Infrastruktūras modernizēšana

Ir noslēdzies projekts

Projekta ietvaros ir paaugstināta augstākās izglītības kvalitāte un pieejamība Ventspils Augstskolā informācijas tehnoloģijās, datorzinātnēs un elektronikā, veicinot augstākās izglītības pieejamību Kurzemes reģionā, t.sk. personām ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta ietvaros rekonstruēta VeA studiju programmu „Informācijas tehnoloģijas”, „Datorzinātnes” un „Elektronika” īstenošanai nepieciešamās telpas, t.sk. pielāgojot telpas personām ar funkcionāliem traucējumiem, modernizētas un izveidotas iepriekš minēto studiju programmu īstenošanai nepieciešamās laboratorijas (13 laboratorijas), nodrošinātas jaunās telpas ar studiju programmu īstenošanai nepieciešamajām iekārtām, aprīkojumu, mēbelēm un tehnoloģijām. Projekta rezultāti tiks izmantoti ITF studiju programmu īstenošanai, tādejādi tie būs pieejami visām mērķa grupām – augstskolai, pasniedzējiem un studentiem. Pieejamības termiņš ir neierobežots, atbilstoši augstskolas ilgtermiņa darbībai. Sasniegto rezultātu ilgtspēju ietekmēs: instucionālā kapacitāte, t.i. par pilnveidoto infrastruktūtu augstskolai ir noslēgts ilgtermiņa patapinājuma līgums, kā arī sadarbības līgums ar Ventspils pilsētas domi. Tāpat ir pieejami arī cilvēkresursi – pasniedzēji, kas izmanto savā darbā izveidoto infrastruktūru un prognozējama jauniešu interese par IT un elektronikas studiju iespējām Kurzemē; finanšu ilgtspēja – augstskolas rīcībā ir finanšu resursi un atbilstoši īstenoto studiju programmu budžeta vietām un maksas vietām būs finanšu resursi, lai uzturētu izveidotos pamatlīdzekļus pēc projekta, t.i.,. nodrošinātu telpu uzturēšanu labā kārtībā, veiktu regulāru kosmētisko remontu, nodrošinātu iekārtām nepieciešamo tehnisko apkalpi un rezerves daļas.
Finansējums: ERAF 2 521 016,78 LVL;
Valsts budžets 212 655, 14 LVL;
Ventspils pašvaldība 181 845,40 LVL;
VeA 50 384,82 LVL.

 

30.08.2013.

Turpinās projekta realizācija

 

Projekta gaita turpinās, ir piegādāts aprīkojums Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijai, izņemot Interaktīvo tāfeli, kuras piegāde pēc līguma ir paredzēta 09.augustā. Pēc līguma ir paredzēts piegādāt planšetdatorus, aplikācijas serveri, tīkla slēdžus 15.augustā. Elektronisko iepirkumu sistēma augustā ir paredzēts iepirkt datorus esošai datorklasei un auditorijām.

11.07.2013.

 
Turpinās projekta īstenošanai nepieciešamo iepirkumu procedūru realizēšana

 

Pēc atkārtoti izsludināta atklātajā konkursā Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas aprīkojuma piegādei projekta „Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu realizēšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšana” (vienošanās Nr.2010/0108/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/014) ietvaros 3.lotē (Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas satelītkomunikāciju aprīkojuma piegāde) tiek noslēgts 22.03.2013. līgums ar SIA „LATspace”. Tomēr, iepirkuma procedūra pārtraukta 1.lotē (Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas pozīcijas un kontroles sistēmu aprīkojuma piegāde), saskaņā ar VeA vadības 15.02.2013. rīkojumu – paredzamā līgumcena pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas.
Atkārtoti izsludinātā konkursā par Interaktīvās tāfeles piegādi Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijai, iepirkuma procedūra tiek izbeigta bez rezultāta 13.03.2013.,jo neviens no pretendentiem neatbilst nolikuma prasībām.

