IKSA-CENTRS

Par projektu IKSA-CENTRS

Projekta IKSA-Centrs īstenošanas aktualitātes

Projekts „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide”

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma, tai skaitā tehnoloģiju attīstība, kā arī ēku un telpu rekonstrukcija, kas rada iespēju paaugstināt kompetenci, zinātnisko rezultātu kvalitāti, starptautisko atpazīstamību, pieredzi un intelektuālo potenciālu informācijas, komunikāciju un signālapstrādes jomā.

Projektu plānots īstenot līdz 2015.gada 30.novembrim.

Plānotais finansējums: 15,9 milj.EUR, t.sk. ieguldījumi VeA IZI VSRC 7.522 milj.EUR. ERAF līdzfinansējums 14,196 milj.EUR, t.sk. VeA IZI VSRC 6.715 milj.EUR

Projekta vienošanās numurs: Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/ VIAA/006

PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

Projekta nosaukums: (IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide

Projekta vienošanās numurs: Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/ VIAA/006

Programma: „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, 2.1.prioritāte „Zinātne un inovācijas”, 2.1.1.pasākums „Zinātne, pētniecība un attīstība”, 2.1.1.3.1.apakšaktivitāte „Zinātnes infrastruktūras attīstība”.

Projekta mērķis Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (IKST VNPC) izveides ilgtermiņa mērķis ir sadarbība fundamentālajā un pielietojamajā pētniecībā informācijas un komunikāciju tehnoloģijās, kā arī signālapstrādē, koncentrējot, integrējot un efektīvi izmantojot zinātniskās darbības veikšanai nepieciešamo infrastruktūru un intelektuālo potenciālu, lai nodrošinātu ES ekselences centra standartu un paaugstinātu IKST VNPC un Latvijas zinātnes kopējo konkurētspēju Eiropas pētniecības telpā.

Projekta vispārīgais mērķis ir pilnveidot zinātniskās darbības un pētniecības aprīkojumu informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju jomā, sekmējot pētnieciskās darbības efektivitāti un iesaistītā personāla intelektuālā potenciāla attīstību.

Projekta specifiskais mērķis ir zinātniskās aparatūras un aprīkojuma, tai skaitā tehnoloģiju attīstība, kā arī ēku un telpu rekonstrukcija vai renovācija, kompetences, zinātnisko rezultātu kvalitātes, starptautiskās atpazīstamības, pieredzes un intelektuālā potenciāla paaugstināšana informācijas, komunikāciju un signālapstrādes jomā, tai skaitā kosmisko datu apstrādes centra izveidē, Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtā „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VeA IZI VSRC), Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Elektronikas un datorzinātņu institūtā, Latvijas Universitātes aģentūrā „Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts”.

Galvenās aktivitātes

Projekta Ventspils Augstskolas daļas ietvaros paredzētās aktivitātes:

1) Irbenē esošo radioteleskopu RT-16 un RT-32 rekonstrukcijas darbi (būvdarbi, metāla virsmas antikorozijas apstrāde, labiekārtošanas darbi); 2) Radioteleskopu RT-16 un RT-32 modernizācija; 3) Elektronikas iekārtu projektēšanas un prototipēšanas centra attīstīšana; 4) Satelīttehnoloģiju pētījumu paplašināšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizācija; 5) Kosmisko datu apstrādes augstas veiktspējas aprēķinu vides izveidošana pētniecībai; 6) Zinātnisko darbinieku darba vietu aprīkojuma iegāde.

