Pētījumu projektā otrajā aktivitātē sasniegtais

mikroshēma

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VSRC) īstenotajā projektā “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē” tiek realizētas 6 aktivitātes, kuru mērķis ir attīstīt teoriju un novērtēt metodoloģiju, posmsecīgu procedūru un rīkus asinhrono shēmu projektēšanai pārkonfigurējamā vidē.

Pašlaik zinātniskā grupa ir pabeigusi projekta apakš darbību „Dekompozīcija: metožu un algoritmu izstrādāšana”. Noformulētas dekompozīcijas problēmas un atrasti iespējamie risinājumi un izstrādāti dekompozīcijas rīki.

Noskaidrots, ka esošā pieeja dekompozicijai ir paredzēta shēmām ar vienkāršiem loģiskiem elementiem (UN-NE,VAI-NE), lai novērstu sacensības, tiek izmantota dubult-sliežu reprezentācija (mainīgu un tā inversiju pārstāv divi atsevišķi signāli), kā rezultātā tika secināts, tehnikas izmaksas ir ļoti augstas. CMOS loģika samazina sarežģītību. Cita pieeja balstās uz sliekšņa funkciju izmantošanu (Nulles Konvencijas Loģika-NCL). NCL ir veidota, izmantojot 27 bibliotēkas elementus, kuri spēj īstenot jebkuru funkciju ar četrām vai mazāk ieejām. Tā kā ir paredzēta dubult-sliežu reprezentācija, NCL vidē nevar būt izmantotas vien-sliežu funkcijas ar vairāk nekā divām ieejam; funkciju īstenošanas iespējamība ir atkarīga no literāļu skaitu dubult-sliežu reprezentācijā.

Pārkonfigurējamās vides arhitektūras funkcijas īpatnības:

1) funkcionālie bloki (pārlūktabulas), kas spēj implementēt jebkuru funkciju ar dotajiem pārlūktabulas ievadiem;

2) aizture no katra ievada līdz izvadam ir vienāda;

3) vadi starp pārlūktabulām ar nezināmām un dažreiz lielām aizturēm;

4) iekšējās atgriezeniskās saites.

Tāpēc, būtu jāpārskata metodes, kuras agrāk tika izmantotas projektēšanā balstoties uz vienkāršiem elementiem. Lai gan katra atsevišķa pārlūktabula nesatur sacensības (pārlūktabulas aiztures balansēti), paliek svarīga problēma kopējās shēmas īstenošanā bez sacensībām. Sakarā ar lielo kavējumu vados, tiek paredzēts modelis ar neierobežotiem kavējumiem, t.i. kavējumu nejūtīgs modelis.

Tika izstrādāti dekompozīcijas rīki pēc kritērijiem: laukums un ātrdarbība. Veikts salīdzīnajums ar esošajiem rīkiem. Mūsu iztrādātās medodes dod labāko rezultātu, lai parbaudītu metožu effektivitāti, veikta reālo iekārtu dekompozīcija un realizācija XILINX vidē.

Pētījums tiks realizēts ERAF Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros. Projekts tiks realizēts 36 mēnešus, līdz pat 2020.gada 29.februārim. Projekta “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē”, Nr. 1.1.1.1/16/A/234, finansējums sastāda 287 891,90EUR.

Detalizētākai informācijai: infovirac@venta.lv

 

27.02.2018.