Projekta mērķu sasniegšanai, lai nodrošinātu pilnvērtīgu studiju apstākļu vidi, nepieciešams atjaunot vēl divas esošās datorklases ar datoriem, piecas esošās auditorijas ar datoriem, diviem planšetdatoriem pasniedzēju darbam, programmatūru Informācijas tehnoloģiju  fakultātei (ITF), aplikāciju serveri ITF pieslēgumam ar datorklasēm, tīkla slēdžu komplektus, jo tehnika ir novecojusi. Sākotnēji šī pozīcija netika iekļauta projekta pieteikumā, jo kopējās projekta realizācijai plānotās izmaksas pārsniedza projekta īstenošanai paredzētos līdzekļus. Veikto iepirkumu rezultātā ir radusies līdzekļu ekonomiju, kuru novirzīs minētiem iepirkumiem. Projekta īstenošanas laiks tiek pagarināts līdz 2013.gada 31.augustam.

21.03.2013. tika izsludināts atklāts konkurss „Iekārtu un aprīkojuma iegāde Ventspils Augstskolai ITF studiju programmu modernizēšanai” par planšetdatoru, tīkla slēdžu, servera, interaktīvās tāfeles Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijai iegādi.

 

10.04.2013.

 

Turpinās projekta īstenošanai nepieciešamo iepirkumu procedūras realizēšana

 

 26.09.2012. izsludinātā atklātā konkursa "Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas aprīkojuma piegāde projekta „Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu realizēšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšana” (vienošanās Nr.2010/0108/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/014) ietvaros" 2.lotē (Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas virszemes komunikāciju aprīkojuma piegāde) noslēgts piegādes līgums ar SIA „Vides sistēmas”, 6.lotē (Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas radioamatieru radiostacijas aprīkojuma piegāde) – ar SIA „Mobilās sistēmas”, 4.lotē (Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas barošanas sistēmas aprīkojuma piegāde), 5.lotē (Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijasmācību satelītu komplektu aprīkojuma piegāde) un 7.lotē (Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas nonosatelītu pārraidīto datu uztveršanas aprīkojuma piegāde) – ar SIA „LATspace”.
06.11.2012. procedūra pārtraukta 1. (Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas pozīcijas un kontroles sistēmu aprīkojuma piegāde) un 3. (Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas satelītkomunikāciju aprīkojuma piegāde) lotēs, sakarā ar VIAA veiktās pārbaudes atzinuma saņemšanu – konstatētas būtiskas nepilnības tehniskajās specifikācijās. 15.11.2012. tiek atkārtoti izsludināts atklāts konkurss par šīm lotēm.
Iegādātas ITF četras multifunkcionālās drukas iekārtas rekonstruētajā Ziemeļu korpusā, pa vienai katrā stāvā.

Turpinās iepirkumu procedūru realizēšana.

11.01.2013.

 

Turpinās projekta relizēšana
 

Vēl aizvien turpinās projekta „Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu realizēšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšana” realizēšana. Sakarā ar iepirkumu procedūru neveiksmīgu realizēšanu, to atkārtotu izsludināšanu, ir visai vērienīgi paigarinājies projekta ieviešanas termiņš.

Š.g. 26.09.2012. tika izsludinātā atklātā konkursā "Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas aprīkojuma piegāde projekta „Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu realizēšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšana” (vienošanās Nr.2010/0108/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/014) ietvaros" ir paziņoti rezultāti un sakarā ar to, ka netika saņmeti piedāvājumi 8.lotei (Interaktīvās tāfeles piegāde Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijai) procedūra izbeigta bez rezultātiem.  Atkārtoti tika izsludināts atklāts konkurss šai lotē 20.09.2012.

10.10.2012.

Turpinās projekta relizēšana

20.04.2012. ir izsludināts atkārtoti atklāts konkurss "Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas aprīkojuma piegāde projekta „Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu realizēšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšana” (vienošanās Nr.2010/0108/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/014) ietvaros", kurā tiek mainītas tehniskās specifikācijas, kā rezultātā tiks veikti grozījumi vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības projekta īstenošanu, pagarinot īstenošanas datumu.


