Kursi skolēniem

 

 

Sagatavošanās kursi 12. klašu eksāmeniem paredzēti, lai nostiprinātu vidusskolā apgūto vielu, kā arī apgūt priekšmetu padziļināti, tādējādi palielinot savas iespējas nokārtot eksāmenu labāk un paaugstinot savu konkurētspēju, iestājoties augstskolā. Nodarbībās iespējams arī uzdot neskaidros jautājumus pasniedzējiem. Informācijai par kursu norisi sekojiet līdzi sadaļā “Aktualitātes”!

Sagatavošanas kurss 12.klases centralizētajam eksāmenam matemātikā.

Programmas ilgums 48 akadēmiskās stundas
Programmas maksa 150 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi VeA sertifikāts

Programmas īstenošanas ilgums: 48 akadēmiskās stundas

Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi: VeA sertifikāts

Izglītības programmas mērķis: Pilnveidot skolēnu zināšanas matemātikā un palīdzēt pēc iespējas labāk sagatavoties centralizētajam eksāmenam matemātikā.

Kursa tēmas: Trigonometrija, Ģeometrijas pamatskolas kursa atkārtojums, Ģeometrija 10. klase (planimetrija), Prizma, Piramīda, Rotācijas ķermeņi, Kombinatorika, Varbūtības, Vienādojumi. Vienādojumu sistēmas, Nevienādības. Nevienādību sistēmas, Ģeometrisko ķermeņu kombinācijas, Funkcijas, to īpašības.

______________________________________________________________________________________

Sagatavošanas kurss 12.klases centralizētajam eksāmenam fizikā.

Programmas īstenošanas ilgums: 48 akadēmiskās stundas

Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi: VeA sertifikāts Izglītības programmas mērķis: Pilnveidot skolēnu zināšanas fizikā un palīdzēt pēc iespējas labāk sagatavoties centralizētajam eksāmenam matemātikā Tēmas: Mērījumi un skaitļi. Mehāniskā kustība. Koordinātu sistēma. Trajektorija, ceļš, pārvietojums. Ātrums. Paātrinājums. Rotācijas kustība. Ņūtona likumi. Gravitācijas likums. Bezsvara stāvoklis. Kosmiskie ātrumi. Zemes mākslīgo pavadoņu kustība. Keplera likumi. Mehāniskais darbs un jauda. Kinētiskā enerģija un potenciālā enerģija. Pilnās mehāniskās enerģijas nezūdamības likums. Impulss. Impulsa saglabāšanās likums. Elastīgas un neelastīgas sadursmes. Spēka moments, spēka plecs. Ķermeņu līdzsvars. Harmoniskas svārstības. Uzspiestas svārstības un rezonanse. Šķērsviļņi un garenviļņi. Skaņas viļņi. Vielas atomārā uzbūve. Siltumkustība. Difūzija. Atomu masa un atommasa.Vielas daudzums. Avogadro skaitlis. Temperatūru skalas. Termometri.Ideāla gāze. Gāzu likumi. Izoparametriskie procesi. Molekulāri kinētiskā teorija. Siltumprocesi. Adiabātiski procesi. Cikliski procesi. Šķidrums un tvaiks. Elektriskais lādiņš un elektriskais lauks. Elektriskā strāva. Magnētiskais lauks. Maiņstrāva. Gaisma. Atoma kodola uzbūve. Visuma evolūcija. Eksāmena uzdevumi.

Noslēguma pārbaudījuma veids: Kursa noslēguma pārbaudes darbs.

______________________________________________________________________________________

Sagatavošanas kurss 12.klases centralizētajam eksāmenam latviešu valodā un literatūrā

Maksa par kursu 150 EUR
Programmas īstenošanas ilgums 48 akadēmiskās stundas
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi VeA sertifikāts
  Izglītības programmas mērķis: Palīdzēt sagatavoties centralizētajam eksāmenam latviešu valodā un literatūrā Uzdevumi: Padziļināt zināšanas par valodas sistēmu un pilnveidot prasmi lietot valodas līdzekļus. Pilnveidot valodas prasmes un spēju īstenot savu un uztvert citu autoru komunikatīvo nolūku dažādās saziņas situācijās. Pilnveidot izpratni par literatūras virzieniem, veidiem, žanriem un prasmi analizēt literāro darbu mākslinieciskajā veselumā. Attīstīt tēlaino un analītisko domāšanu literārā darba uztverē. Pilnveidot un attīstīt prasmi veidot dialogu, prasmi izteikt viedokli, to argumentēt.

