ZMP

Zemei tuvā kosmosa radio astronomijas konferencei veltīta konference Ventspils Augstskolas Starptautiskajā Radio Astronomijas centrā.

No šā gada 13. līdz 15. augustam Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtā "Ventspils starptautiskais radioastronomijas centrs" notika starptautiska konference "Zemes tuvās apkārtnes radioastronomiskie pētījumi (“Advances in Radioastronomy of Near-Earth Environment” (VIRAC-2012)). Konference tika organizēta Eiropas Savienības Sociālā fonda finansētā projekta „Uz Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas” (Nr. 2009/0231/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/151) ietvaros un bija paredzēta kā daļas šī projekta aktivitāšu kopsavilkums.
Kā jau norāda pats konferences nosaukums, tā bija veltīta rezultātiem, kas iegūti projektā veikto pētījumu ietvaros, pētot ar radioastronomiskām metodēm Zemei tuvo kosmisko telpu. Aizvadītajos gados tika attīstīti divi šādu pētījumu virzieni – t.s. kosmisko atlūzu pētījumi, izmantojot radio interferometrijas un radio lokācijas metodes un Zemes jonosfēras pētījumi, caurstarojot to ar ZMP vai attālāku kosmisko objektu radio starojumu. Abi šie virzieni ir vienlīdz svarīgi un tiem var būt praktiski pielietojumi uz Zemes mākslīgajiem pavadoņiem bāzētu tehnoloģiju izmantošanā. Sadursmes ar kosmiskajām atlūzām vai, kā tās vēl sauc, kosmiskajiem atkritumiem – visu, kas orbītā paliek pāri no kosmiskā aparāta, kad tas beidzis savu aktīvo darbību – var apdraudēt pašlaik izmantojamo ZMP drošību. Jonosfēras stāvoklis un īpašības, savukārt, ietekmē ZMP raidītos un uztvertos radio viļņus ceļā no un uz kosmisko aparātu. Šādai ietekmei var būt nozīme, piemēram, ar GPS palīdzību veiktajos koordinātu un ātruma augstas precizitātes mērījumos un arī kosmisko atlūzu koordinātu noteikšanā, izmantojot radio lokāciju. Konferencē tika apskatīti, gan šajās pētījumu jomās iegūtie rezultāti, gan arī tajos lietotā aparatūra un metodika.
Konferencē piedalījās pavisam piecdesmit dalībnieki un tās gaitā tika nolasīti ziņojumi, kuru autori pārstāvēja pētījumu gaitā izveidotās starptautiskās sadarbības partnervalstis – Latviju, Krieviju, Ukrainu, Itāliju un Ķīnu. Uz tajos atspoguļotajiem zinātniskās izpētes rezultātiem balstītie raksti tiks publicēti prestižos zinātniskajos žurnālos – tādos, kā, piemēram, "Baltic Astronomy", kas konferences materiāliem paredz veltīt speciālu izdevumu. Tomēr galvenais ieguvums šajās trijās dienās bija iespēja ne tikai ziņot par sasniegto un noklausīties citu kolēģu ziņojumus, bet arī apmainīties ar domām un idejām neformālā gaisotnē, vienoties par turpmākajiem kopīgo pētījumu plāniem un vienkārši labāk iepazīt vienam otru. Šeit lieliski noderēja, gan pārtraukumi starp atsevišķām sesijām, gan arī, piemēram, pasākuma dalībniekiem organizētā ekskursija uz VSRC novērošanas bāzi Irbenē. Tā kā konferencē piedalījās ne tikai pieredzējušie zinātnieki, kuru darba stāžs mērāms gadu desmitos, bet arī pavisam jauni "zaļie" zinātnieki, tā izvērtās arī par pieredzes apmaiņas skolu un jaunajiem pētniekiem tā bija lieliska iespēja gūt starptautisku konferenču pieredzi.
Un, visbeidzot, kāpēc konferences nosaukumā minēts saīsinājums VIRAC-2012? Izrādās, konferences organizētāji ir paredzējuši līdzīgas konferences, veltītas dažādiem radio astronomijas jautājumiem, rīkot arī turpmāk un VIRAC šajā gadījumā ir saīsinājums no "Ventspils Starptautiskā Radio Astronomijas Konference" tulkojuma angļu valodā "Ventspils International Radio Astronomy Conference". Tajā pašā laikā VIRAC ir arī saīsinājums no Ventspils starptautiskā radio astronomijas centra nosaukuma angļu valodā (Ventspils International Radio Astronomy Centre). Rezultātā šī abreviatūra ir ne tikai Ventspils radio astronomu aizsāktā konferenču cikla nosaukums, bet arī nes pasaulē viņu pārstāvētā zinātniskā institūta vārdu.

