Projekta zinātnieki atskaitās par paveikto pirmajos trīs mēnešos

2017. gada 19. aprīlī notika Projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/213 “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” 1. zinātniskais darba seminārs, kurā tika apkopota informācija par paveikto laikā kopš Projekta uzsākšanas un nospraustas tālākās vadlīnijas tā realizēšanā.

Paredzēts, ka Projekta ieviešanas laikā pilnveidos un izstrādās specifisku starpzvaigžņu un apzvaigžņu vides pētīšanai paredzētu programmatūru un to pielietos astrofizikālos pētījumos.

Pētījumi notiek trīs virzienos (trīs galvenajās Projekta aktivitātēs):

  1. Ķīmisko reakciju skaitliska modelēšana starpzvaigžņu un apzvaigžņu vides gāzu un cietajā (kosmisko putekļu) fāzē, tajā skaitā uz kosmisko putekļu virsmas. Tiks pilnveidota programmatūra un metodes ķīmisko reakciju norises aprēķinu veikšanai. Izmantojot izstrādāto programmatūru tiks veikti pētījumi starpzvaigžņu vides ķīmijas modelēšanā. Uzsvars tiks likts uz attiecīgas programmatūras izstrādi un tās pielietošanu konkrētos pētījumos.
  2. Tiks pētīta starpzvaigžņu vides mijiedarbība ar zvaigznēm, galvenokārt vielas izplūde no zvaigznēm, kas atrodas vēlās to dzīves (evolūcijas) stadijās, t.s. AGB un post-AGB zvaigznēm (protoplanetārajiem miglājiem). Tiks veidoti polarizēta nepārtrauktā un molekulārā līnijspektra starojuma izplatīšanās starpzvaigžņu un apvaigžņu vidē skaitliski modeļi un arī veikti attiecīgi novērojumi, izmantojot pasaules lielākos optiskos teleskopus.
  3. Ar VeA 32 un 16 m radioteleskopu pētīja no starpzvaigžņu un apzvaigžņu vides nākošo molekulāro radiostarojumu, sevišķi CH3OH kosmiskā māzera starojumu. Tiks pilnveidota vāju signālu reģistrēšanas un apstrādes metodika, izstrādāta programmatūra un metodes novērojumu apstrādei, ieskaitot autokorelācijas spektrometrus. Tiks apgūtas iespējas, ko sniedz Irbenes radioteleskopu nesenā tehniskā pilnveide, apgādājot instrumentus ar specifiski pielāgotu programmatūru novērojumu interpretācijai.

Kā jau augstāk minēts Projekta galvenais mērķis ir stiprināt un konsolidēt VeA IZI VSRC Astronomijas un astrofizikas nodaļu un tajā paredzēts izvērst pētījumus 3 augstākminētajos galvenajos virzienos.

Semināra gaitā tika rezumēts paveiktais visās pētījumu aktivitātēs:

  1. Iesākts pētījums par fotodisociācijas efektivitāti starpzvaigžņu ledū: astroķīmijas modelis tiek pilnveidots atbilstoši pētījuma mērķim, iegūti pirmie (darba) rezultāti, kurus projekta vadošais pētnieks Juris Kalvāns prezentēja ziņojumā (plakātu sesijā) “Modeling the chemistry in the subsurface bulk of icy mantles of interstellar grains” Starptautiskās astronomu savienības (IAU) konferencē “”IAU Symposium 332: Astrochemistry VII – Through the Cosmos from Galaxies to Planets”", kas norisinājās no 2017. g. 20. – 24. martam.
  2. Iesniegta novērojumu programma ar Eiropas Dienvidu observatorijas teleskopu VLT. Lejupielādēti pirmkodi kosmisko putekļu optisko īpašību aprēķinam.
  3. Par pirmajiem rezultātiem Irbenes radioteleskopu izmantošanā metanola kosmiskā māzera starojumu novērošanai ziņots LU 75 konferencē sekcijā “”Astronomija un ģeodēzija”" 2017.02.17. (ziņojums I. Šmelds, A. Aberfelds, K.Bērziņš, V.Bezrukovs, M. Bleiders, “”Pirmie metanola māzeru novērojumi Irbenē ar radioteleskopu RT-32″”).

Izveidots CH3OH māzera spektrālo novērojumu apstrādes programmatūras pirmais variants un pārbaudīts reālos novērojumos. Turpināts darbs pie atklāto nepilnību novēršanas un programmas iespēju papildināšanas. Novērojumu gaitā tiek atstrādāta to metodika.

Izveidots CH3OH māzeru novērošanas programmas pirmais uzmetums. Daļa tajā iekļauto objektu izmantota teleskopu un izstrādājamās novērošanas metodikas  testa novērojumu veikšanai.

 

01.05.2017.