SIBNet

 

 

 

 

No 2010. gada 1. jūnija Ventspils augstskola uzsāka projekta „Mazās inovatīvās uzņēmējdarbības atbalsta tīkls”/ SIBNet (EU 31398) realizāciju. Projekts tiek realizēts Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam 2.prioritāte „Augstāka programmas teritorijas konkurētspēja” ietvaros.


Par projektu
Statistikas dati liecina, ka Latvijā un Igaunijā joprojām pastāv būtiska plaisa starp zinātnes un biznesa vidi. Universitātēs, zinātnes, pētniecības un dažādās citās institūcijās strādā daudz radošu speciālistu un te rodamas visdažādākās biznesa idejas ar augstu attīstības potenciālu, kas dažādu iemeslu dēļ netiek īstenotas. Līdzšinējie pētījumi rāda, ka paši ideju autori bieži vien nav pietiekami motivēti uzsākt savu uzņēmējdarbību, baidās riskēt nezināšanas un pieredzes trūkuma dēļ. Nereti tiem trūkst nepieciešamā starta kapitāla idejas attīstīšanai, bet pieredze un prasmes nav pietiekamas, lai spētu pārliecināt potenciālos investorus ieguldīt līdzekļus idejas attīstībā un uzņēmējdarbības uzsākšanā.
SIB Net projekta galvenais mērķis ir atbalsta sniegšana topošiem, jauniem, inovatīviem uzņēmumiem ar augstu attīstības potenciālu (perspektīvā tā dēvētās „gazeles”), nepieciešamo zināšanu un atbalsta nodrošināšana topošajiem uzņēmējiem, kas svarīga sākumposma starp ideju un tās realizāciju (tā dēvētā „nāves ieleja”) pārvarēšanai starp akadēmisko un izglītojošo jomu un reģionos izvietotajiem biznesa inkubatoriem.

Plānotie rezultāti
Projekta ietvaros tiks analizētas reģionos pastāvošās problēmas un vajadzības, kas saistītas ar potenciālu uzņēmumu veidošanu un pieejamajiem finanšu instrumentiem jauno uzņēmumu attīstībā. Tiks izveidoti divi pirms-inkubatori Ventspilī un Tartu, organizēti vairāki radošie semināri un ideju konkursi, kuru mērķis ir potenciālo biznesa ideju autoru motivācija un atbalsts ideju pārtapšanai reālā uzņēmējdarbībā.
Kā viens no atbalsta rīkiem uzņēmējdarbības attīstībai dažādos sākuma posmos tiks izstrādāts metodoloģiskais materiāls par finanšu instrumentu pielietošanu. Organizējot darba seminārus, kuros piedalīsies arī ES attiecīgo jomu eksperti, tiks pilnveidota dažāda līmeņa lēmumu pieņēmēju un valsts struktūru pārstāvju izpratne par SIB Net projektā ietverto tēmu nozīmīgumu.
Projekta ietvaros izveidotais kopīgais pirms-inkubācijas un riska kapitāla pārrobežu tīkls radīs platformu turpmākai sadarbībai uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā Kurzemes, Rīgas un Dienvidigaunijas reģionos. Projekta gaitā izveidotais zināšanu un pieredzes pārņemšanas mehānisms būs izmantojams ilgtermiņā pēc SIB Net projekta slēgšanas.

Projekta partneri
Latvija: Rīgas plānošanas reģions, Rīgas Ekonomikas augstskola, Ventspils Augstskola, Ventspils augsto tehnoloģiju parks
Igaunija: Tartu Zinātnes parks, Baltijas studiju centrs