Dr. Phys. Ivars Šmelds,
VeA IZI VSRC,
Astronomijas un astrofizikas nodaļas vadītājs,
VIRAC-2012 orgkomitejas priekšsēdētājs 

 

25.08.2012.

Projekta „Uz Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas” asistente Linda Gulbe piedalījās LU un LMT rīkotajās datorzinātņu dienās


No šā gada 6. līdz 8. Augustam Latvijas Universitātes (LU) sporta un atpūtas kompleksā „Ratnieki”, Līgatnes novadā, norisinājās jau otrā LU un LMT kopīgi rīkotā konference „LU un LMT Datorzinātņu dienas.” Konferences mērķis ir reizi gadā sapulcināt kopā interesentus no visām Latvijas augstskolām, lai veicinātu ideju apmaiņu starp Latvijas augstskolu studentiem, mācībspēkiem un zinātniekiem. Konferences laikā klausītāji tika iepazīstināti ar visdažādākajām tēmām: kvantu skaitļošana, datorredzes tehnoloģijas, latviešu valodas lingvistika, tīmekļa zinātne un citas.
Pasākumā bija pārstāvētas 7 institūcijas no Latvijas un divām ārvalstu universitātēm (Taivāna un Apvienotā Karaliste). Pasākuma pirmajā dienā uzstājās arī VSRC darbiniece – projekta asistente Linda Gulbe ar referātu „Mežu teritoriju un koku sugu noteikšana satelītattēlos, izmantojot vadītās klasifikācijas metodes”. Iepazīstinot klātesošos ar pētījumi tika veikti projekta „Uz Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas” ietvaros.

15.08.2012.

 

Projekta „Uz Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas” pētnieki piedalās ar ziņojumu konferencē Singapūrā

No 25.06.2012. līdz 01.07.2012. projekta „Uz Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas” vadošais pētnieks Normunds Jēkabsons un pētniece Sabīne Upnere piedalījās Information Engineering Research Institute (USA) rīkotajā starptautiskajā konferencē „International Conference on Information Engineering 2012” Singapūrā. Sabīne Upnere konferencē lasīja ziņojumu „Analysis of Structural Integrity of Large Radio Telescopes Subjected to Gravitational and Wind Loads”.
Konferences dalībnieki (no aptuveni 10 valstīm) tika iepazīstināti ar inženierzinātņu institūtā VSRC paveikto attiecībā uz radioteleskopu RT-16 un RT-32 digitālo modeļu izveidi un iegūtajiem aprēķinu rezultātiem cietvielu mehānikā un skaitliskajā hidrodinamikā, lai novērtētu radioteleskopu spoguļa virsmas deformācijas gravitācijas spēka un vēja slodzes rezultātā. Tika sagatavota publikācija, kas ir publicēta Lectute Notes in Information Technology Vol. 25 (ISSN: 2070-1918; ISBN: 978-1-61275-024-8).

10.07.2012.

 

Projekta „Uz Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas” pētnieces Dace Kotlere un Inese Jaunzeme piedalīsies starptautiskā konferencē

