konkursam uz studiju vietām Ventspils Augstskolā, reflektantam kontaktpunktā personīgi jāuzrāda šādi dokumenti:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • vidējās izglītības dokuments un tā pielikums (“Sekmju izraksts”);
 • nepieciešamo IZM centralizēto eksāmenu sertifikāti vai starptautiskie valodu testi;
 • diploms par godalgotu vietu Latvijas vai starptautiskās priekšmetu olimpiādēs, ja tādi ir;
 • citi dokumenti, ja nepieciešams.

Pieteikumu konkursam uz studijām Ventspils Augstskolā var apstiprināt arī reflektanta pilnvarota persona, uzrādot pilnvaru. Reflektanta pienākums ir iepazīties ar noteikto konkursa un reģistrācijas kārtību un termiņiem un apliecināt savu informētību ar parakstu uz pieteikuma anketas.

Pieteikšanās konkursam uz maģistra un profesionālā maģistra studiju programmu studiju vietām

Par uzņemšanu profesionālā maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība”, maģistra studiju programmā „Datorzinātnes” un profesionālā maģistra studiju programmā „Elektronika”

Pieteikšanās konkursam uz studiju vietām notiks no 2017. gada 4. līdz 11.jūlijam Ventspils Augstskolā, darba dienās no 10:00 – 16:00, sestdien, 8.jūlijā, no 11:00 – 15:00.

Reflektantam jāiesniedz personīgi Ventspils Augstskolā līdz 2017. gada 11. jūlijam vai jāatsūta pa pastu līdz 11. jūlijam uz adresi „Uzņemšanas komisija, Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601” šādi dokumenti:

 • izdrukāta un aizpildīta pieteikuma veidlapa (PDF, WORD);
 • pieteikuma maksas maksājuma čeks vai, veicot pārskaitījumu, maksājuma uzdevuma kopija;
 • augstākās izglītības dokumenta un tā pielikuma kopijas;
 • dzīves un darba gājuma apraksts (CV).

Kopijām ir jābūt apstiprinātām vai arī, tās iesniedzot, jāuzrāda oriģināli. Iesniegtie dokumenti netiek izsniegti atpakaļ.

Pieteikuma maksa jāsamaksā pirms dokumentu iesniegšanas Ventspils Augstskolas kasē vai ar pārskaitījumu, pieteikuma maksa – 30,00 EUR, maksājot augstskolas kasē, vai 25,00 EUR, maksājot ar pārskaitījumu:

Ventspils Augstskola Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600 Reģ. Nr. 90000362426 Valsts kase, kods TRELLV22 Konts: LV23TREL9150140000000

Konkursa rezultāti tiks izziņoti līdz 2016.gada 14.jūlijā pēc plkst. 16:00.

Pēc konkursa rezultātu izziņošanas līdz nākamās darba dienas plkst. 16:00 reflektants Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājam var iesniegt apelāciju par konkursa rezultātiem. Apelāciju vienas dienas laikā pēc tās saņemšanas izskata ar Rektora rīkojumu apstiprināta Apelācijas komisija.

Lai kļūtu par Ventspils Augstskolas studentu, pretendentiem saskaņā ar konkursa rezultātiem jāreģistrējas studijām.

Reģistrācija uz budžeta studiju vietām notiks no 2017. gada 17. līdz 19. jūlijam Ventspils Augstskolā (no plkst. 10:00 – 16:00). Ja reflektants no 2017.gada 17. līdz 19.jūlijam nevar ierasties Ventspils Augstskolā noslēgt studiju līgumu, viņam līdz 19. jūlijam jāatsūta ieskenētā formātā un pa pastu studiju līgums, reģistrācijas anketa un fotogrāfija (3×4 cm). Lai to izdarītu, jāsazinās ar Mācību daļas vadītāju pa e-pastu: studijas@venta.lv, elektroniski jāsaņem studiju līgums un reģistrācijas anketa, aizpildīti dokumenti jāieskenē un jāatsūta uz e-pastu: studijas@venta.lv, kā arī oriģināli jāatsūta pa pastu uz: „Uzņemšanas komisija, Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601.”