Plānotie rezultāti

Projekta rezultātā tiks nodrošināta zinātniskā izaugsme virknē pētījumu jomu – matemātiskā modelēšana, kvantu skaitļošana, mākoņdatošana un virtualizācija, valodu tehnoloģijas, bioinformātika, mākslīgā intelekta attīstīšana un robotika, sistēmu ergonomika, e-medicīna, viedo sensoru sistēmu attīstīšana, ģeodēzija un ģeoinformātika, semantiskā skaitļošana, datu drošība un aizsardzība, programmatūru izstrāde, signālapstrāde, radioastronomija, astronomija, astrofizika, kā arī tiks attīsta augstas veiktspējas skaitļošanai nepieciešamā infrastruktūra, radīts pamats kosmisko datu apstrādes centra darbībai. Projekta Ventspils Augstskolas daļas ietvaros paredzēts nodrošināt modernizētu Irbenes radioteleskopu infrastruktūru tādā mērā, ka var tikt veikti augstvērtīgi zinātniskie pētījumi, kas sniegtu iespēju piedāvāt attālinātu radioteleskopu kompleksa izmantošanu gan fundamentālajiem, gan lietišķajiem pētījumiem. Tas ļautu turpināt IZI VSRC iesākto darbu saistībā ar starpzvaigžņu vides objektu un Saules radionovērojumiem vienantenas un VLBI režīmā un iegūto rezultātu interpretāciju, asteroīdu un Zemei tuvo mākslīgo ķermeņu, tajā skaitā kosmisko atlūzu radiolokāciju, sevišķi lielas bāzes interferometrijas novērojumiem (objekti ārpus Saules sistēmas), kā arī radītu iespējas apkalpot tālā kosmosa misijas.

Projekta partneri: Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (vadošais partneris), Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Elektronikas un datorzinātņu institūts un Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts”.

Kontakti: Projekta koordinatore – Jana Berka, tel.+371 636 28303, jana.berka@venta.lv;

Projekta VeA IZI VSRC daļas koordinators – Dainis Plūme, tel.+371 636 28303, dainis.plume@venta.lv;

Projekta VeA IZI VSRC daļas administratore – Raita Rollande, tel.+371 636 28303, raita.rollande@venta.lv

Ar Projekta partneru aktivitāšu īstenošanas gaitu var iepazīties: http://www.edi.lv/lv/projekti/es-projekti/21120-012/21131

http://www.lu.lv/par/projekti/es/2007-2013/eraf/21131/sadarbibas/informacija-komunikacijas/

http://www.lumii.lv/resource/show/605 http://www.rtu.lv/content/view/6837/2017/lang,lv/

Sekmīgi pabeigta projekta “(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” īstenošana

Projekta “(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās Nr. 2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) īstenošanas rezultātā ir sasniegts projekta vispārīgais mērķis – ir pilnveidots zinātniskās darbības un pētniecības aprīkojums informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju jomā, sekmējot pētnieciskās darbības efektivitāti un iesaistītā personāla intelektuālā potenciāla attīstību.

Projekta īstenošanas rezultātā ir sasniegts arī projekta specifiskais mērķis: zinātniskās aparatūras un aprīkojuma, tai skaitā tehnoloģiju attīstība, kā arī ēku un telpu rekonstrukcija vai renovācija, kompetences, zinātnisko rezultātu kvalitātes, starptautiskās atpazīstamības, pieredzes un intelektuālā potenciāla paaugstināšana informācijas, komunikāciju un signālapstrādes jomā, tai skaitā kosmisko datu apstrādes centra izveidē, Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtā „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” VeA IZI VSRC), Latvijas Universitātē (LU), Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), Elektronikas un datorzinātņu institūtā (EDI), Latvijas Universitātes aģentūrā „Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts” (LU MII).

Visas projekta “IKSA-CENTRS” aktivitātes ir realizētas atbilstoši labai praksei un ievērojot normatīvo bāzi.

Šobrīd projektu partneriem VeA IZI VSRC, EDI, LU MII, RTU, LU ir visi nepieciešamie priekšnoteikumi, lai nodrošinātu projekta īstenošanas gaitā sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta īstenošanas, kā arī turpināt pilnveidot izveidoto infrastruktūru, tādējādi nodrošinot projekta ilgtspēju, jo rekonstruētās ēkas un telpas ir VeA IZI VSRC, EDI, LU MII, RTU, LU īpašumā vai valdījumā un ir tieši izmantojamas pētniecības procesam. Visa zinātniskā aparatūra un iekārtas ir uzstādītas un tiks izmantotas ilgtermiņā; partneru rīcībā esošie cilvēkresursi ir profesionāls un kompetents personāls, lai turpinātu un pilnveidotu izveidoto infrastruktūru, kas izveidota ar projekta aktivitātēm un maksimāli izmantotu projekta rezultātus pētniecības vajadzībām.

Projekta IKSA-Centrs VeA IZI VSRC aktivitāšu īstenošanas aktualitātes

04.2015.-08.2015.