2012. gada 1.-3. februārī, Tallinā, Igaunijā notiks starptautiska konference "Broadening the base of Europe's Space Community”.
Konferencē piedalīsies Eiropas Kosmosa aģentūras (ESA), EUMETSAT, GMES, EURISY, European GNSS Agency, u.c. organizāciju pārstāvji, runājot par aktuālajiem tematiem, saistībā ar PECS projektiem, Galileo un EGNOS programmām, EUMETSAT biznesa modeli, GMES īstenošanu u.c. jautājumiem. Ar Baltijas valstu un Polijas situāciju kosmosa jomā iepazīstinās minēto valstu uzņēmējdarbības un politikas pārstāvji.
Konferences laikā tās dalībniekiem ir iespēja tikties ar mentoriem no Eiropas kosmosa nozares (piemēram, “OHB Sweden”, “International Space University” u.c organizācijām). Tāpat, konferences dalībnieki var izstādīt savu plakātu vai kādu eksponātu.
Konferencē ar stenda referātiem piedalīsies arī projekta „Uz Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas” pētnieces Dace Kotlere un Inese Jaunzeme, iepazīstinot konferences dalībniekus ar pētījumiem, kas tiek veikti Projekta ietvaros.
Vienā no Projekta aktivitātēm ir paredzēts izstrādāt programmu kompleksu (korelātoru) kosmisko atlūzu novērojumu datu apstrādei, kā rezultātā iegūtie dati tiks izmantoti atlūzu orbītu parametru aprēķināšanai. Referātā „Development of Software Correlator for Space Debris Data Processing in VIRAC” (N.Jekabsons, D. Kotlere, M. Nechaeva, I.Šmelds) sniegts ieskats korelātora izstrādē izmantotajos datu apstrādes režīmos un to matemātiskajos algoritmos, kā arī parādītas izmantoto tehnoloģiju (augstas veiktspējas skaitļošanas klastera un paralēlā skaitļošana) priekšrocības kosmisko atlūzu datu apstrādē.
Otrā stenda referātā “CORINE land cover change detection in Latvia“ (Kārlis Zālīte, Inese Jaunzeme, Juris Kalvāns) tiks prezentēti rezultāti pētījumam par zemes izmantojuma izmaiņām Latvijā periodā no 2000. līdz 2006. gadam. Analizēti dati no CORINE2000 un CORINE2006 projektiem, aprēķināts kopējais izmaiņu un atsevišķu procesu (piemēram, urbanizācija, atmežošanās) apjoms. Kopumā apskatītajā periodā izmaiņas skārušas 5% no Latvijas teritorijas, un visizplatītākie pārmaiņu procesi ir lauksaimniecības zemju iekārtošana un atmežošanās.
Abi stenda referāti sagatavoti projekta „Uz Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas” (Nr. 2009/0231/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/151) ietvaros.

31.01.2012.

 2011. gada 25. un 26. novembrī Kuldīgas novada, Snēpeles pagasta viesu namā „Mazsālijas” notiks projekta „Uz Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas” darba plānošanas un rezultātu apspriedes seminārs.

Seminārā tiks dots pārskats par projektā paveikto un diskutēts par sasniegtajiem rezultātiem, kā arī tiks veikta turpmākā darba plānošana sekmīgai projekta realizācijai. Paredzēti ziņojumi par projektā paveikto katrā projekta darba grupā.

Mehānikas un Augstas veiktspējas skaitļošanas grupas pētnieki lasīs ziņojumu par vēja izraisīta spiediena modelēšanu radioteleskopa RT-16 spoguļa konstrukcijā un RT-32 mehāniskā modeļa izveidi. Ziņojumā ir apkopoti rezultāti, kas iegūti modelējot vēja radītas deformācijas radioteleskopa RT-16 spoguļa sistēmā pie četriem dažādiem vēja virzieniem (00, 600, 900 un 1800) un trīs dažādiem sākotnējā vēja ātrumiem. Ir salīdzināti rezultāti, kas iegūti pie diviem balsta konstrukcijas aprakstīšanas variantiem. Otrajā ziņojuma daļā tiks apskatīts radioteleskopa RT-32 trīs-dimensionāla stieņu bāzēta digitālā modeļa izveides process un iegūtais rezultāts. Šo ziņojumu lasīs pētniece Sabīne Upnere. Savukārt pētniece Dace Kotlere un asistente Inese Lībiete ar ziņojumu "Software development for RT-32" semināra dalībniekus informēs par VSRC kosmisko atlūzu novērojumu datu apstrādes korelātora izstrādi, kosmisko atlūzu korelātora darbības shēmu uz augstas veiktspējas skaitļošanas klastera, kā arī stāstīs par izmantotajām tehnoloģijām korelātora izstrādē (korelātora kontroles parametru faili – JSON faila formāts).
ZMP Signālu apstrādes grupas vadošais pētnieks Dr.habil.phys. Juris Roberts Kalniņš un pētnieki Inese Jaunzeme, Inga Pakalnīte un Kārlis Zālīte ziņos par meža parametru noteikšanu un izmaiņu detektēšanu.

