Pārrobežu projekts Cross – border DISCOS noslēdzies

DSCN6524(2)

Projekts „JRTC (Apvienotā pētniecības un apmācību centra) paplašināšana izkliedēto reālā laika signālapstrādes un kontroles sistēmu izstrādes jomā”, kas tika realizēts Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam 1. prioritātes „Reģiona sociālekonomiskās attīstības un konkurētspējas veicināšana”, 1. atbalsta virziena „Uzņēmējdarbības veicināšana, darba tirgus, pētījumu un tehnoloģiju attīstība” ietvaros un tika uzsākts 2012. gada 2. maijā, šī gada 2.oktobrī ir noslēdzies.
Tā kā projekta galvenais mērķis bija kompetences un konkurētspējas paaugstināšana elektronikas jomā, viena no realizējamajām aktivitātēm bija modernas aparatūras un programmnodrošinājuma iegāde, kas ļauj izveidot datu reģistrācijas sistēmas ar pielietojumu ne tikai radioastronomijā, kas ir plānotais primārā pielietojuma mērķis, bet arī medicīnā, transporta līdzekļu diagnostikā u.c. tautsaimniecības jomās. Iegādātais programmnodrošinājums (National Instruments LabVIEW) ļauj efektīvi modelēt kompleksas signālapstrādes sistēmas un izstrādāt gatavas iekārtas, izmantojot Lego principu un ietaupot to projektēšanai nepieciešamo laiku.

Ar iegādātās aparatūras un programmnodrošinājuma izmantošanu cieši bija saistītas projekta zinātniskās aktivitātes, kuras nosacīti var iedalīt trijās grupās – mūsdienīgu elektronikas tehnoloģiju izpēte, padziļināta iegādātā programmnodrošinājuma apguve signālapstrādes sistēmu modelēšanai un jaunas programmatūras izstrādei, kā arī ļoti ātrdarbīgu elektronisko iekārtu iespiedplašu izstrāde.

Tehnoloģiju izpētes gaitā galvenā uzmanība tika pievērsta pārprogrammējamo ventīļu matricu (FPGA) mikroshēmu pielietojumu tēmai, jo tās īsā laikā ļauj realizēt un pārbaudīt visdažādāko iekārtu atšķirīgus realizācijas variantus. Darbs šai virzienā bija saistīts ar FPGA mikroshēmu programmējuma ģenerācijas rīku izstrādi, kā rezultātā tika izveidoti instrumenti, kas ļauj ģenerēt FPGA programmējumu visdažādāko optimizācijas problēmu risināšanai. Tā kā mūsdienu elektronisko iekārtu iespiedplatēm jāspēj nodrošināt ļoti augstas frekvences elektrisko signālu pārvadi apstākļos, kad pastāv vienmēr aktuālā šo signālu traucējumnoturības problēma, projekta īstenošanas gaitā tika izpētīta zema sprieguma diferenciālo signālu (LVDS) pārraides tehnoloģija. 

Iepirktās programmatūras apguves gaitā tika realizēti dažādi signālapstrādes algoritmi un iekārtu modeļi, piemēram, FM radio un digitālās signālpārraides trakta modelis, radioastronomisko signālu straumēšanas un pakešu datu apraides tīkla risinājumi u.c.
Par nozīmīgu sasniegumu iekārtu iespiedplašu izstrādē uzskatāms projekta gaitā izstrādātais augstas veiktspējas signālu iztveršanas risinājums, kas potenciāli tiks pielietots turpmākajos IZI VSRC projektos, kā arī iespiedplates izstrāde mūsdienīgam signālapstrādes veidam, kurā izmantota FPGA tehnoloģija. Zinātniskās darbības rezultati apkopoti četrās zinātniskajās publikācijās, no kurām viena jau ir publicēta. Projekta ietvaros kopīgi ar Klaipēdas Universitātes pārstāvjiem notika četras apmācības par abām pusēm saistošām tēmām, pie kam 2 no tām notika Ventspils Augstskolā. Projekta ietvaros tika aprobēti – uzlaboti 3 studiju kursi Informācijas tehnoloģiju fakultātes maģistra studiju programmai „Elektronika”, kā arī izstrādāti 3 jauni ar elektronikas apmācību saistīti e-apmācības kursi, kas ievietoti „Moodle”. 

Projekta izpildes rezultātā būtiskākais aspekts ir tieši jauno elektronikas speciālistu iesaistīšanās Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta „Ventspils starptautiskais Radioastronomijas centrs” darbā, mērķtiecīga šo speciālistu kompetences līmeņa paaugstināšana, tiem specializējoties tādos modernās elektronikas tehnoloģiju virzienos kā visdažādāko signālapstrādes algoritmu modelēšana, mūsdienīgu un specifisku signālapstrādes iekārtu programmējuma izstrāde, iekārtu programmējuma automātiskas ģenerēšanas rīku izveide, kā arī augstas veiktspējas signālu iztveršanas un apstrādes iespiedplašu izstrāde. Gūtā pieredze un zināšanas vairo Ventspils Augstskolas potenciālu arī turpmāk piedalīties arvien nopietnākos starptautiskos izpētes projektos un piesaistīt studentus arī no ārzemēm, tādējādi nodrošinot Latvijas industriju ar mūsdienās tik nepieciešamo zinātību elektronikas jomā un apgādājot Eiropas darba tirgu ar konkurētspējīgiem speciālistiem. Projekta pieteikumā formulētais mērķis ir sasniegts un uzdevumi izpildīti. 

Projekta Cross – border DISCOS Ventspils Augstskolas komanda: no kreisās projekta administratore I.Kozlova, projekta vadītājs – vad.pētnieks J.Trokšs, asistenti R.Pabērzs, J.Kondratjevs, pētnieks G.Gaigals, asistenti A.Skorodumovs un E.Vaviļina.
Kopējais Ventspils Augstskolas finansējums projektā: EUR 451 314.59 (ERAF 85%, nacionālais līdzfinansējums 15%) no kuriem apgūtais finansējums ir EUR 449 291.51, kas ir 99.55% apmērā no plānotā budžeta.

Kontakti: Ieva Kozlova: ievako@venta.lv

17.10.2014.