Par VeA

Foto: O.Jūra

Ventspils Augstskola (saīsinājumā: VeA) ir 1997.gadā dibināta autonoma valsts augstskola un zinātnes institūcija, kuras pamatdarbība ir zinātnisko pētījumu un akadēmisko un profesionālo studiju programmu īstenošana.

VeA Satversme 13.12.2007. ir apstiprināta Saeimā (likums “Par Ventspils Augstskolas Satversmi” (“LV”, 208 (3784), 29.12.2007.; Ziņotājs, 3, 14.02.2008.)), VeA ir akreditēta 10.12.1999. (akreditācijas lapa Nr.014).

Kopš 2013. gada 20. maija VeA ir zinātniskas institūciju statuss (reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā), kas apliecina, ka augstskola ir izpildījusi valsts noteiktos kritērijus zinātniskai institūcijai, tajā skaitā, vismaz puse no akadēmiskā personāla ir doktora zinātniskais grāds, augstskola izdod zinātniskos rakstus, tās rīcībā ir zinātniskā infrastruktūra, u.c.

Augstskolā darbojas Ekonomikas un pārvaldības, Tulkošanas studiju un Informācijas tehnoloģiju fakultāte, piedāvājot 14 bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studiju programmas. Augstskolā mācās aptuveni 900 studentu.

VeA misija

Ventspils Augstskolas misija ir ssagatvot augstas kvalifikācijas speciālistus, radīt izcilus zinātniskus  rezultātus un veicināt to izmantošanu tautsaimniecībā.

VeA nākotnes redzējums

Pasaules līmeņa pētniecība un akadēmiskā izcilība, darba tirgū peiprasīti speciālisti IT, elektronikas, kosmosa tehnoloģiju, uzņēmējdarbības, tulkošanas un valodniecības jomās. Izveidot Ventspils Augstskolu par izcilu Eiropas universitāti līdz 2030. gadam.

VeA darbības mērķis

Savas akadēmiskās darbības jomās – vadībzinātnē, lietišķajā valodniecībā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, inženierzinātnēs un radioastronomijā – attīstīt un uzturēt laika garam atbilstošu, kvalitatīvu augstāko izglītību un zinātnisko pētniecību, nodrošinot to ciešu funkcionālo mijiedarbību.

VeA vērtības

Akadēmiskā brīvība, akadēmiskās ētikas principi, izcilība, radošums, koleģialitāte, personiska attieksme.

VeA stratēģijas 2016 – 2020 mērķi

 

Lai īstenotu nākotnes redzējumu, Ventspils Augstskola savai darbībai izvirza mērķus trīs virzienos:
  • Studiju attīstība;
  • Zinātnes attīstība;
  • Administratīvās un saimnieciskās darbības attīstība.
Katra virziena mērķiem noteikti rādītāji, kas sasniedzami līdz 2020. gadam. Katra virziena attīstības apakšmērķus, uzdevumus un atbildīgos nosaka virziena attīstības plānos. Par virziena attīstības plānu izstrādi atbildīgi attiecīgā virziena prorektori.

VeA attīstības stratēģija 2016.-2020. gadam (PDF)

Ventspils Augstskolas STEM zinātnes virziena un mācību programmu modernizācijas plāns (Atbilst Ventspils Augstskolas 2016.-2020. gadu stratēģijai) (PDF)

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra stratēģija 2016.-2020. gadam (PDF)

Sadarbība ar Ventspils pilsētas pašvaldību un uzņēmumiem

Ventspils Augstskola nodrošina Kurzemes reģiona un Ventspils pilsētas Domes iestādes un uzņēmumus ar kvalificētiem darbiniekiem, kā arī piedāvā mūžizglītības iespējas dažādām iedzīvotāju grupām.

Ventspils pilsētas pašvaldība finansē augsti kvalificēta akadēmiskā personāla un augstas klases nozares speciālistu piesaisti, mērķstipendijas doktorantiem, zinātnisko un mācību metodisko darbu izdošanu, dažādu projektu līdzfinansēšanu, studentu sporta un kultūras pasākumus.

Uzņēmēji nodrošina ekspertu līdzdalību studiju programmu un kursu izstrādē, pilnveidē un īstenošanā, kā arī prakses vietas studējošajiem Ventspils, Latvijas un ārvalstu uzņēmumos un komercsabiedrībās.

Ventspils Augstskola – Izglītība rītdienai!