Pārskats par sasniegumiem VeA īstenojamajā cilvēkresursu projektā

_MG_5243

2012. gada 19. oktobrī Ventspils Starptautiskajā Radioastronomijas centrā notiks Ventspils Augstskolas projekta „Uz Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas” noslēguma publicitātes seminārs.

 

 

Norises vieta:

VSRC radioastronomijas mācību un pētniecības laboratoriju korpuss "Kristāls" Ances pagastā, Irbenē. Reģistrācijas sākums 10:30

Seminārs tiks organizēts pārskata formā, lai demonstrētu projekta izpildes gaitā sasniegtos rezultātus, respektīvi, 20 gadus dīkstāvē pavadījušā radioteleskopa RT-16 tehniskā stāvokļa raksturojumu, projekta radošās komandas ieguldījumu antenas tehniskās dokumentācijas sagatavošanā – esošo iekārtu elektrisko un mehānisko shēmu izstrādi, dažādu elektronisko sistēmu izgatavošanu datorvadāmai paraboliskās antenas orientēšanai, kā arī jaunas uztveršanas un reģistrācijas aparatūras izveidi globālās pozicionēšanas sistēmas satelītu radiostarojuma uztveršanai un reģistrācijai, lai veiktu jonosfēras īpašību pētījumus.

Paredzēti seši ziņojumi: projekta zinātniskais vadītājs PhD N. Jēkabsons ziņos par kopējiem projekta sasniegtajiem rezultātiem, pētnieks A.Bērziņš ziņos par antenu RT-16 un RT-32 modernizācijas pētījumu rezultātiem, pētnieks G. Gaigals ziņos par reālā laika sensortīklu tehnoloģiju pētījumu un antenas pozīcijas kontroles sistēmas precīzās pozicionēšanas apakšsistēmas izstrādes rezultātiem, asistente I. Lībiete ziņos par antenas RT-16 vadības sistēmas koncepciju un tās ieviešanu, vadošais pētnieks J. Trokšs ziņos par 18 cm diapazona uztveršanas un reģistrēšanas sistēmas izstrādi jonosfēras īpašību pētīšanai un pētnieks Vl. Bezrukovs ziņos par iepriekšējā dienā ar RT-32 veikto ZMP novērojumu operatīvajiem rezultātiem, kas iegūti, līdzdarbojoties sevišķi garas bāzes Eiropas radiointerferometrijas EVN tīklā. Atzīmējams, ka, projekta izpildes gaitā realizējot ar RT-16 modernizāciju saistītos uzdevumus, sasniegumi ir labāki par sākotnēji plānotajiem.

Papildus minētajam ir paredzētas diskusijas neformālā gaisotnē, atbildes uz interesentu jautājumiem un viedokļu apmaiņa. Semināra noslēgumā paredzēta ekskursija uz radioteleskopiem RT‑16 un RT-32.

Aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” mērķis ir veicināt papildu cilvēkresursu piesaisti zinātnei, veidojot jaunas zinātniskās grupas, piesaistot zinātniskajam un pētnieciskajam darbam zinātniekus, kas atgriežas darbā Latvijā, un ārvalstu zinātniekus, kā arī veicināt jauno zinātnieku iesaistīšanos projektos. Projekta izpildes gaitā, veicot pētījumus Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) vadības, komunikāciju un signālu apstrādes jomās, tiek plānots izveidot starptautiska līmeņa kompetenci četrās jauno zinātnieku grupās un izveidot platformu ZMP vadības un komunikāciju centram.

Programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros Ventspils Augstskola īsteno projektu „Uz Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas” (vienošanās Nr.2009/0231/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/151). Programma tiek finansēta no ESF līdzekļiem. ES atbalsta intensitāte ir 85 %.

Kontakti ievako@venta.lv, esterev@venta.lv

09.10.2012.