Šajā projekta ieviešanas posmā turpinājās radioteleskopa RT-32 antenas spoguļa balsta konstrukcijas renovācija, kas noslēgušies vasarā ar galvenā spoguļa virsmu veidojošo alumīnija plākšņu renovāciju (attīrīšanu ar stikla abrazīvu un krāsošanu, izmantojot specializētu, radioteleskopiem paredzētu krāsu sistēmu, kas ražota ASV) un uzcelšanu balsta tornī jūnijā. Darbu projektētājs “MT Mechatronics GmbH” (Vācija), galvenais būvuzņēmējs SIA “Ostas celtnieks” (Latvija, Ventspils), būvuzraudzību nodrošina A/S “Inspecta Latvia”.

Jūlijā balsta tornī tika uzcelta radioteleskopa RT-16 jaunā antena. 2014.gada ietvaros tika veikta RT-16 jaunās antenas projektēšana, ko MT Mechatronics vadībā veica apakšuzņēmēji 54th Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation (CETC54) (Ķīna) un Instituto Geográfico Nacional (IGN) (Spānija). Antenas kopējais svars ir ap 16 t, primārā spoguļa diametrs ir 16 metri, sekundārā spoguļa diametrs 1.6 metri, atstarojošo virsmu veido 80 paneļi, darba frekvences no 1.4 līdz 12 GHz. Antenas izgatavošanas pamata materiāls ir oglekļa šķiedras polimērmateriāls, no kā izgatavotas gan balsta struktūru veidojošās caurules, gan sekundārais spogulis un primārā spoguļa atstarojošie paneļi. 2015.gadā tika īstenota antenas sastāvdaļu ražošana, no.13.-21.jūlijam veikta antenas sastāvdaļu piegāde radioteleskopu kompleksā un 17.jūlijā CETC54 inženieri uzsāka antenas montāžas darbus. Darbu uzraudzību veic MT Mechatronics. Ventspils Augstskolas VSRC inženieri veica uztverošo iekārtu montāžu jaunās antenas uztvērēju sistēmu korpusos sadarbībā ar MT Mechatronics un CETC54. RT-16 antenas uzcelšanu balsta tornī tika veikta ar SIA “Arsava” 350 t celtspējas celtni.

IKSA-CENTRS projekta ietvaros veikta abu radioteleskopu vadības un piedziņas sistēmu modernizācija, lielā mērā nomainot līdzšinējās morāli un fiziski novecojušās teleskopu vadības un piedziņas sistēmu komponentes. Darbu izpildi veica “MT Mechatronics GmbH” (Vācija). 2014.gadā veikta sistēmu projektēšana un komponenšu sagāde, 2015.gada aprīlī Vācijas inženieru kompānija veica teleskopu vadības un piedziņas sistēmu komponenšu instalāciju teleskopos, vasaras ietvaros norsinājās testēšana.

Ventspils Augstskolas Ventspils starptautiskā radioastronomijas centra uzdevumi, izmantojot abus Irbenes kompleksa radioteleskopus, ir veikt fundamentālos pētījumus astronomijā un astrofizikā un lietišķos pētījumus kosmosa tehnoloģiju jomā. Infrastruktūras modernizācijas projekta IKSA-CENTRS ietvaros abi radioteleskopi RT-32 un RT-16 ir aprīkoti ar vienādām uztvērēju sistēmām, lai tie abi varētu sinhroni (vienlaikus) uztvert datus par vienu un to pašu kosmiskās telpas apjomu, tādējādi abi teleskopi, vienlaikus darbojoties, rada virtuālu teleskopu, kura diametrs ir ap 800 m (jeb attālums starp abiem teleskopiem). Tas nozīmē, ka Irbenes radioteleskopu kompleksā turmāk būs iespēja darbināt arī virtuālu teleskopu ar diametru 800 m.

Kā līdz šim, tā arī turpmāk RT-32 tiks pielietots starpzvaigžņu vides objektu novērojumos vienas antenas režīmā, Saules radionovērojumos vienas antenas režīmā un daudzantenu režīmā, asteroīdu un zemei tuvo mākslīgo ķermeņu, tajā skaitā kosmisko atlūzu radiolokācijā, sevišķi lielas bāzes interferometrijas novērojumos – novērojot objektus ārpus Saules sistēmas. Turpmāk šādus pētījumus būs iespējams veikt arī ar mazāko no teleskopiem RT-16. Tai pat laikā, ņemot vērā to, ka RT-16 jaunā antena ir vieglāka nekā vecā, teleskops aprīkots ar jaunu, mūsdienīgu vadības un piedziņas sistēmu, kas spēj nodrošināt  antenas pagriešanas augstus ātrumus, RT-16 būs iespējams izmantot arī kosmiskām telekomunikācijām un antena var kalpot kā Zemes bāzes stacija satelītu apakalpošanai.

