Projekta “Use of multimedia and interactive television to improve effectiveness of education and training (Interactive TV)”, Nr. LLIV-343 izveidota mācību un pētniecības laboratorija

logo_set

Projekta “Use of multimedia and interactive television to improve effectiveness of education and training (Interactive TV)”, Nr. LLIV-343, tika veiktas investīcijas izglītības un zinātnes infrastruktūras iegādei – izveidota laboratorija “Image and sound transmission technology laboratory for research, development and education (IST-Lab)” (Laboratorija).

Laboratorija ir kompleksu mezglu un elementu kopums, kas apvieno augstas veiktspējas skaitļošanas, simulācijas un modelēšanas ierīces ar virkni savstarpēji saistītiem elementiem, t.sk. datu ģenerēšanas, uzglabāšanas, apstrādes, apraides, straumēšanas un vizualizācijas moduļiem. Minētās ierīces tiek kontrolētas ar augstas precizitātes mēraparatūru.

 

                                     

 

                                        1. attēls. Laboratorijas IST-Lab mezgli un elementi                            2.attēls Laboratorija IST-Lab


1. attēlā redzami galvenie laboratorijas mezgli un elementi, kuri nodrošina mūsdienu moderno video pārraides tehnoloģiju emulēšanu un simulēšanu, savukārt 2. attēlā fotogrāfijā ir redzama tā laboratorijas daļa, kura tiek izmantota pētījumos par video kodētāju un video pārraides ietekmes kvalitātes novērtēšanu. Laboratorija var kļūt par daudzsološu instrumentu esošo televīzijas tehnoloģiju uzlabošanai, kā arī jaunu video un multimediju pārraides tehnoloģiju radīšanai.

Projekts ir devis nozīmīgu ieguldījumu Latvijas izglītības un pētniecības sfērā jaunu starpdisciplināru pētniecības virziena: video un multimediju pārraides tehnoloģiju kvalitātes pētījumi – attīstībā. Minētais pētniecības virziens sevī apvieno telekomunikācijas, datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas, matemātiku, kā arī dažādus aspektus no kognitīvajām zinātnēm, t.sk. psiholoģija, filozofija, fizioloģija, kā arī medicīna, un ir cieši saistīts ar cilvēka vizuālās uztveres īpatnībām.

Projektā ir radīta inovatīva izglītības un pētniecības vide un saturs, kuri nodrošina klātienes un neklātienes apmācības iespējas dažādu izglītības līmeņu mācību kursos.

Projekta ietvaros ir izstrādāti divi interaktīvi video kursi. Abu kursu tematika sasaucas ar projekta tēmu. Kursa “Video quality measurement project” mērķauditorija ir studenti – galvenokārt informācijas tehnoloģiju un elektronikas specialitāšu studenti, otrā kursa “Luminance, illuminance and auto white balance testing for safety at workplace” mērķauditorija ir mazo un vidējo uzņēmumu darbinieki.

Abi kursi ir izstrādāti gan latviešu valodā, gan angļu un lietuviešu valodās – tas nozīmē, ka tie būs pieejami plašai mērķauditorijai Latvijā, Lietuvā un daudzās citās valstīs.

Projekta ietvaros ir izstrādāts mācību kurss angļu valodā “Image and sound transmission technology”, mērķauditorija ir informācijas tehnoloģiju un elektronikas specialitāšu studenti, kā arī telekomunikāciju un IT uzņēmumu darbinieki.

Projekta ietvaros radītā Laboratorija tiks izmantota arī pēc projekta beigām gan pētniecībā, sevišķi intensīvi zinātniskos pētījumos maģistra un doktora darbu ietvaros, gan izglītībā.

Projekta ietvaros radītā izglītības vide un saturs kalpos kā nozīmīgs instruments starptautisko studentu piesaistei, kā arī pasniedzēju mobilitātei, docējot kursu citās ES universitātēs, tādejādi iegūstot vispārēju atpazīstamību un stiprinot savu kompetenci. 

Paralēli pētniecības un izglītības aktivitātēm Laboratorija veicinās Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu atpazīstamību izstādēs, konferencēs, studentu vasaras skolās, kā arī dažādos interešu izglītības pulciņos. Izstādēs un interešu izglītības pulciņos tiks veicināta skolēnu piesaiste un ieinteresētība kļūt par studentu, savukārt konferencēs un vasaras skolās tiks veicināta studentu piesaistei un ieinteresētība kļūt par zinātnieku.

Laboratorija kļūs par neatņemamu sastāvdaļu turpmākajās izglītības un pētniecības aktivitātēs. Projekta INTERACTIVE_TV ilgtspējas nodrošināšanai.

Kontakti:
Projekta vadītājs – Romass Pauliks, romass@venta.lv
Projekta koordinatore – Estere Vītola, estere.vitola@venta.lv

12.10.2014.