Reģistrācija uz neaizpildītajām budžeta studiju vietām un uz maksas studiju vietām notiks 2017.gada 20.jūlijā Ventspils Augstskolā (no plkst. 10:00 – 16:00). Ja reflektants 2017.gada 20. jūlijā nevar ierasties Ventspils Augstskolā noslēgt studiju līgumu, viņam līdz 20. jūlijam jāatsūta ieskenētā formātā un pa pastu studiju līgums, reģistrācijas anketa un fotogrāfija (3×4 cm). Lai to izdarītu, jāsazinās ar Mācību daļas vadītāju pa e-pastu: studijas@venta.lv, elektroniski jāsaņem studiju līgums un reģistrācijas anketa, aizpildīti dokumenti jāieskenē un jāatsūta uz e-pastu: studijas@venta.lv, kā arī oriģināli jāatsūta pa pastu uz: „Uzņemšanas komisija, Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601.”

Ja reflektants norādītajā laikā nav reģistrējies studiju programmā, viņš zaudē šo iespēju, un Ventspils Augstskolai ir tiesības uzaicināt reģistrēties nākamos reflektantus, kuri konkursā ieguvuši zemākus rezultātus.

Reģistrējoties pretendentam:

 • jāaizpilda noteikta parauga veidlapa;
 • jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID);
 • jānoslēdz studiju līgums.

Reģistrēties studijām Ventspils Augstskolā var arī reflektanta pilnvarota persona, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Mācību sākums – 2017.gada 1.septembris.

Par uzņemšanu maģistra studiju programmā „Juridisko tekstu tulkošana”

Iestājpārbaudījums notiks 2017. gada 12.jūlijā . Pieteikšanās konkursam uz studiju vietām notiks no 2017. gada 4. līdz 11.jūlijam Ventspils Augstskolā, darba dienās no 10:00 – 16:00, sestdien, 8.jūlijā, no 11:00 – 15:00.

Reflektantam jāiesniedz personīgi Ventspils Augstskolā līdz 2017. gada 11. jūlijam vai jāatsūta pa pastu līdz 11. jūlijam uz adresi „Uzņemšanas komisija, Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601” šādi dokumenti:

 • elektroniski aizpildīta un parakstīta pieteikuma anketa (PDF, WORD);
 • pieteikuma maksas maksājuma čeks vai, veicot pārskaitījumu, maksājuma uzdevuma kopija;
 • augstākās izglītības dokumenta un tā pielikuma kopijas;
 • dzīves un darba gājuma apraksts (CV).

Kopijām ir jābūt apstiprinātām vai arī, tās iesniedzot, jāuzrāda oriģināli. Iesniegtie dokumenti netiek izsniegti atpakaļ. Pieteikuma maksa jāsamaksā pirms dokumentu iesniegšanas Ventspils Augstskolas kasē vai ar pārskaitījumu, pieteikuma maksa –30,00 EUR, maksājot augstskolas kasē, vai 25,00 EUR, maksājot ar pārskaitījumu:

Ventspils Augstskola Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600 Reģ. Nr. 90000362426 Valsts kase, kods TRELLV22 Konts: LV23TREL9150140000000

Konkursa rezultāti tiks izziņoti līdz 2017.gada 14.jūlija pēc plkst. 16:00.

Pēc konkursa rezultātu izziņošanas līdz nākamās darba dienas plkst. 16:00 reflektants Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājam var iesniegt apelāciju par konkursa rezultātiem. Apelāciju vienas dienas laikā pēc tās saņemšanas izskata ar Rektora rīkojumu apstiprināta Apelācijas komisija.

Lai kļūtu par Ventspils Augstskolas studentu, pretendentiem saskaņā ar konkursa rezultātiem jāreģistrējas studijām.

Reģistrācija uz budžeta studiju vietām notiks no 2017. gada 17. līdz 19. jūlijam Ventspils Augstskolā (no plkst. 10:00 – 16:00). Ja reflektants no 2017.gada 17. līdz 19.jūlijam nevar ierasties Ventspils Augstskolā noslēgt studiju līgumu, viņam līdz 19. jūlijam jāatsūta ieskenētā formātā un pa pastu studiju līgums, reģistrācijas anketa un fotogrāfija (3×4 cm). Lai to izdarītu, jāsazinās ar Mācību daļas vadītāju pa e-pastu: studijas@venta.lv, elektroniski jāsaņem studiju līgums un reģistrācijas anketa, aizpildīti dokumenti jāieskenē un jāatsūta uz e-pastu: studijas@venta.lv, kā arī oriģināli jāatsūta pa pastu uz: „Uzņemšanas komisija, Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601.”