Papildu pieminētajam veiktas iekārtu piegādes kosmisko datu apstrādes augstas veiktspējas aprēķinu vides izveidošanai.

01.02.2015. – 31.03.2015.

Turpinās radioteleskopa RT-32 spoguļu virsmas un tās balsta struktūras renovācijas darbi. Viens no būtiskākiem kompleksa renovācijas darbiem ir radioteleskopa RT-32 antenas spoguļa balsta konstrukcijas renovācija. Līdz š.g. marta sākumam šo renovācijas darbu ietvaros tika veikta antenas balsta struktūras bojājumu labošana metinot, kā arī daļēji nomainot bojātos elementus. Martā tika uzsākta tērauda konstrukcijas attīrīšana ar smilšu strūklu un tālāk jau balsta konstrukcijas krāsošana visiem balsta konstrukcijas elementiem (kopējā krāsošanas programma paredz četru krāsas slāņu uzklāšanu visai balsta konstrukcijai). Līdz ar to šos darbu izpilde noris atbilstoši plānotajam izpildes grafikam.

Darbi tika veikti zem speciāli objektam sagatavota pārklāja, kas deva iespēju nodrošināt atbilstošus apstākļus metināšanas darbu veikšanai ziemas apstākļos un februārī pabeigt metināšanas darbus, kā arī ļāva nodrošināt optimālus apstākļus krāsošanas darbiem.

Paralēli šiem darbien noris spoguļa virsmu veidojošo alumīnija plākšņu (kopskaitā 944 plākšņu) remonts. Plākšņu krāsošana paredzēta izmantojot specializētu krāsu sistēmu, kas ražota ASV.

 

 

 

 

RT-32 balsta režģa krāsošana

 

Vienlaikus martā uzsākti abu teleskopu atsevišķu telpu remonti, lai uzsāktu radioteleskopu RT-32 un RT-16 vadības un piedziņas sistēmu iekārtu uzstādīšanu, ko līguma ietvaros veiks “MT Mechatronics GmbH” (Vācija).

Veikti iekārtu iepirkumi un aparatūras piegādes, lai izveidotu datu apstrādes augstas veiktspējas aprēķinu vidi.

 

9.martā notika Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju (IKST) valsts nozīmes pētniecības centra konference, kurā tika sniegta informācija par pētniecības centra pētījumu jomām, infrastruktūras attīstību, projekta norisi, ieguvumiem, saistību ar citiem VNPC un privāto sektoru.

http://old.venta.lv/2015/03/05/„iksa-centrs”-riko-konferenci/

Ventspils Augstskolas speciālists uzstāda antenu satelītuztveršanas demonstrēšanai

01.11.2014. – 31.01.2015.

2014. gada novembrī uzsākti un šobrīd turpinās Irbenes kompleksa radioteleskopa RT-32 renovācijas darbi. Radioteleskopa RT-32 spoguļu virsmas un tās balsta struktūra tika nocelta uz zemes, lai pēc iespējas kvalitatīvāk nodrošinātu šo tehnoloģiski sarežģīto remonta darbu īstenošanu labojot metinot korodējušos režģa elementus, ievietojot jaunus stieņus un veicos citus tehniskajā dokumentācijā paredzētos darbus zinātniskā instrumenta saglabāšanai. Darbu projektētājs “MT Mechatronics GmbH” (Vācija), galvenais būvuzņēmējs SIA “Ostas celtnieks” (Latvija), būvuzraudzību nodrošina A/S “Inspecta Latvia”.

RT-32 spoguļu virsmas balsta režģa bojājumi, bojājumu labošana metinot, režģa bojājumu inspicēšana

 

 

 

01.08.2014.-31.10.2014.

