Valsts valodas apguve

Valsts valodas zināšanas ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai sadzīvē un darba vietā justos komfortabli, kā arī spētu patstāvīgi piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Pie mums Jūs varat apgūt valsts valodu no pašiem pamatiem līdz pat C2 līmenim, kā arī sagatavoties valsts valodas prasmes pārbaudei. Piedāvājam 3 līmeņu valsts valodas kursus:

Saziņa valsts valodā (latviešu valoda): pamata līmenis

Saziņa valsts valodā (latviešu valoda): vidējais līmenis

Saziņa valsts valodā (latviešu valoda): augstākais līmenis

Valsts valodas prasmes līmeņi Latvijā ir noteikti trīs valsts valodas prasmes līmeņi: pamata jeb A līmenis, vidējais jeb B līmenis, augstākais jeb C līmenis. Katram līmenim ir divas pakāpes: 1. – zemākā pakāpe; 2. – augstākā pakāpe. Visu informāciju par valsts valodas prasmju līmeņiem un eksaminācijas kārtību varat iegūt šeit.

Saziņa valsts valodā (latviešu valoda): pamata līmenis

Pamata līmeņa 1. pakāpe (A1) – persona spēj frāzēs un īsos teikumos sazināties par vienkāršām ikdienas tēmām, minimāli lieto profesionālo leksiku, lasa un saprot īsus un vienkāršus tekstus (piemēram, sludinājumus, reklāmas, paziņojumus), prot uzrakstīt personiska satura ziņas (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi, izglītību, nodarbošanos), uztver un saprot lēnā tempā skaidri runātus neliela apjoma elementāras struktūras tekstus par zināmiem tematiem;

Pamata līmeņa 2. pakāpe (A2) – persona spēj vienkāršos teikumos sazināties par ikdienas un viņai zināmām profesionālām tēmām, lasa un saprot vienkāršus tekstus par sadzīvi un darbu, prot aizpildīt tipveida dokumentus (piemēram, veidlapas, rēķinus, kvītis), prot uzrakstīt personiska satura īsus tekstus, uztver un saprot dabiskā tempā skaidri runātus neliela apjoma ar personas darbu un sadzīvi saistītus tekstus;

Novērtē savas zināšanas ar Eiropas valodu pašnovērtējuma tabulu.

Programmas ilgums 120 akadēmiskās stundas, 12 ECTS
Līmenis A1 un A2 (pamata līmenis)
Maksa 350 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi VeA sertifikāts
Nodarbību laiki Notiek pieteikšanās. Lūdzu, sazinieties ar mums!

Mācību kursa laikā Jūs apgūsiet šādas tēmas: biogrāfiskie dati. Dzīvesvieta. Mājdzīvnieki. Dienas plānojums. Ēdienreizes. Mājas darbi. Iepirkšanās. Sadzīves pakalpojumi. Ārstniecības pakalpojumi. Transports. Dažādi informācijas avoti un saziņas līdzekļi. Izglītība. Darbs. Profesijas un amati. Brīvais laiks. Aicinājums, lūgums, pateicība. Gramatika.

Katra tēma tiek izmantota atbilstoši konkrētajam līmenim (tas nozīmē, ka persona klausās, lasa, raksta un runā par konkrēto tēmu atbilstoši savam valodas prasmes līmenim).

Veiksmīgi pabeidzot mācību kursu un sekmīgi nokārtojot noslēguma pārbaudes darbu, Jūs saņemsiet Ventspils Augstskolas sertifikātu, kas apliecinās izglītības programmā iegūtu valodu prasmes līmeni, kā arī iegūsiet visā Eiropā atpazīstamos kredītpunktus ECTS.

Pieteikties kursiem!

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums! Tālr.: +371 63628650, +371 27738823, e-pasts sergejs.zikovs@venta.lv

___________________________________________________________________________________________________

Saziņa valsts valodā (latviešu valoda): vidējais līmenis

Vidējā līmeņa 1.pakāpe (B1) – persona spēj risināt vienkāršu dialogu par sadzīves un viņai zināmām profesionālām tēmām, īsi formulēt savu viedokli, lasa un saprot vienkārša satura dažādas tematikas tekstus, spēj uzrakstīt tipveida dokumentus (piemēram, iesniegumus, pilnvaras, aktus), kā arī vienkāršus tekstus par sadzīves vai ar personas darbu saistītām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus vienkāršas struktūras tekstus par profesionālām vai sadzīves tēmām;

Vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2) – persona spēj sarunāties par sadzīves un profesionāliem jautājumiem, skaidri formulēt un pamatot savu viedokli, lasa un saprot dažāda satura tekstus, spēj uzrakstīt darbam nepieciešamos dokumentus (piemēram, izziņas, pārskatus, protokolus, ziņojumus, aktus), kā arī izvērstus tekstus par sadzīves un profesionālām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus tekstus par dažādām tēmām.