Reģistrācija uz neaizpildītajām budžeta studiju vietām un uz maksas studiju vietām notiks 2017.gada 20.jūlijā Ventspils Augstskolā (no plkst. 10:00 – 16:00). Ja reflektants 2017.gada 20. jūlijā nevar ierasties Ventspils Augstskolā noslēgt studiju līgumu, viņam līdz 20. jūlijam jāatsūta ieskenētā formātā un pa pastu studiju līgums, reģistrācijas anketa un fotogrāfija (3×4 cm). Lai to izdarītu, jāsazinās ar Mācību daļas vadītāju pa e-pastu: studijas@venta.lv, elektroniski jāsaņem studiju līgums un reģistrācijas anketa, aizpildīti dokumenti jāieskenē un jāatsūta uz e-pastu: studijas@venta.lv, kā arī oriģināli jāatsūta pa pastu uz: „Uzņemšanas komisija, Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601.”

Ja reflektants norādītajā laikā nav reģistrējies studiju programmā, viņš zaudē šo iespēju, un Ventspils Augstskolai ir tiesības uzaicināt reģistrēties nākamos reflektantus, kuri konkursā ieguvuši zemākus rezultātus.

Reģistrējoties pretendentam:

 • jāaizpilda noteikta parauga veidlapa;
 • jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID);
 • jānoslēdz studiju līgums.

Reģistrēties studijām Ventspils Augstskolā var arī reflektanta pilnvarota persona, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Mācību sākums – 2017.gada 1.septembris.

Pieteikšanās konkursam uz pilna laika doktora programmu studiju vietām

PIETEIKŠANĀS KONKURSAM UZ STUDIJU VIETĀM PILNA LAIKA DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ „BIZNESA VADĪBA”

Pieteikšanās konkursam uz studiju vietām notiek no 2017. gada 2.maija līdz 1.decembrim Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī.

Reflektantam līdz 2017. gada 1.decembrim plkst. 16:00 personīgi Ventspils Augstskolā A311 telpā jāiesniedz šādi dokumenti:

 • aizpildīta pieteikuma anketa (PDF);
 • pieteikuma maksas maksājuma čeks vai, veicot pārskaitījumu, maksājuma uzdevuma kopija;
 • 2 fotogrāfijas (3×4 cm), kurām otrā pusē uzrakstīts vārds un uzvārds;
 • augstākās izglītības dokumentu (bakalaura un maģistra) un to pielikumu kopijas;
 • dzīves un darba gājuma apraksts (CV);
 • referāts vai publikāciju kopums izvēlētajā studiju virzienā.

Kopijām ir jābūt apstiprinātām vai arī, tās iesniedzot, jāuzrāda oriģināli. Iesniegtie dokumenti netiek izsniegti atpakaļ.

Pieteikuma maksa jāsamaksā pirms dokumentu iesniegšanas Ventspils Augstskolas kasē vai ar pārskaitījumu, pieteikuma maksa – 30,00 EUR, maksājot augstskolas kasē, vai 25,00 EUR, maksājot ar pārskaitījumu:

Ventspils Augstskola Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600 Reģ. Nr. 90000362426 Valsts kase, kods TRELLV22 Konts: LV23TREL9150140000000

Pārrunas ar reflektantiem notiks 2017. gada 1.decembrī plkst. 16:00.

Konkursa rezultāti tiek izziņoti līdz 2017.gada 8.decembrim. Pēc konkursa rezultātu izziņošanas līdz nākamās darba dienas plkst. 16:00 reflektants Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājam var iesniegt apelāciju par konkursa rezultātiem. Apelāciju vienas dienas laikā pēc tās saņemšanas izskata ar Rektora rīkojumu apstiprināta Apelācijas komisija.