2014.gada jūlijā līguma ietvaros ar Spānijas uzņēmumu TTI Norte S.L. piegādātas un jūlijā uzstādītas kriogēnās uztveršanas sistēmas abiem Irbenes radioteleskopu kompleksā izvietotajiem teleskopiem RT-32 un RT-16. Septembrī noslēgušies uztveršanas sistēmu pārbaudes un pieņemšanas testi un veiksmīgi uzsākt novērojumi ar jaunajām uztvērēju sistēmām.

Noslēgusies radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta konstrukcijas renovācijas  dokumentācijas izstrād, ko līguma ietvaros veica starptautiska koncerna uzņēmums MT Mechatronics GmbH (Vācija).

Jūnijā uzsākts un līdz novembrim norisināsies iepirkums radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta konstrukcijas renovācijas darbu izpildes veicēja piesaistei.

Turpinās līguma izpilde ar MT Mechatronics GmbH par radioteleskopu RT-32 un RT-16 vadības un piedziņas sistēmu piegādi un jaunas radioteleskopa RT-16 antenas piegādi. Šajos mēnešos notiek izpētes un projektēšanas darbi, uzsākta iekārtu pasūtīšana un izgatavošana.

01.03.2014.-31.07.2014.

2014.gada 1.pusgadā līguma ietvaros ar Spānijas uzņēmumu TTI Norte S.L. piegādātas un jūlijā uzstādītas kriogēnās uztveršanas sistēmas abiem Irbenes radioteleskopu kompleksā izvietotajiem teleskopiem RT-32 un RT-16. Turpinās uztveršanas sistēmu pārbaude un pieņemšanas testi.

Projekta ietvaros tiek turpināts darbs pie radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta konstrukcijas renovācijas dokumentācijas izstrādes, ko līguma ietvaros izstrādā starptautiska koncerna uzņēmums MT Mechatronics GmbH (Vācija). Jūnijā uzsākts iepirkums, lai atlasītu kvalificētus spoguļa virsmas balsta konstrukcijas renovācijas darbu izpildītājus. Pēc renovācijas projektēšanas darbu pieņemšanas tiks realizēta būvniecības iepirkuma otrā daļa, lai nodrošinātu RT-32 spoguļa virsmas balsta režģa bojāto elementu nomaiņu, attīrīšanu no rūsas, apstrādi, krāsošanu u.c. darbus. Pagājušā gadsimta 60-tajos – 70-tajos gados būvētajiem teleskopiem šī būs pirmā tik apjomīga renovācija, lai nodrošinātu unikālā instrumenta saglabāšanu un efektīvu izmantošanu radioastronomisko novērojumu veikšanai.

Jūlijā iepirkuma rezultātā noslēgts līgums ar MT Mechatronics GmbH par radioteleskopu RT-32 un RT-16 vadības un piedziņas sistēmu piegādi un jaunas radioteleskopa RT-16 spoguļa virsmas piegādi. Šīs būs lielākās un galvenās piegādes Projekta ietvaros, kuru rezultātā Irbenes radioteleskopi tiks būtiski modernizēti, lai veiksmīgi iekļautos starptautisko radioastronomisko novērojumu tīklā, t.sk. kļūtu par uzticamu partneri EVN (Eiropas ļoti garas bāzes interferometrijas) tīkla novērojumu sesijās. Radioteleskopam RT-16 plānots uzstādīt pavisam jaunu, atbilstoši jaunākajām tehnoloģijām izgatavotu spoguļa virsmu no oglekļa šķiedras polimērmateriāla.

Turpinās pārējo projekta aktivitāšu ieviešana atbilstoši projekta laika grafikam.

 

VeA IZI VSRC inženieri sadarbībā ar MT Mechatronics projektētājiem sekmīgi īstenojuši testus radioteleskopa RT-32 reflektora atvienošanai būvniecības darbu uzsākšanas nodrošināšanai.

Projekta ietvaros turpinās iekārtu piegādes Irbenes radioteleskopu laboratorijām. Šā gada augustā Elektronisko mērījumu institūts „Kvarz” no Krievijas radioteleskopam RT-16 piegādājis ūdeņraža māzera frekvences standartu. Šī piegāde ir daļa no radioteleskopa RT-16 modernizācijas pasākumiem Projekta ietvaros. Ūdeņraža māzera frekvences standarts tiks izmantots kosmiskā mikroviļņu radiostarojuma avotu precīziem spektru mērījumiem RT-16 radioteleskopā un ļaus sinhronizēt kosmiskās izcelsmes signālu uztveršanu vienlaicīgi vairākos radioteleskopos.