Kursa nodarbību saturs

Nodarbība Saturs
1. Gramatika. Lietvārds
2. Gramatika. Darbībasvārds
3. Praktiska nodarbība gramatikā
4. Gramatika. Īpašībasvārds
5. Praktiska nodarbība gramatikā
6. Gramatika. Apstākļavārds, skaitļavārds, vietniekvārds
7. Gramatika. Apstākļavārds, skaitļavārds, vietniekvārds
8. Praktiska nodarbība gramatikā
9. Gramatika. Saikļi. Teikumu veidi
10. Gramatika. Prievārdi, partikulas, izsauksmes vārdi
11. Praktiska nodarbība gramatikā
12. Valodniecība. Valodas stili
13. Valodniecība. Stilistika teikumos
14. Praktiska nodarbība valodniecībā
15. Valodniecība. Leksika, frazeoloģija
16. Praktiska nodarbība valodniecībā
17. Literatūra. Mākslnieciskās izteiksmes līdzekļi
18. Tēma. Temats. Formulējums
19. Praktiska nodarbība
20. Viedoklis. Pamatojums. Argumentācija
21. Praktiskā nodarbība
22. Literatūra. Literārie žanri. Žanru pazīmes
23. Teksta analīze. Teksta veidošanas līdzekļi.
24. Sajūtu gleznas tekstā. Teksta līdzekļi
25. Praktiska nodarbība teksta analīzē
26. Literatūra. Literāra darba analīze. Pārspriedums
27. Praktiska nodarbība

________________________________________________________________

Angļu valodas kursi 12. klašu skolēniem

Programmas ilgums 48 akadēmiskās stundas
Programmas maksa 150 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi VeA sertifikāts

Darbs dara darītāju! Ja esiet nolēmis uzņemties papildus slodzi un rūpīgāk sagatavoties 12.klases gala pārbaudījumiem angļu valodā, tad šie kursi ir domāti tieši Tev.

Sagatavošanas kursi notiks divas reizes nedēļā, katra tikšanās reize 90 minūšu garumā sniegs ieskatu galvenjās gramatikas un valodas lietojuma tēmās, kā arī mācīsimies lasīt tekstu, strādāt ar izlasīto materiālu, lai spētu tikt galā ar uzdevumiem, kuros tiek pārbaudīta izlasītā teksta izpratne. Neiztikt bez klausīšanās uzdevumu veikšanas un, protams, rakstīšanas uzdevumiem. Izanalizējot iepriekšējo gadu raksturīgākās kļūdas un neizpratnes iemeslus, centīsimies kopīgiem spēkiem apgūt valodu pēc iespējas vispusīgāk.

Kas rūpīgi un godprātīgi attieksies pret ne vienmēr patīkamo mācību apgūšanas procesu, tam panākumi ir garantēti.

Ne velti saka: Grūti mācībās, viegli kaujā!!!

 

______________________________________________________________________________________

 

 

Praktiskā elektronika

• Kursus vadīs cilvēki ar praktisku un teorētisku pieredzi elektronikā (bakalaura grāds elektronikā, iesākts maģistrs);

• Nodarbību vadītāji gādās, ka katrs skolnieks saprot kas viņam darāms un katram individuāli veltīs nepieciešamo uzmanību un palīdzību;

• Teorija tiks pasniegta īsi un konkrēti vidusskolēnam saprotamā veidā. Nekādi teorijas eksāmeni vai kontroldarbi netiks nevienam prasīti, jo tīri praktiskā nodarbībā tas nav vajadzīgs – teoriju iemācās darbojoties ar rokām;

• Kursa ietvaros skolēniem būs iespēja ne tikai mācīties elektronikas teorijas pamatus un praktiskas prasmes, bet arī lieliski pavadīt laiku ar paša rokām un prātu veidojot interesantas elektroniskas iekārtas; • Skolēnu grupu darbs notiks plašā un ar visiem nepieciešamajiem zinātniskajiem instrumentiem aprīkotā laboratorijā E1 VeA inženierzinātņu nodaļā;

• Laboratorijā ir 8 galdi un katram grupas dalībniekam pie sava galda būs piejams komplekts ar visiem instrumentiem un mēriekārtām;

• Elektronisko iekārtu izgatavošanai nepieciešamās komponentes būs katram skolēnam sagatavotas un katrs skolēns varēs izvēlēties secību kādā viņš vēlas izgatavot visas piedāvātās shēmas;

• Nebūs noteikts temps kādā jāstrādā un līdz ar to skolēniem nebūs jābaidās, ja viņi kaut ko nesaprot uzreiz vai nevar kaut ko paspēt;

• Skolēni strādājot šajā grupā gūs praktisku un reālu priekšstatu tam, cik elektronika patiesībā ir interesanta, aizraujoša un radoša.