Veiksmīgi aizvadīta SIB Net konference

Ventspils Augstskolā 20.maijā norisinājās pirmā gada rezultātu konference projektam „Mazās inovatīvās uzņēmējdarbības atbalsta tīkls” (“Small Innovative Business Promotion Network” / SIB Net, EU 31398).
Konferencē tika pārrunāti gada laikā sasniegtie rezultāti, sniegtas prezentācijas par biznesa eņģeļu tīkliem, Ventspils Augsto tehnoloģiju parka pirmsinkubatora pieredzi, straujas izaugsmes uzņēmumiem un jaunu biznesa ideju attīstīšanas metodiku. Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta ietvaros turpmāk plānotajām aktivitātēm un sagaidāmiem rezultātiem.
Pasākuma izskaņā bija iespēja vērot atraktīvā Valda Meldera vadīto „cīņu” starp pārrobežu inovatīvo biznesa ideju konkursa finālistiem, kuri, prezentējot savas biznesa idejas klātesošajiem un žūrijai, centās pierādīt, ka tieši viņi ir pelnījuši uzvaru. Finālā bija iekļuvuši 6 inovatīvāko biznesa ideju autori – 3 no Latvijas un 3 topošie uzņēmēji no Igaunijas. Kopējais iesniegto ideju skaits bija nedaudz virs 100. Ar žūrijas lēmumu, pirmo vietu izcīnīja Igaunijas pārstāvji ar biznesa ideju par skolēnu zināšanu uzlabošanu darbojoties internetā. Visiem finālistiem tika pasniegtas balvas, kopējais balvu fonds – 4000 EUR.
Kopumā SIB Net konferencē piedalījās 63 dalībnieki no Latvijas un Igaunijas, pārstāvot gan uzņēmējus, investorus un pašvaldības institūcijas, gan izglītības iestādes, centrus un citus interesentus.
Projekta mērķis ir atbalstīt jaunus inovatīvus uzņēmumus ar augstu attīstības potenciālu, nodrošinot ar nepieciešamajām zināšanām un atbalstu attīstības sākumposmā. SIB Net uzdevums ir nodrošināt tiltu starp universitātēm, zinātnes centriem kā ideju turētājiem un biznesa inkubatoriem reģionos.
Projekts tiek ieviests sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu, Ventspils Augsto tehnoloģiju parku, Rīgas Ekonomikas augstskolu, Tartu Zinātnes parku un Baltijas Studiju Institūtu Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros.
Projekts tika uzsākts 2010. gada 1. jūnijā un to plānots noslēgt 2012. gada 31. maijā.


Turpmākai informācijai sazināties ar
Raitu Rollandi, projekta koordinatori no Ventspils Augstskolas.
E-pasts: raita.rollande@venta.lv
Mob.tel.: +371 294 77 954
 

Ventspils Augstskola ielūdz uz pirmā gada rezultātu konferenci projektam „Mazās inovatīvās uzņēmējdarbības atbalsta tīkls” / SIB Net

Vieta: 1 B auditorija, Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils, Latvija
Datums: 20. maijs, 2011
Laiks: 9:30 – 17:00
Valoda: Angļu
Moderatori: Rene Tõnnisson, Valdis Melderis

Reģistrācija: http://www.sibnetwork.eu/?id=61

Konferences mērķis ir iepazīstināt ar SIB Net projektu un sasniegtajiem pirmā gada rezultātiem, ieskaitot:

  • pārskatus par uzņēmumu vajadzībām pirms-uzsākšanas un agrīnās uzņēmējdarbības attīstības stadijās,
  • novērtējumus par biznesa eņģeļu tīkla un pirms-sēklas fondu izveidi,
  • kā arī apskatu par paredzētajām turpmākajām aktivitātēm.

Agenda

Ielūgums

Kreativitātes seminārs Ventspils Augstskolā

Ventspils Augstskola sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu, Rīgas Ekonomikas augstskolu, Ventspils Augsto Tehnoloģiju parku, Tartu Zinātnes parku, kā arī Baltijas Studiju institūtu (Tartu) Eiropas Savienības atbalstīta projekta “Mazās inovatīvās uzņēmējdarbības veicināšanas tīkls” (“Small Innovative Business Promotion Network” / SIB Net, No EU31398) ietvaros 24.martā Ventspils Augstskolā organizē kreativitātes semināru.
Kreativitātes semināra mērķis ir iepzīstināt tā dalībniekus ar kreativitātes konceptu, galvenajām metodēm un tehnikām, kas pielietojamas creativitātes veicināšanai un ideju attīstīšanai. Kreativitāte jeb radošums ir būtiska gan privātās, gan darba vides nepieciešamība, kas ikvienam ļauj attīstīt spēju radīt oriģinālas idejas un vērtības, kas var izmainīt pasauli.
Seminārā tiks piedāvāta metodika, kas izmantojama gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, dažādās nozarēs, gan problēmu risināšanā, gan biznesa ideju radīšanā. Semināra norise plānota tā, lai dalībniekiem būtu iespēja gan klausīties vadītāju stāstīto, gan pašiem piedalīties interesantu un prakstiski noderīgu uzdevumu veikšanā.
Projekta SIB Net galvenais mērķis ir atbalstīt jaunus topošos inovatīvos uzņēmumus ar augstu attīstības potenciālu, balstoties uz zināšanu ietilpīgu ražošanu, nodrošinot šādus potenciālos uzņēmējus ar nepieciešamajām zināšanām un atbalstu attīstības sākumposmā – no idejas līdz tās realizācijai. Projekta uzdevums ir nodrošināt tiltu starp universitātēm, zinātnes centriem kā ideju turētājiem un biznesa inkubatoriem reģionos.

Informācijai:
Liene Riekstiņa
Liene.riekstina@venta.lv,
m.t. 29408984