Novērtē savas zināšanas ar Eiropas valodu pašnovērtējuma tabulu.

Programmas ilgums 120 akadēmiskās stundas, 12 ECTS
Līmenis B1 un B2 (vidējais līmenis)
Maksa 350 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi VeA sertifikāts
Nodarbību laiki Notiek pieteikšanās. Lūdzu, sazinieties ar mums!

Mācību kursa gaitā Jūs apgūsiet šādas tēmas: biogrāfiskie dati. Dzīvesvieta. Mājdzīvnieki. Dienas plānojums. Ēdienreizes. Mājas darbi. Iepirkšanās. Sadzīves pakalpojumi. Ārstniecības pakalpojumi. Transports. Dažādi informācijas avoti un saziņas līdzekļi. Izglītība. Darbs. Profesijas un amati. Brīvais laiks. Aicinājums, lūgums, pateicība. Gramatika. Katra tēma tiek izmantota atbilstoši konkrētajam līmenim (tas nozīmē, ka persona klausās, lasa, raksta un runā par konkrēto tēmu atbilstoši savam valodas prasmes līmenim).

Veiksmīgi pabeidzot mācību kursu un sekmīgi nokārtojot noslēguma pārbaudes darbu, Jūs saņemsiet Ventspils Augstskolas sertifikātu, kas apliecinās izglītības programmā iegūtu valodu prasmes līmeni, kā arī iegūsiet visā Eiropā atpazīstamos kredītpunktus ECTS.

Pieteikties kursiem!

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums! Tālr.: +371 63628650, +371 27738823, e-pasts sergejs.zikovs@venta.lv

___________________________________________________________________________________________________

Saziņa valsts valodā (latviešu valoda): augstākais līmenis

Augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1) – persona spēj brīvi sarunāties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādām tēmām, lasa un saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus, spēj uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus (piemēram, ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī citus tekstus, bez grūtībām uztver un saprot dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādām tēmām; Augstākā līmeņa 2.pakāpe (C2) – persona spēj pilnīgi brīvi sazināties, izvērsti diskutēt par dažādām tēmām (arī par mazāk zināmām un sarežģītām tēmām un problēmām), spēj veidot sarunu atbilstoši situācijai, variēt valodas izteiksmes līdzekļus, pilnībā izprot dažāda satura, sarežģītības un stila tekstus, uztver zemtekstu un nozīmes nianses; spēj uzrakstīt dažādu veidu dokumentus, kā arī citus tekstus, uztver un pilnībā saprot jebkurā tempā runātus dažādas struktūras un tematikas tekstus.

Novērtē savas zināšanas ar Eiropas valodu pašnovērtējuma tabulu.

Programmas ilgums 120 akadēmiskās stundas, 12 ECTS
Līmenis C1 un C2 (augstākais līmenis)
Maksa 350 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi VeA sertifikāts
Nodarbību laiki Notiek pieteikšanās. Lūdzu, sazinieties ar mums!

 

Mācību kursa laikā Jūs apgūsiet šādas tēmas: Biogrāfiskie dati. Dzīvesvieta. Mājdzīvnieki. Dienas plānojums. Ēdienreizes. Mājas darbi. Iepirkšanās. Sadzīves pakalpojumi. Ārstniecības pakalpojumi. Transports. Dažādi informācijas avoti un saziņas līdzekļi. Izglītība. Darbs. Profesijas un amati. Brīvais laiks. Aicinājums, lūgums, pateicība. Gramatika. Katra tēma tiek izmantota atbilstoši konkrētajam līmenim (tas nozīmē, ka persona klausās, lasa, raksta un runā par konkrēto tēmu atbilstoši savam valodas prasmes līmenim).

Veiksmīgi pabeidzot mācību kursu un sekmīgi nokārtojot noslēguma pārbaudes darbu, Jūs saņemsiet Ventspils Augstskolas sertifikātu, kas apliecinās izglītības programmā iegūtu valodu prasmes līmeni, kā arī iegūsiet visā Eiropā atpazīstamos kredītpunktus ECTS.

Pieteikties kursiem!

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums! Tālr.: +371 63628650, +371 27738823, e-pasts sergejs.zikovs@venta.lv