Kosmisko Atkritumu Radiolokācijas grupas pētnieki lasīs vairākus ziņojumus. Pētnieks Vladislavs Bezrukovs lasīs ziņojumu par 2011. gada vasarā veikto radioteleskopa RT-32 VLBI datu uztveršanas un reģistrācijas sistēmas modernizāciju un testēšanas rezultātiem. Vadošā pētniece Maria Nechaeva un vadošais pētnieks Dr.phys. Ivars Šmelds lasīs ziņojumu par Zemes jonosfēras ietekmes uz decimetru diapazona viļņu izplatīšanos pētīšanu, izmantojot VLBI. Pētniece Liene Krūze lasīs ziņojumu par kosmisko atkritumu un ZMP orbītas precizēšanu, izmantojot šo objektu radio lokācijas datus, kur projekta ietvaros tiek turpināta kosmisko atkritumu un ZMP orbītas precizēšana, izmantojot šo objektu radiolokācijas datus VLBI režīmā, algoritma izstrāde. Agrāk izveidotā datu apstrādes programma "Alise" papildināta ar kodu, kas ļauj ņemt vērā ne tikai Zemes gravitācijas lauku, bet arī Saules, Mēness un citu Saules sistēmas ķermeņu pievilkšanas spēku.

Inženierpētniecības un elektronikas grupas vadošais pētnieks Dr.sc.ing. Valērijs Bezrukovs lasīs ziņojumu par radioteleskopa RT-16 pozicionēšanas sistēmas pētījumu rezultātiem, kurā tiks stāstīts par radioteleskopa RT-32 antenas pozicionēšanas sistēmas leņķiskās pozīcijas noteikšanas kontroles sistēmas un sensoru uzbūves pētījumu rezultātiem. Savukārt pētnieks Gatis Gaigals lasīs ziņojumu par radioteleskopa RT-16 vadības sistēmas pētījumu rezultātiem. Ziņojumā tiks apskatītas radioteleskopa RT-16 vadības sistēmas mazo motoru raksturlīkņu uzņemšanas eksperimentiem, izstrādātais mērīšanas aprīkojums, mērījumu starprezultāti, mērījumu, precizitātes uzlabošanas pasākumi, mērījumu rezultāti un to secinājumi. Vadošais pētnieks Dr.phys. Jānis Trokšs ziņojumā „L-diapazona uztverošās sistēmas jonosfēras īpašību pētīšana” izklāstīs par 1.6 GHz superheterodīna tipa uztverošās sistēmas uzbūvi jonosfēras īpašību pētīšanai. Par starojuma avotu paredzēts izmantot GPS vai GLONASS satelītu raidītos bākas radiosignālus, uztveršanai – RT-32 parabolisko spoguli un 4 spirāļu antenu bloku. Kā arī tiks aplūkota iespēja novērst superheterodīna uztvērēju raksturīgos trūkumus, pielietojot paaugstinošo/pazeminošo frekvenču pārveidošanas tehnoloģiju.

Aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” mērķis ir veicināt papildu cilvēkresursu piesaisti zinātnei, veidojot jaunas zinātniskās grupas, piesaistot zinātniskajam un pētnieciskajam darbam zinātniekus, kas atgriežas darbā Latvijā, un ārvalstu zinātniekus, kā arī veicināt jauno zinātnieku iesaistīšanos projektos. Projekta izpildes gaitā veicot pētījumus Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) vadības, komunikāciju un signālu apstrādes jomās, tiek plānots izveidot starptautiska līmeņa kompetenci četrās jauno zinātnieku grupās un izveidot platformu ZMP vadības un komunikāciju centram.

Programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros Ventspils Augstskola uzsāk īstenot projektu „Uz Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas” (līguma numurs Nr.2009/0231/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/151). Programma tiek finansēta no ESF līdzekļiem. ES atbalsta intensitāte ir 85 %.

Kontakti: ievako@venta.lv, esterev@venta.lv

22.11.2011.

