Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi (ASTRA)

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VSRC) uzsāk par ERAF līdzekļiem finansētu pētījumu projektu 624 448 € vērtībā.

Projekta “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” gaitā tiks teorētiski modelēti ķīmiskie procesi starpzvaigžņu vidē, pētīta vielas aizplūšana no dažu tipu (t.s. asimptotiskā milžu zara) zvaigznēm un, izmantojot nesen modernizētos VSRC rīcībā esošos radioteleskopus, pētīts kosmosā esošo molekulu radiostarojums. Projekta realizācijas gaitā noslīpēs un uzlabos radioteleskopu izmantošanas metodiku, izstrādās jaunas programmas modernās skaitļošanas tehnikas izmantošanai. Plānotie projekta rezultāti ir 13 zinātniskās publikācijas, 15 ziņojumi zinātniskās konferencēs un 3 jaunas programmatūras paketes. Tiks stiprināta sadarbība ar ārvalstu zinātniskajām institūcijām – Toruņas radioastronomijas observatoriju (Polija) un Maksa Planka Ārpuszemes fizikas institūtu (Vācija). Plānots veikt novērojumus, izmantojot pasaules lielākos astronomiskos instrumentus, piemēram, radioteleskopu ar 100 m diametru Efelsbergā (Vācija). Projekts veicinās arī paaudžu nomaiņu Latvijas zinātnē – tā gaitā izstrādās vairākus promocijas un diplomdarbus.

Pētījums tiks realizēts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros. Atšķirībā no daudzām citām līdzīgām par Eiropas Savienības līdzekļiem finansētām programmām, kas vērstas vai nu uz netiešu atbalstu pētījumu veikšanai (piemēram, pētnieku mobilitātei, zinātnes infrastruktūrai) vai atbalstu tikai lietišķajiem pētījumiem, šajā programmā paredzēts līdz 20% līdzekļu novirzīt fundamentālajiem pētījumiem. Šie pētījumi nav tieši vērsti uz konkrētu tautsaimniecībai nepieciešamu tehnoloģiju vai izstrādņu radīšanu, bet gan uz jaunu zināšanu vairošanu un pētnieku kolektīvu spēju celšanu. Fundamentālie pētījumi paaugstina arī zinātnisko institūciju un valsts prestižu, kas, savukārt, vēlāk dod iespēju piesaistīt naudu jau lietišķajiem pētījumiem. Būtisks fundamentālo pētījumu aspekts ir arī tas, ka tie paši prasa izstrādāt pirmrindas tehnoloģijas to veikšanai, un pēdējās vēlāk izmantojamas jau tīri praktiskiem mērķiem.

Ievērojot augstāk minēto, uzsāktā pētījumu projekta virsmērķis ir, veicot fundamentālu pētījumu, konsolidēt un nostiprināt VSRC atbilstoši Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas RIS3 prioritātei “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”. Projekta nosaukums ir “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi”, Nr. 1.1.1.1/16/A/213. Projekta ilgums ir 36 mēneši kopš 2017. gada 1. februāra, un tajā paredzēts nodarbināt 14 darbiniekus. 22. februārī Ventspils augstskolā notika projekta atklāšanai veltīts seminārs.

Turpmākai informācijai:

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts

„Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs”

e-pasts: infovirac@venta.lv

Aktualitātes

2017.g. marts

Ventspils Augstskolas vadošais pētnieks devies uz Čīli (ŠEIT)

2017.g. maijs

Projekta zinātnieki atskaitās par paveikto trijos mēnešos (ŠEIT)

2017.g. jūlijs

Noslēgumam tuvojas projekta “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” īstenošanas pirmais pusgads. Par paveikto šajā laikā ŠEIT

2017.g. septembris

Trīs Ventspils Augstskolas zinātnieki dodas uz starptautiskās astronomu savienības simpoziju Sardīnijā. (ŠEIT)

2017. gada oktobris

Paveiktais projekta “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” īstenošanas trešajā ceturksnī (ŠEIT).

30.10.2017

2018. gada janvāris

Noslēgumam tuvojas projekta “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” īstenošanas pirmais gads. Par paveikto ceturtajā projekta īstenošanas ceturksnī vairāk lasiet ŠEIT

31.01.2018.

2018. gada marts

Ventspils Augstskolas zinātnieki viesojas Toruņas Astronomijas centrā (ŠEIT)

09.03.2018.

21.03.2017.