 

Šajā Projekta īstenošanas periodā Ventspils Augstskola veic divas sarunu procedūras. Sarunu procedūras radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta režģa vienkāršotās renovācijas ieceres dokumentācijas izstrādei ietvaros notikušas sarunas ar atlasi izturējušo pretendentu Vācijas uzņēmumu MT Mechatronics GmbH un 15.oktobrī saņemts šī pretendenta gala piedāvājums. Šobrīd notiek piedāvājuma vērtēšana.

2013.gada jūnijā uzsāktās sarunu procedūras radioteleskopu RT-32 un RT-16 vadības un piedziņas sistēmu iegādei un jaunas radioteleskopa RT-16 spoguļa virsmas iegādei ietvaros saņemti trīs pieteikumi no ārvalstu piegādātājiem, un notiek to izvērtēšana.

 

Šobrīd Ventspils Augstskola veic divas sarunu procedūras ERAF līdzfinansētā projekta „(IKSA-Centrs) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros. Sarunu procedūras radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta režģa vienkāršotās renovācijas ieceres dokumentācijas izstrādei ietvaros notiek pieteikumu vērtēšana. Plānots, ka sekmīgu sarunu gadījumā, š.g. oktobrī tiks uzsākta renovācijas dokumentācijas izstrāde un, pamatojoties uz izstrādāto vienkāršotās renovācijas projektu, 2014.gada pavasarī tiks izsludināts būvdarbu konkurss RT-32 spoguļa virsmas balsta režģa renovācijai – bojāto elementu nomaiņai, attīrīšanai no rūsas, apstrādei, krāsošanai u.c. darbiem. Pagājušā gadsimta 60-tajos – 70-tajos gados būvētajiem teleskopiem šī būs pirmā tik apjomīga renovācija, lai nodrošinātu unikālā instrumenta saglabāšanu un efektīvu izmantošanu radioastronomisko novērojumu veikšanai.

2013.gada jūnijā uzsākta sarunu procedūra radioteleskopu RT-32 un RT-16 vadības un piedziņas sistēmu iegādei un jaunas radioteleskopa RT-16 spoguļa virsmas iegādei. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2013.gada 30.augusts. Šīs būs lielākās un galvenās piegādes Projekta ietvaros, kuru rezultātā Irbenes radioteleskopi tiks būtiski modernizēti, lai veiksmīgi iekļautos starptautisko radioastronomisko novērojumu tīklā, t.sk. kļūtu par uzticamu partneri EVN (Eiropas ļoti garas bāzes interferometrijas) tīkla novērojumu sesijās. Radioteleskopam RT-16 plānots uzstādīt pavisam jaunu, atbilstoši jaunākajām tehnoloģijām izgatavotu spoguļa virsmu no oglekļa šķiedras polimērmateriāla.

2012. gada otrajā pusē un 2013.gada sākumā Projekta ietvaros Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtam „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VeA IZI VSRC) veiktas piegādes zinātnisko laboratoriju Irbenē un Inženieru ielā 101 papildināšanai. Projekta ietvaros piegādātas signālu reģistrācijas un apstrādes iekārtas, radioteleskopu uztvērēju komplektējošie elementi, kā arī datortehnika zinātnisko darbinieku darbavietu aprīkošanai, pilnveidota laboratorija signālu uztverei, pārraidei un simulācijai, kas ļaus nodrošināt pētījumus signālu apstrādē.

2013. gada aprīlī izsludināta sarunu procedūru radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta režģa vienkāršotās renovācijas ieceres dokumentācijas izstrādei, bet maijā plānots izsludināt sarunu procedūru radioteleskopu RT-32 un RT-16 vadības un piedziņas sistēmu iegādei un jaunas radioteleskopa RT-16 spoguļa virsmas iegādei. Līdz ar to uzsākta vērienīga Irbenes radioteleskopu modernizācijas programma, kuras realizācijas rezultātā radioteleskopi pilnībā atbildīs Eiropas radioastronomijas novērojumu tīkla EVN (European VLBI Network – Eiropas ļoti garas bāzes interferometrijas tīkls) standartiem.