Atbalsts VeA ITF dabas zinātņu maģistra studiju programmas datorzinātnēs īstenošanai

Noslēdzies projekts „Atbalsts Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes dabas zinātņu maģistra studiju programmas datorzinātnēs īstenošanai”(Nr. 2009/0149/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/011)

2011. gada 30. jūnijā noslēdzies Ventspils Augstskolas realizētais projekts „Atbalsts Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes dabas zinātņu maģistra studiju programmas datorzinātnēs īstenošanai” (Nr. 2009/0149/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/011). 

Projekts tika uzsākts 2009. gada 8. augustā, un tā realizācija piedalījās Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultāte. Projekta mērķis ir sagatavot un atbalstīt konkurētspējīgus speciālistus dabas zinātņu nozarē ar maģistra grādu datorzinātnēs. Projekta kopējais finansējums ir 50 000 LVL, tai skaitā ESF finansējums 44 765 LVL un valsts budžeta finansējums 5 235 LVL.
Projekta realizācijas divos gados tika piešķirtas 15 stipendijas ITF dabas zinātņu maģistra studiju programmas datorzinātnēs studējošajiem. Stipendijas gandrīz visiem maģistrantiem tika piešķirtas 10 mēnešus attiecīgajā akadēmiskajā gadā, un tās apjoms bija 300 LVL mēnesī. Pirmajā projekta realizācijas gadā stipendijas saņēma septiņi maģistranti: Dace Kotlere, Uldis Locāns, Vera Baklanova, Karīna Krinkele, Elviss Kuštans, Gundars Korāts un Andris Slavinskis. Otrajā projekta realizācijas gadā stipendijas saņēma astoņi maģistranti: Vera Baklanova, Karīna Krinkele, Elviss Kuštans, Andris Slavinskis, Vairis Caune, Linda Gulbe, Juris Kļonovs un Andris Nollendorfs. Četri maģistranti stipendiju saņēma atkārtoti.
Projekts tiešā veidā atbilst MK noteikumos izvirzītajam apakš aktivitātes mērķim – palielināt augsti kvalificētu – maģistra grādu ieguvušo – speciālistu skaitu dabaszinātņu jomā. Projekta realizācijas laikā septiņi mērķstipendiāti ar ļoti labām un teicamām sekmēm aizstāvējuši maģistra darbus un ieguvuši dabas zinātņu maģistra grādu datorzinātnēs. Trīs stipendiāti savus maģistra darbus ir izstrādājuši ārzemēs – Uldis Locāns un Andris Slavinskis Paula Šērera Institūtā (Paul Scherrer Institut) Šveicē un Gundars Korāts Nansi Universitātē (Nancy Université, École nationale supérieure d'électricité et de mécanique) Francijā.
Kā atzīst paši stipendiāti, Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta sniegtais atbalsts viņiem ir bijis ļoti nozīmīgs, jo 300 latu mēnesī ir pietiekami liela nauda, lai nevajadzētu meklēt darbu, bet pilnībā varētu nodoties mācībām un pētniecībai. Gandrīz visi mērķstipendiāti paralēli mācībām aktīvi iesaistījušies arī pētnieciskajā darbā – ar referātiem piedalījušies konferencēs, ar atzīstamiem panākumiem piedalījušies zinātnisko darbu konkursos. 2010. gada vasarā Karina Krinkele un Gundars Korāts apmeklēja projekta „Ventspils un Tartu sadarbība kosmosa tehnoloģiju nozares pētniecībā un apmācībā” ietvaros rīkoto satelīttehnoloģiju vasaras skolu. Gundars un Karīna apmeklēja arī zinātnisko konferenci „Space Downstream Services 2010” Tallinā, Igaunijā. Konferences pamatmērķis bija GMES (Global Monitoring for Environment and Security) servisi un satelītservisu attīstība Baltijas un Skandināvijas valstīs.
Liela daļa stipendiātu savu pētniecisko darbību veica Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu Institūtā „Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs” (VSRC) un pēc maģistra grāda iegūšanas arī turpina darbu tajā.

30.06.2011.

Tuvojas noslēgumam ITF maģistra studiju atbalsta projekts
(Nr. 2009/0149/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/011)

Ventspils Augstskolas realizētais projekts „Atbalsts Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes dabas zinātņu maģistra studiju programmas datorzinātnēs īstenošanai” (Nr. 2009/0149/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/011) tuvojas noslēgumam – mērķstipendiāti sekmīgi nokārtojuši eksāmenus vai aizstāvējuši maģistra darbus un iesnieguši pēdējās atskaites projektā. Mērķstipendiātu atskaites ir izvērtētas un apstiprinātas Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas sēdē.