Iepriekšējā izglītība: maģistra grāds ekonomikā vai uzņēmējdarbības vadībā. Izņēmuma kārtā doktora studiju programmā var uzņemt arī citu nozaru maģistra grādu ieguvušos, ja viņiem ir darba pieredze uzņēmējdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības darba vadībā un pietiekamas zināšanas vadības zinātnēs.

Reģistrācija studijām – no 2017. gada 14. līdz 15. decembrim A311 telpā.

Reģistrējoties pretendentam:

 • jāaizpilda noteikta parauga veidlapa;
 • jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID);
 • jānoslēdz studiju līgums.

Mācību sākums – 2018. gada janvāris

Papildu informācijai: epf@venta.lv; +63629653

PIETEIKŠANĀS KONKURSAM UZ STUDIJU VIETĀM KOPĪGAJĀ DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ „VALODNIECĪBA: LATVIEŠU DIAHRONISKĀ VALODNIECĪBA, LATVIEŠU SINHRONISKĀ VALODNIECĪBA, LIETIŠĶĀ VALODNIECĪBA, SALĪDZINĀMĀ UN SASTATĀMĀ VALODNIECĪBA”

Pieteikšanās konkursam uz studiju vietām notiek no 2017.gada 6.novembra līdz 2018.gada 9.februārim Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī.

Reflektantam līdz 2018. gada 9.februāra plkst. 12:00 personīgi jāiesniedz Ventspils Augstskolā A411 telpā vai jāatsūta pa pastu uz adresi „Uzņemšanas komisija, Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601” šādi dokumenti:

 • aizpildīta pieteikuma anketa (PDF);
 • pieteikuma maksas maksājuma čeks vai, veicot pārskaitījumu, maksājuma uzdevuma kopija;
 • 2 fotogrāfijas (3×4 cm), kurām otrā pusē uzrakstīts vārds un uzvārds;
 • augstākās izglītības dokumentu (bakalaura un maģistra) un to pielikumu kopijas;
 • dzīves un darba gājuma apraksts (CV), kura pielikumā būtu pievienota informācija par pieredzi darbā augstskolas/pētniecības iestādē, līdzdalību pētniecības projektos un zinātnisko publikāciju un referātu saraksts;
 • referāts (10-15 lpp. apjomā) vai referāta apjomam līdzvērtīga publikāciju kopa par aktuālu problēmu izvēlētajā valodniecības apakšnozarē

Kopijām ir jābūt apstiprinātām vai arī, tās iesniedzot, jāuzrāda oriģināli. Iesniegtie dokumenti netiek izsniegti atpakaļ.

Pieteikuma maksa jāsamaksā pirms dokumentu iesniegšanas Ventspils Augstskolas kasē vai ar pārskaitījumu, pieteikuma maksa – 30,00 EUR, maksājot augstskolas kasē, vai 25,00 EUR, maksājot ar pārskaitījumu:

Ventspils Augstskola Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600 Reģ. Nr. 90000362426 Valsts kase, kods TRELLV22 Konts: LV23TREL9150140000000

Iestājpārbaudījums: pārrunas par iestājreferāta problemātiku notiks 2018.gada 12.februārī plkst 13:00 Ventspils Augstskolā.

Konkursa rezultāti tiek izziņoti ne vēlāk kā triju dienu laikā no pēdējā pārbaudījuma dienas. Pēc konkursa rezultātu izziņošanas līdz nākamās darba dienas plkst. 16:00 reflektantu Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājam var iesniegt apelāciju par konkursa rezultātiem. Apelāciju vienas dienas laikā pēc tās saņemšanas izskata ar Rektora rīkojumu apstiprināta Apelācijas komisija.

Iepriekšējā izglītība: maģistra grāds (vai tam atbilstošs augstākās izglītības diploms) humanitāro, sociālo vai izglītības zinātņu jomā; vismaz vienā no izglītības līmeņiem (bakalaura vai maģistra studiju līmenī) jābūt iegūtai augstākajai izglītībai filoloģijā.

Reģistrācija studijām – 2018.gada 16.februārī.

Reģistrējoties pretendentam:

 • jāaizpilda noteikta parauga veidlapa;
 • jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID);
 • jānoslēdz studiju līgums.

Mācību sākums – 2018. gada 19.februāris

Papildu informācijai: tsf@venta.lv; +63629655

 

28.05.2012.