Mērķis un uzdevumi

Centra mērķis ir piedāvāt ikvienam Kurzemes reģiona iedzīvotājam iespēju izglītoties visas dzīves garumā, paaugstinot vai mainot savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām un savām interesēm un vajadzībām, tādējādi vairojot Ventspils, Kurzemes un visas Latvijas intelektuālo potenciālu, nodrošinot tautsaimniecību ar zinošiem un radoši domājošiem speciālistiem.

Centra galvenie uzdevumi ir:

  • Iesaistīties valsts, reģiona un pilsētas tālākizglītības un mūžizglītības politikas veidošanā.
  • Iesaistīties dažādu ar izglītību saistītu organizāciju darba grupās, pārstāvot Ventspils Augstskolas viedokli savās kompetencēs.
  • Pārstāvēt Ventspils Augstskolas intereses mūžizglītības jomā citās institūcijās.
  • Sadarboties ar Latvijas un ārvalstu mūžizglītības organizācijām.
  • Piedalīties mūžizglītības projektu īstenošanā.
  • Organizēt Ventspils pilsētas, Kurzemes reģiona, Latvijas un starptautiskas konferences, seminārus un citus ar mūžizglītību saistītus izglītojošus pasākumus.
  • Nodrošināt kvalitatīvas tālākizglītības un profesionālās pilnveides apmācību programmas ikvienam iedzīvotājam neatkarīgi no profesijas, izglītības, vecuma un sociālās piederības, veicinot speciālistu izaugsmi un personības attīstību.
  • Organizēt apmācību kursus izglītības iestāžu audzēkņiem zināšanu papildināšanai, lai sagatavotos studijām Ventspils Augstskolā vai citās Latvijas augstskolās.