 

 

 

No 12. līdz 14.oktobrim projekta „Uz Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas” pētnieki Sabīne Upnere un Vladislavs Bezrukovs piedalīsies RTU 52.konferencē „Environmental Resources 2011”.

Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra pētnieki (VSRC) jau no 2007. gada veic vēja pētījumus, izmantojot 55 metrus augsto meteoroloģisko mastu, kas aprīkots ar LOGGER 9200 kompleksu. Šo gadu laikā sakrāta unikāla statistiska informācija par vēja ātrumu un enerģijas fluktuācijām Ventspils reģionā. Uz tās bāzes ir aprēķināti vēja enerģijas vērtības līdz 150 m. Iegūtie dati nepieciešami, projektējot vēja enerģijas parkus, ka arī tos izmanto Irbenes radioteleskopu RT-32 un RT-16 virsmas deformācijas pētījumos, kas savukārt nepieciešami radioastronomisko novērojumu kvalitātes prognozēšanai un kontrolei.

Par šiem pētījumiem Vladislavs Bezrukovs konferencē lasīs ziņojumu „Problems in assessment of wind energy potential and acoustic noise distribution when designing wind power plants”, savukārt Sabīne Upnere uztāsies ziņojumu „Analysis of wind influence to radio astronomy observations at Irbene radio-telescope complex”. Tiks prezentēti gan rezultāti, kas iegūti modelējot vēja radītas deformācijas uz RT-16 radioteleskopa spoguļa sistēmas, gan apkopotie vēja ātruma statistiskie dati kopš 2007. gada, kas iegūti no meteoroloģiskā masta observatorijas tuvumā.

06.10.2011.

 Starptautiskā konferencē Igaunijā piedalās projekta „Uz Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas” pētniece S. Upnere


2011.gada 26. augustā projekta pētniece Sabīne Upnere piedalījās starptautiskajā konferencē „Optimization and Analysis of Structures”, kura norisinājās no 25. – 27.augustam un kuru rīkoja Tartu Universitātes Matemātikas un Datorzinātņu fakultāte.
Starptautiskās konferences „Optimization and Analysis of Structures”, kas tika rīkota par godu emeritētā profesora Ülo Lepik 90 gadu jubilejai, mērķis bija sapulcēt vienkopus ekspertus cietvielu mehānikas, materiālzinātņu, lietišķās matemātikas un optimizācijas teorijas jomā. Referātu tēmas ietvēra fundamentālo un lietišķo problēmu optimizāciju un struktūru un dinamisko sistēmu analīzi.
Ziņojumā „Wind loads of RT-16 radio telescope in Irbene, liquid-solid interaction model” tika apkopoti pirmie modelēšanas rezultāti par vēja slodžu radītajām deformācijām radioteleskopa RT-16 galvenā spoguļa sistēmā. Lai veiktu mehānisko analīzi stieņu un plākšņu bāzētam spoguļa modelim, tika izmantota, galīgo elementu metode. Savukārt, lai modelētu turbulentu gaisa plūsmu ap teleskopu skaitliskās hidrodinamikas modelī, tika izmantota galīgo tilpumu metode.
Ziņojums sagatavots un nolasīts projekta „Uz Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas” (Nr. 2009/0231/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/151) ietvaros un to sagatavoja vadošie pētnieki Normunds Jēkabsons, Roberts Joffe un pētniece Sabīne Upnere.

30.08.2011.
 

Publicitātes seminārs

2011. gada 24. augustā Ventspils Starptautiskajā Radioastronomijas centrā notiks Ventspils Augstskolas projekta „Uz Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas” publicitātes seminārs.