2011. gada pavasarī 1. kursa maģistranti galveno vērību veltījuši mācību darbam, un, kā liecina sesijas rezultāti, visi stipendiāti ir uzrādījuši ļoti labas vai teicamas sekmes.
Tai pat laikā maģistranti aktīvi iesaistās arī pētnieciskajā darbā. 2011. gada 12. maijā Ventspils Augstskolā norisinājās Studentu zinātniskā konference „AKTUALITĀTES TAUTSAIMNIECĪBĀ, TULKOŠANĀ UN TEHNOLOĢIJĀS”, kurā ar ziņojumiem piedalījās arī projekta dalībnieki: 1. kursa maģistranti Vairis Caune „EEG/SEEG signal modelling using frequency analysis and fractal dimension” un Linda Gulbe „Nevadītās klasifikācijas metodes zemes pārseguma noteikšanai Landsat satelītattēlos”, 2. kursa maģistrants Andris Slavinskis „Development of measurement system for thermohydraulic eksperiments”.
Linda Gulbe kopā ar Kārli Dimzu 2011. gada maijā piedalījās Mākslīgā intelekta fonda rīkotajā konkursā studentiem, kurā ar darbu „Kādus uzdevumus cilvēks risina labāk nekā dators” ieguva pirmo godalgu.
Juris Kļonovs 2011. gada 20. aprīlī Rīgas 80. vidusskolā novadīja videolekciju vidusskolniekiem „Zinātniski pētniecisko darbu izstrādes process”.
Karinas Krinkeles pētnieciskais darbs ir saistīts ar kosmisko objektu novērojumu datu korelēšanu, tas ir, datu apstrādi, izmantojot matemātiskas metodes. Patlaban Karīna veic kosmisko atlūzu novērojumu datu apstrādi. Laika posmā no 17. aprīļa līdz 24. aprīlīm Karīna kopā ar citiem Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu Institūta „Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs” (VSRC) darbiniekiem apmeklēja Poznaņas (Polija) Superskaitļošanas centru, kur klātesošie tika iepazīstināti ar VSRC un paveikto VLBI (Very Long Baseline Interferometry) datu apstrādes centra izveidošanā, kā arī apgūta Superskaitļošanas centrā uzkrātā pieredze VLBI novērojumu sistēmu izveidē.
Visi 2. kursa maģistranti – Vera Baklanova, Karīna Krinkele, Elviss Kuštans un Andris Slavinski – ar ļoti labām un teicamām sekmēm ir aizstāvējuši savus maģistra darbus un ieguvuši dabas zinātņu maģistra grādu datorzinātnēs.

30.06.2011.

 
Turpinās ITF maģistra studiju atbalsta projekts
(Nr. 2009/0149/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/011)

Apstiprinātas ESF mērķstipendiātu ceturkšņa atskaites projekta „Atbalsts Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes dabas zinātņu maģistra studiju programmas datorzinātnēs īstenošanai” (Nr. 2009/0149/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/011) ietvaros. Par saviem sasniegumiem gan mācību darbā, gan pētniecībā stipendiāti atskaitās divas reizes semestrī, iesniedzot atskaites, kas tiek izvērtētas Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas sēdēs.

2010./2011. akadēmiskajā gada pavasara semestrī esošajiem septiņiem mērķstipendiju saņēmējiem pievienojies arī otrā kursa maģistrants Elviss Kuštans.
Maģistrantu atskaites liecina, ka arī šajā semestrī lielākā daļa mērķstipendiātu savu enerģiju velta ne tikai mācībām, bet aktīvi iesaistās arī pētniecībā un piedalās konferencēs.
Juris Kļonovs šajā periodā paguvis piedalīties 3 konferencēs: LASE 3rd PhD and Master Scientific Conference, LSPA, Rīga, Latvija, 2011. gada 17. martā ar ziņojumu A. Kļonova, J. Kļonovs „Biomechanical Analysis of Partners’ Contact in Quickstep Using Motion Capture Smart System 2011”; Fourth Baltic Conference in Exercise and Sport Sciences Tartu, Igaunija, 2011. gada 7. – 9. aprīlī ar ziņojumu A. Kļonova, A Cicchella, J. Kļonovs „ Biomechanical Analysis of Partners’ Contact in Standard Dances Using Motion Capture Smart System 2011”; MobileMonday Conference „Mobile Software Development – 3 years later”, Tallina, Igaunija, 2011. gada 11. aprīlī. Juris arī apmeklējis Nokia organizētus kursus „NOKIA Qt Training” Qt SDK, Qt Quick un QML apmācībā Tallinā. Jura pētījumi ieinteresējuši arī pedagogus – viņs nolasījis lekcijas (3 stundas) „Smadzeņu aktivitātes analīzes sistēmas izveidošana un izmantošana mācību procesa uzlabošanai” Kurzemes novada pedagogiem Liepājas A. Puškina 2. vidusskolā.
Vaira Caunes intereses saistītas ar attēlu apstrādi, UNIX programmēšanu tīklā, zema līmeņa UNIX programmēšanu, patstāvīgi tiek apgūta siltuma izplatīšanās šķidrumos modelēšana, izmantojot programmatūru OpenFOAM.
2. kursa maģistrante Karīna Krinkele atskaites periodā aktīvi strādājusi pie maģistra darba „JIVE (Joint Institute for VLBI in Europe) korelatora ieviešana un adaptēšana radioteleskopa RT-32 saņemto datu paralēlai apstrādei” izstrādes, izpētot dažādu korelatoru veidu arhitektūras un ar tiem saistīto datu formātus. Karina kopā ar Veru Baklanovu piedalījās arī LU 69. konferencē Rīgā ar ziņojumu D. Kotlere, K. Krinkele, V. Baklanova, N. Jēkabsons „VSRC radioastronomisko sesiju rezultātu apstrādes rīki: ieskats divu konkurējošu korelatoru tipu XF un FX uzbūvē un pielietojumos”.
Arī pārējie 2. kursa maģistranti galveno vērību šajā pusgadā velta maģistra darba izstrādei. Andris Slavinskis maģistra darba „SINQ mērķa dzesēšanas optimizācija; mērijumu veikšanas sistēmas izstrāde termohidrauliskiem un meteriālu pretestības eksperimentiem” praktiskās daļas izstrādi veic Paula Šērera Institūtā (Paul Scherrer Institut) Šveicē.

05.05.2011.