Ventspils Augstskola aicina pieteikties jaunos zinātniekus pēcdoktorantūras pētniecības atbalstam

PostDoc_LogoUzOranza

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izsludinājusi atklātu 2. atlases kārtu pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai, kurā finansējumu sava pētniecības projekta īstenošanai var saņemt jaunie zinātnieki, kuri ir ieguvuši doktora zinātnisko grādu ne agrāk kā pirms 5 gadiem.

Pieejamais finansējums 2. atlases kārtā ir 15 228 440 EUR, tai skaitā plānotais kopējais attiecināmais finansējums ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem 7 614 220 EUR un ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētījumiem – 7 614 220 EUR, no kuriem 1 522 844 EUR plānoti fundamentālo pētījumu īstenošanai. Pētniecības pieteikuma maksimālais pieļaujamais kopējais attiecināmais finansējums ir 133 806 EUR.

Aicināti pieteikties jaunie zinātnieki, kuri kvalificējas projekta prasībām gan no Ventspils Augstskolas (VeA), gan tie, kuri atrodas ārzemēs vai Latvijā un vēlas īstenot pētījumu kādā no VeA pētniecības programmas jomām: astronomija un astrofizika, satelītinženierija un elektronika, augstas veiktspējas skaitļošana, zemes virsmas tālizpēte, IKT un elektronika pielietojamās zinātnēs, ieskaitot valodu tehnoloģijas, signālu un attēlu apstrādes tehnoloģija, matemātiskā modelēšana fizikā, optisko signālu un spektroskopijas pielietojumi, uzņēmējdarbība, inovācijas, reģionālā attīstība, ekonomika un sociālā kapitāla vadība, lietišķā un sastatāmā valodniecība, tulkošana.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu piešķir, lai attīstītu jauno zinātnieku prasmes un palielinātu zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī, lai veicinātu pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

Pētniecības pieteikumā atbalstāmas šādas darbības:

  • fundamentālo vai rūpniecisko pētījumu īstenošana,
  • tehnoloģisko tiesību aizsardzības nodrošināšana,
  • zināšanu un tehnoloģiju pārnese,
  • kompetenču pilnveidošana,
  • starptautiskās mobilitātes un tīklošanās īstenošana.

Jaunie zinātnieki, kuri kvalificējas projekta prasībām un vēlas veikt pētījumu interesējošā zinātnes jomā, sadarbībā ar kādu ārvalsts vai Latvijas zinātnisko institūciju, augstskolu vai komersantu var izstrādāt projekta pieteikumu un pretendēt uz finansējumu projektam, kura ilgums ir līdz 36 mēnešiem.

Pētniecības pieteikumu 2. atlases kārtā lielāka uzmanība tiks pievērsta pēcdoktorantu ārvalstu mobilitātei, zinātnisko publikāciju kvalitātei un jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei, kā arī lielāks uzsvars tiks likts uz sabiedrības iesaistes un informēšanas pasākumiem.

Jaunajam zinātniekam, kas plāno pieteikt pētniecības pieteikumu lūdzam līdz 2018. gada 3. aprīlim iesniegt VeA zinātņu un attīstības daļā sekojošu informāciju:

  • pēcdoktoranta vārds, uzvārds;
  • pētījuma zinātnes nozare un apakšnozare, atslēgvārdi;
  • pētījuma nosaukums un kopsavilkums.

Informāciju var iesniegt klātienē VeA Zinātņu un attīstības daļā vai iesūtīt uz e-pastu santa.kalvane@venta.lv.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš Valsts izglītības attīstības aģentūrā – 2018. gada 27. aprīlis. Detalizētāka informācija par konkursu, atbalstāmajām darbībām un 2. kārtas nolikums pieejams VIAA mājaslapā:

21.02.2018.