Norises vieta VSRC radioteleskopu komplekss Ances pagastā, Irbenē, reģistrācijas sākums 9:30

Seminārā tiks dots pārskats par projektā paveikto, galvenokārt, uzsverot kosmisko atkritumu radiolokācijas novērojumus, tajos iegūto datu apstrādes pētījumus un radioteleskopu RT-16 un RT-32 rekonstrukciju. Paredzēti trīs ziņojumi: projekta zinātniskais vadītājs PhD. Normunds Jēkabsons ziņos par kopējo projekta izpildes gaitu, vadošais pētnieks Dr.phys. Ivars Šmelds ziņos par projekta izpildes gaitā veiktajiem novērojumiem un vadošais pētnieks Dr.phys. Jānis Trokšs ziņos par RT-16 radioteleskopa rekonstrukcijas pētījumiem. Seminārā ir paredzēta stenda referātu sesija, kurā būs apskatāms sasniegtais ZMP attēlu atpazīšanā, VLBI datu pēcapstrādē u.c. jomās. Tāpat ir paredzētas diskusijas neformālā gaisotnē, atbildes uz jautājumiem un viedokļu apmaiņa. Semināra noslēgumā paredzēta ekskursija uz radioteleskopiem RT-16 un RT-32.

Aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” mērķis ir veicināt papildu cilvēkresursu piesaisti zinātnei, veidojot jaunas zinātniskās grupas, piesaistot zinātniskajam un pētnieciskajam darbam zinātniekus, kas atgriežas darbā Latvijā, un ārvalstu zinātniekus, kā arī veicināt jauno zinātnieku iesaistīšanos projektos. Projekta izpildes gaitā veicot pētījumus Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) vadības, komunikāciju un signālu apstrādes jomās, tiek plānots izveidot starptautiska līmeņa kompetenci četrās jauno zinātnieku grupās un izveidot platformu ZMP vadības un komunikāciju centram.

Programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros Ventspils Augstskola uzsāk īstenot projektu „Uz Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas” (līguma numurs Nr.2009/0231/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/151). Programma tiek finansēta no ESF līdzekļiem. ES atbalsta intensitāte ir 85 %.Kontakti ievako@venta.lv, esterev@venta.lv

22.08.2011.

Projekta „Uz Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas” vadošais pētnieks I. Šmelds piedalījās Eiropas Astronomijas Biedrības (EAB) gadskārtējā kongresā JENAM-2011 Sanktpēterburgā, Krievijā