Pēc vairākkārtējās iepirkumu procedūras neizdošanās tika analizēti neizdošanās iemesli. Tā rezultātā tiek mainīts iepērkamā inventāra saraksts, jo sākotnējā specifikācija tika sastādīta pirms vairāk, kā trīs gadiem, bet pa šo laiku:
1. dažas iekārtas ir pārtrauktas ražot, kā rezultātā pie esošā iepirkuma saraksta iepirkuma procedūra varētu palikt nerealizēta,
2. dažas iekārtas ir novecojušas, kas nosaka to, ka to iegāde nebūtu optimāls risinājums modernu mācību laboratoriju ierīkošanai,
3. dažas iekārtas būtu vēlams iegādāties papildus, lai mācību procesu pieskaņotu sadarbības partneru universitāšu (Brēmenes, Tartu) mācību programmām, kas nodrošinātu studentu apmaiņu studentu apmaiņas programmu ietvaros.
tiek mainīts priekšmetu sadalījums lotēs (izveidotas vairākas lotes), lai minimizētu risku, ka potenciālie piegādātāji nepiesakās tādēļ, ka viņiem nav iespēju piegādāt visu nepieciešamo priekšmetu apjomu.

13.07.2012.
Turpinās projekta realizēšana

Izsludināts atklāts konkurss par satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas aprīkojuma iegādi. Projektu paredzēts realizēt līdz vasaras beigām 31.08.2012. Projekta rezultātā būs pilnībā aprīkotas laboratorijas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studentiem, kuras jau daļēji ir izvietotas novembrī ekspluatacijā nodotajā Ventspils Augstskolas Ziemeļu korpusā.

 

15.04.2012.

Turpinās projekta realizēšana

Vienošanās Nr.2010/0108/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/014

Projekta realizēšanas termiņš pagarināts līdz 31.08.2012. Šobrīd sekmīgi jau aprīkotas 13 laboratorijas, marta mēnesī tiks izsludināts atklāts konkurss par satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas aprīkojuma iegādi. Papildus vēl ir jāiegādājas satelītu apstrādes laboratorijai Latvijas digitālās topogrāfiskās kartes, kā arī četras multifunkcionālas iekārtas.

 

26.02.2012.

 

 

Ziemeļu korpuss nodots ekspluatācijā

Vienošanās Nr.2010/0108/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/014

Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvara projekta "Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu realizēšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšana" realizēšana tikpat kā noslēgusies. Š.g. 25.oktobrī objekts, Ventspils Augstskolas ziemeļu korpuss, tika nodots ekspluatācijā. Kopējās būvniecības izmaksas sastādīja 1 092 817 Ls. Būvdarbi tika finansēti no ERAF, Ventspils Augstskolas, valsts, kā arī Ventspils pilsētas domes. Šobrīd ir izbūvētas telpas Informācijas tehnoloģiju fakultātes vajadzībām, vēl notiek telpu aprīkošana ar attiecīgo laboratoriju iekārtām un mēbelēm. Šo ēkas korpusu plānots atklāt š.g. 16.novembrī.

25.10.2011.

 
Aktivitātes Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvara projektā "Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu realizēšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšana"

Vienošanās Nr.2010/0108/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/014

Līguma darbība ir pagarināta līdz 30.11.2011. Šādas izmaiņas saistītas ar tehniskā projekta izmaiņām un iepirkuma "Ventspils Augstskolas 3.korpusa Ziemeļu daļas rekonstrukcija" grozījumiem .
Šobrīd aktīvi notiek rekonstrukcijas darbi  -  tiek veikti arī labiekārtošanas darbi, kuru rezultātā tiks izveidotas puķudobes un paplašināsies automašīnu stāvlaukumi.
Jau pilnībā ir aprīkotas esošās Elektronisko mērījumu, Fizikas laboratorijas un no jauna izveidotā Optikas un optoelektronikas laboratorija.

30.06.2011.