Uzbūve Saules magnetizētajai atmosfērai (USMA)

Projekta nosaukums: Uzbūve Saules magnetizētajai atmosfērai (USMA)

Projekta identifikācijas Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/079

Projekta akronīms: USMA

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta “Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai, vienošanās Nr.1.1.1.2/16/I/001” ietvaros.

Projekta izpildes termiņš: 01.09.2017.-31.08.2020.

Projekta vadošais pētnieks: Artūrs Vrubļevskis, PhD

Projekta finansējums:

Kopējās apstiprinātās izmaksas ir 133 805,88 EUR un tās tiek finansētas no šādiem finanšu avotiem:

  • Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma – 113 734,99 EUR  apmērā, kas ir  85.0% no kopējām attiecināmajām izmaksām;
  • valsts budžeta finansējuma – 13 380,58 EUR apmērā, kas ir 10.0% no kopējām attiecināmajām izmaksām;
  • Ventspils Augstskolas finansējuma – 6 690,31 EUR apmērā, kas ir  5.0% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta īss apraksts un mērķis:

Projekta mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas Ventspils Augstskolā.

Pētniecības projekta ietvaros tiks pētīti izolēti Saules plankumi kā lēnā Saules vēja avoti. Tiešais uzdevums ir konstruēt izolētu Saules plankumu atmosfēru modeli, kas atbilstu novērojumiem ne tikai elektromagnētiskā spektra centimetru diapazonā, bet arī milimetru. Tiks veikta plankumu magnētiskā lauka 3D struktūras izpēte, kā arī izstrādāta programma tālākiem pētījumiem, lai modeli pārbaudītu ar vēl citu Saules plankumu novērojumiem un izmantojot uz Zemes bāzētus teleskopus un plānoto Solar Orbiter kosmosa zondi.

Projekta darbības dos ieguldījumu lēnā Saules vēja avotu noteikšanā, kas ir nepieciešams precīzākai un uzticamākai kosmiskās vides laikapstākļu prognozēšanai, kas savukārt ļauj efektīvāk aizsargāt satelītus un strāvas tīklus no magnētiskajām vētrām.

Paveiktais:

2017.gada 1.decembris – 2018.gada 28. februāris

Ir veiksmīgi aizvadīts projekta “Uzbūve Saules magnetizētajai atmosfērai (USMA)” otrais ceturksnis. Darbības notika projekta 1. aktivitātē “Izolētu Saules plankumu atmosfēras modeļa izstrāde”, kur uzdevums ir ar atšķirīgām pieejām izstrādāt divus Saules plankumu atmosfēras modeļus un aprakstīt tos zinātniskā publikācijā. Lai sasniegtu šos rezultātus, turpinājās darbs pie datora programmas izveides IDL vidē Saules plankumu atmosfēras, magnētiskā lauka un rezultējošā radio starojuma modelēšanai. Magnētiskā lauka modelēšanai tiks izmantots potential-field source surface (PFSS) modelis, un šajā ceturksnī tika apgūti modeļa pamatprincipi, zinātniskajā literatūrā aprakstītie pielietojumi un dokumentācija atbilstošajai pieejamajai programmu kopai. Starojums tikt modelēts, izmantojot gx_simulator programmu kopu, un līdzīgi tika apgūti arī šīs kopas pielietojumi iepriekšējos pētījumos.

Turpinājās arī sadarbības veidošana ar ārvalstu speciālistiem. Lai varētu plānotā teorētiskā modeļa rezultātus salīdzināt ar novērojumiem, tika uzrunāts Dr. Stephen White no ASV Gaisa spēku izpētes laboratorijas, kurš sniedza pieeju Very Large Array (VLA) radioteleskopu masīva datiem ar interferometriskiem pētāmo aktīvo Saules apgabalu novērojumiem mikroviļņu spektra apgabalā.

Gatavojoties nākotnes mērījumiem ar Irbenē plānoto LOFAR staciju, A.Vrubļevskis apmeklēja divus darba seminārus: Introduction to Science, Operations and Data Analysis with an International LOFAR Station Dublinā, Īrijā, kur tika apgūtas gan vispārīgas zināšanas par LOFAR staciju izmantošanu, gan konkrēti to pielietojumu Saules novērojumos, un Signal processing – an intensive course II Ventspilī, Latvijā, kur tika apgūtas vispārīgas zināšanas par signālu apstrādi un konkrēti pielietojumi LOFAR staciju datu apstrādē.

A.Vrubļevskis arī piedalījās Latvijas Universitātes 76. konferences Astronomijas sekcijas sēdē kā līdzautors mutiskam referātam B.I.Rjabovs, A.Vrubļevskis “Augšupvērstas plazmas plūsma Saules plankuma malā ar blakus esošām magnētiskā lauka arkādēm”.

Informācija publicēta: 28.02.2018

2017.gada 1.septembris – 2017.gada 30.novembris

Ir veiksmīgi aizvadīts projekta “Uzbūve Saules magnetizētajai atmosfērai (USMA)” pirmais ceturksnis. Darbības notika projekta 1. aktivitātē “Izolētu Saules plankumu atmosfēras modeļa izstrāde”, kur uzdevums ir ar atšķirīgām pieejām izstrādāt divus Saules plankumu atmosfēras modeļus un aprakstīt tos zinātniskā publikācijā. Lai sasniegtu šos rezultātus, notika darbs pie jaunākās literatūras izpētes un datora programmas izveides Saules plankumu atmosfēras, magnētiskā lauka un rezultējošā radio starojuma modelēšanai. Darbs šajā aktivitātē plānots vēl līdz 2018. gada septembrim.

Viens no projekta nozīmīgākajiem uzdevumiem ir sadarbības veidošana ar ārvalstu speciālistiem, jo Saules pētījumos nozīmīga ir datu izmantošana no vairākiem papildinošiem instrumentiem, piemēram, kosmiskajām zondēm, radioteleskopiem un teleskopiem citos elektromagnētiskā starojuma viļņu garumos. Tā kā Ventspils Starptautiskajā radioastronomijas centra (VSRC) ietvaros nav pieejami visi šie instrumenti, tad ir nepieciešams veidot sadarbību ar citām zinātniskām institūcijām. Darbs turpināsies visa projekta laikā, bet jau septembrī tika uzrunāts Dr. Masumi Shimojo no Nacionālās Astronomiskās observatorijas Japānā, kurš ar savu atbalstu nodrošināja pēcdoktoranta Artūra Vrubļevska pieteikuma apstiprināšanu piekļuvei japāņu Saules novērojumu datiem un datu apstrādes sistēmai, ieskaitot no Hinode kosmiskās zondes un Nobejamas radioteleskopiem.

Gan par Saules pētījumu nozīmi vispār, gan konkrēti projekta USMA mērķiem un uzdevumiem tika stāstīts arī plašākais auditorijai – vispirms 3. novembrī A. Vrubļevskis sniedza prezentāciju VSRC zinātniskajā seminārā, bet pēc tam 14. novembrī Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē 1. kursa bakalauriem, lai mudinātu viņus saistīt savu zinātnisko darbību ar Saules pētniecību.

Informācija publicēta: 30.11.2017

 

14.09.2017.