2011. gada 2. – 10. jūlijā projekta vadošais pētnieks Ivars Šmelds piedalījās Eiropas Astronomijas Biedrības (EAB) gadskārtējā kongresā JENAM-2011, kas norisinājās Sanktpēterburgā, Krievijā. EAB kongresi ir ievērojamākais šīs biedrības rīkotais pasākums, kas notiek katru gadu kādā no valstīm, kurā ir EAB asociētās astronomijas biedrības. Kongress, līdzīgi kā Starptautiskās Astronomijas Savienības Ģenerālās asamblejas, ilgst apmēram nedēļu, un tā ietvaros notiek vairāki simpoziji un speciālas sesijas, kas katra veltīta kādai no astronomijas problēmām. Kongresa ietvaros notika arī EAS „biznesa sanāksme”, Ģenerālā Asambleja un Koncila (Valdes) sanāksmes. Eiropas Astronomijas Biedrība apvieno ap 900 Eiropas profesionālos astronomus un tās galvenais mērķis ir veicināt visa veida ar astronomiju saistītās aktivitātes Eiropā. Līdzīgi kā citas reģionālās astronomijas biedrības, tā cenšas risināt ar astronomiju saistītas problēmas, kas iziet ārpus konkrētas iestādes vai pat valsts ietvariem. Starp galvenajām Biedrības aktivitātēm var minēt divreiz gadā izdoto biļetenu „EAS Newsletter” un astronomijas jaunumu publikācijas savā mājas lapā, vairākas ikgadējas balvas par sasniegumiem dažādās ar astronomiju un kosmosa izpēti saistītās jomās, savas publikāciju sērijas izdošanu, elektronisko „darba biržu” ar astronomiju saistītās nozarēs. Tiek arī uzturēti sakari ar Eiropas nacionālajām astronomijas biedrībām, lielākā daļa no tām, tajā skaitā arī Latvijas Astronomijas Biedrība, ir EAS asociēto biedrību statusā.
Tomēr varētu teikt, ka galvenā EAS aktivitāte ir tās ikgadējie kongresi, kas tradicionāli tiek rīkoti kādā no valstīm kopā ar tās nacionālo astronomijas biedrību. Līdz šim šīs sanāksmes tā arī tika nosauktas – JENAM (Joint European and National Astronomy Meeting – apvienotā Eiropas un nacionālā astronomijas sanāksme), kam tika pievienots attiecīgais gadskaitlis. Tagad gan šis nosaukums nomainīts un tā saucas EWASS (The European Week of Astronomy & Space Science – Astronomijas un kosmosa zinātņu Eiropas nedēļa).
Projekta vadošais pētnieks Dr. Phys. Ivars Šmelds kongresa ietvaros notiekošajā simpozijā „Solar System Measurements of the Next Decade” („Mērījumi Saules sistēmā nākošajā gadu desmitā”) Projekta 21. aktivitātes ietvaros prezentēja ziņojumu „Space debris radio location observations with Irbene RT-32 telescope” („Kosmisko atlūzu radiolokācijas novērojumi ar Irbenes 32 m radio teleskopu”) (Ivar Shmeld, Maris Abele, Dmitry Bezrukov, Vladislav Bezrukov, Normunds Jekabsons, Maria Nechaeva, Guntis Ozolins).
Ziņojums sastāvēja no vairākām daļām. Tā ievadā klausītāji tika iepazīstināti ar VSRC, tā ģeogrāfisko novietojumu, vēsturi, institūta rīcībā pašreiz esošo aparatūru un arī tuvākajā nākotnē veicamajiem modernizācijas darbiem. Nākošā daļa bija veltīta iepazīstināšanai ar VSRC veicamo Zemei tuvu esošo objektu radiolokācijas novērojumu vispārējo raksturojumu. Sīkāk tika apskatīti rezultāti, kas iegūti pagājušā gada 30. jūnijā notikušajā novērošanas sesijā. Pēdējās divās daļās tika skarti datu apstrādes jautājumi – jaunas datu apstrādes programmatūras paketes – korelatora – izveide, ar šo programmatūras paketi iegūtie pirmie rezultāti un arī apskatīta Projekta ietvaros izstrādātā programma „Alise”, kas, izmantojot radiolokācijas novērojumu rezultātā iegūtos Zemei tuvās orbītās esošu objektu radiālos ātrumus attiecībā pret novērošanas punktiem, precizē to orbītas parametrus un to tālāko kustību. Pirmie iegūtie rezultāti liecina, ka programma pēc nelielas uzlabošanas ar labām sekmēm var tikt lietota kosmisko atlūzu elementu orbītas parametru un līdz ar to tālākās kustības precizēšanai. Uz ziņojuma pamata tiks iesniegta publikācija simpozija „Mērījumi Saules sistēmā nākošajā gadu desmitā” darbu izdevumā.
Ivara Šmelds EAS kongresa laikā kā Latvijas Astronomijas biedrības un arī Latvijas pārstāvis piedalījās vairākās oficiālajās EAS organizatoriskajās apspriedēs – EAS Darba apspriedē (Business meeting) un arī Ģenerālajā Asamblejā.
Ziņojums tika sagatavots un nolasīts projekta „Uz Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas” (Nr. 2009/0231/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/151) ietvaros.

15.07.2011.                   Starptautiskā konferencē Madridē, Spānijā, piedalās projekta „Uz Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas” pētnieki N.Jēkabsons un D.Kotlere

2011.gada 7. – 9. jūnijā projekta zinātniskais vadītājs un vadošais pētnieks Normunds Jēkabsons un pētniece Dace Kotlere piedalījās starptautiskā konferencē “European Space Surveillance Conference” (ESS2011) Madridē, Spānijā. Konferences tēma bija Zemei tuvās kosmiskās telpas novērojumi, tajā tika apskatītas kosmisko atkritumu novērošanas metodes, izmantotās tehnoloģijas un datu apstrādes veidi.
Konferencē tika nolasīts ziņojums „Mathematical and Algorithmic description of Software Correlator for Space Debris Data Processing in VIRAC” (N.Jēkabsons, D. Kotlere, M. Nechaeva, I.Šmelds), kurā sniegts ieskats par kosmisko atkritumu datu apstrādes algoritmiem un izmantotajām tehnoloģijām, izstrādājot Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra kosmisko atkritumu novērojumu datu korelatoru. Ziņojums sagatavots un nolasīts projekta „Uz Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas” (Nr. 2009/0231/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/151) ietvaros.

15.06.2011.