Trīs Ventspils Augstskolas zinātnieki dodas uz Starptautiskās astronomu savienības simpoziju Sardīnijā

DSCN6002

Ventspils Augstskolas īstenotā projekta Nr. Nr. 1.1.1.1/16/A/213 “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” ietvaros trīs Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta „Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs” (VSRC) zinātnieki – projekta zinātniskais vadītājs Ivars Šmelds un zinātniskie asistenti Artis Aberfelds un Kārlis Bērziņš laikā no 3. līdz 9. septembrim atradīsies Sardīnijas lielākajā pilsētā Kaljāri (Itālija), lai piedalītos Starptautiskās astronomu savienības (SAS) 336. simpozijā, kas veltīts interesantiem kosmiskajiem objektiem – kosmiskajiem māzeriem.

Māzera jeb mikroviļņu pastiprināšanas, pateicoties stimulētai radioviļņu emisijai (MASER – Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation) efektu laboratorijā pirmo reizi reproducēja 1953. gadā vēlākā Nobela prēmijas laureāta Čarlza Tounsa (Charles Townes) vadībā. Kosmosā māzera efekts pirmo reizi tika novērots OH molekulas radio spektra līnijā ar viļņu garumu 18 cm 1965. gadā.

Teorētiski aprēķinātas spektrāllīnijas un praktiski ir novēroti māzeri  daudzu dažādu kosmisko molekulu starojuma spektros, kā, piemēram, OH, H20, CH3OH, 15NH3, HC3N, H2CO, CH, SiO, 29SiO, 30SiO, SiS, HCN, H13CN, H. Tipiskas māzera starojuma īpašības ir to koherence un augstā spožuma temperatūra pie līniju platumiem, kas atbilst zemām kinētiskajām temperatūrām, visādā ziņā tādām, kurās vēl iespējama molekulu eksistence. Līdz ar to māzera starojuma avotu kosmosā pētījumi kļūst ļoti nozīmīgi, lai spriestu par tās vides struktūru un īpašībām, kurā tas tiek ģenerēts. Par ātruma sadalījumu tajā var spriest pēc māzera līniju Doplera nobīdes, bet par vides struktūru vai nu veidojot novērojumiem adekvātu vides modeli vai izmantojot VLBI tehniku. Būtisku informāciju, raksturojot fizikāli ķīmiskās izmaiņas attiecīgajā vidē  var sniegt arī kosmisko māzeru mainīguma novērojumi un to iespējamo ierosmes mehānismu izpēte. Kosmisko māzeru izmēru tipiskā telpiskā mēroga skala ir robežās no 109 – 1012 m, kas nozīmē, ka, izmantojot šo starojumu, iespējams pētīt vidi šādos, kosmiskajiem apstākļiem nelielos telpas apgabalos, cita starpā jaunu zvaigžņu veidošanās rajonos. VSRC un arī augstāk minētā projekta ietvaros liela vērība ir veltīta vienas molekulas – metanola (CH3OH) māzera starojuma pētīšanai. To nosaka divi apstākļi – VSRC rīcībā esošā reģistrējošā aparatūra, ar ko apgādāti abi tā radioteleskopi ir sevišķi piemērota šīs molekulas radiostarojuma ar viļņu garumu 5 cm uztveršanai un arī tas, ka, lai arī ir pētīti desmitiem kosmisko metanola māzera starojuma avotu, gan 6.7, 12.2 GHz un citās frekvencēs, daudzi ar šiem avotiem saistītie jautājumi ir neskaidri. Turpinās, piemēram, to mainīguma un, izmantojot radiointerferometrijas tehniku, struktūras pētījumi, joprojām tiek atklāti jauni un jauni šāda veida kosmiskie objekti.

Tāpat kā visi SAS rīkotie simpoziji, arī šis, kosmiskajiem māzeriem veltītais, ir viena no prestižākajām, ja ne pati prestižākā, attiecīgajam pētījumu tematam veltītā konference, kas pulcē ievērojamu daļu tā pētnieku un praktiski visus vadošos šīs nozares zinātniekus Līdz ar to šie simpoziji pārvēršas par lielisku vietu, kur ziņot par saviem pētījumiem plašākai  pētnieku sabiedrībai un diskutēt par tiem, uzzināt par svarīgākajiem sasniegumiem attiecīgajā pētījumu virzienā, kā arī dibināt jaunus kontaktus un apzināt sadarbības iespējas, kas noderēs turpmākajā darbā. Tieši kosmiskajiem māzeriem veltītie SAS simpoziji notiek apmēram reizi 5 gados (iepriekšējais tāds notika 2012. gadā Dienvidāfrikas republikā). Paredzēts, ka simpozijā Kaljāri piedalīsies 160 dalībnieku no 25 valstīm. Ventspils zinātnieki tajā prezentēs trīs ziņojumus: First galactic maser observations on Ventspils radio telescopes – instrumentation and data reduction (Pirmie galaktisko māzeru novērojumi ar Ventspils radioteleskopiem – instrumenti un datu redukcija), Rapid burst of 6.7 GHz methanol maser in high mass star region G33.64-0.21 (Ātrs 6.7. GHz metanola māzera uzliesmojums lielas masas zvaigžņu apgabalā G33.64-0.21), Long term methanol maser monitoring program (Ilglaicīga metanola māzeru novērojumu programma). Paredzams, ka iespēja apspriest savus pētījumus ar kosmisko māzeru pētniecības jomā pasaules vadošajiem zinātniekiem, gūt ieskatu citur pasaulē notiekošajā šajā pētījumu virzienā un apspriest plašākas sadarbības iespējas ar citu valstu observatorijām ļaus pacelt VSRC notiekošos kosmisko māzeru pētījumus jaunā, daudz augstākā pakāpē.

 

01.09.2017.