Projekti

   
1 Kosmisko staru izraisītas starpzvaigžņu putekļu sasilšanas ķīmiskās sekas
2 Ventspils Augstskolas STEM mācību programmu modernizācija
3 Uzbūve Saules magnetizētajai atmosfērai (USMA)
4 Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē
5 Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi
6 Projekts “Jaunās uzņēmēju paaudzes praktiska apmācība kosmosa STEM jomā“/“Training the next generation entrepreneurs with handson methods in space STEM”
7 Reģionāla līmeņa stratēģijas izstrāde siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai
8 ESF projekts „Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
9 Valsts pētījumu programmas projekts „Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības”
10 Projekts „BALTICS – VeA IZI VSRC konkurētspējas, sadarbības un kompetences stiprināšana ar LOFAR tehnoloģijām saistītās zinātnes jomās.” (Building on Advanced Lofar Technology for Innovation, Collaboration, and Sustainability)
11 Projekts „Apmācību un treniņ-apmācību plānu izstrāde formālas izglītības jomā”
12 ERAF projekts „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide”, Nr.2010/0239/2DP/2.1.1.3.2./10/IPIA/VIAA/001”
13 „Plāno kārtiņu tehnoloģiju pētījumi” (Kompetences Centra projekts)
14 „Bezvadu sensoru izstrāde tālaprūpes pakalpojumu nodrošināšanai personām ar ierobežotām funkcionālām spējām”(Kompetences Centra projekts)
15 Projekts „Pieteikumu izstrāde Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) Eiropas Sadarbības valsts plāna ietvaros (angliski – Plan for European Cooperating states jeb PECS) konkursam Latvijā”
16 „Pētījumi satelītu signālu uztveršanas, moderno telekomunikāciju un mazo satelītu konstelāciju pakešdatu tīklu tehnoloģijās” (Kompetences Centra projekts)
17 „Antenu uzvadīšanas sistēmas precizitātes optimizācijas pētījumi balstīti uz VSRC Irbenes radioteleskopu kompleksa tehnisko bāzi” (Kompetences Centra projekts)
18 Projekts „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide”
19 JRTC (Apvienotā pētniecības un apmācību centra) paplašināšana izkliedēto reālā laika signālapstrādes un kontroles sistēmu izstrādes jomā, Cross-border DISCOS
20 Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu realizēšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšana
21 Mazās inovatīvās uzņēmējdarbības atbalsta tīkls (SibNet)
22 Kurzemes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta darbības nodrošināšana
23 Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Ventspils Augstskolā (2.kārta)
24 Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur sadarbību
25 Multimediju un interaktīvās televīzijas izmantošana izglītības un apmācību kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai
26 Education Course of Digital TV Technologies for Vocational Educational Schools
27 EKOSOC_LV

Jaunās uzņēmēju paaudzes praktiska apmācība kosmosa STEM jomā/ Training the next generation entrepreneurs with handson methods in space STEM

SpaceTEM ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts, kura mērķis ir veicināt attīstību NewSpace nozarē (privātais kosmosa tehnoloģiju sektors) Latvijā un Igaunijā, izmantojot vairākas savstarpēji saistītas aktivitātes. Šīs aktivitātes ietver:
 1. Sagatavot jaunos inženierus darbam NewSpace nozarē, sniedzot iespēju praktizēties uzņēmumos un iestādēs, kuras nodarbojas ar kosmosa tehnoloģijām;
 2. Sagatavot jauno paaudzi darbam NewSpace nozarē, organizējot startup pasākumus, seminārus, hakatonus, apmācības un nometnes;
 3. Palīdzēt radīt labākus apstākļus, lai attīstītu nacionālo industriju NewSpace nozarē, analizējot Igaunijas un Latvijas politikas nostādnes kosmosa jomā, ar mērķi to harmonizēt;
 4. Veicināt izpratni par NewSpace nozari, organizējot seminārus žurnālistiem par kosmosa tehnoloģijām.

Projekta galvenais partneris ir Tartu Observatorija. Pārējie šī projekta partneri ir Ventspils Augstskola, Latvijas Universitāte, Tartu Universitate, Zaļo un viedo tehnoloģiju klāsteris, sTARTUp Hub, Heliocentric Technologies Latvia un Igaunijas Studentu Satelīta fonds (Estonian Student Satellite Foundation (ESTCube).

SpaceTEM tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda 495 847.50 EUR apmērā. Kopējais projekta budžets – 583 350.00 EUR.

Projekts tiks realizēts no 2017.gada marta līdz 2019.gada decembrim.

Vairāk informāciju par Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmu varat atrast mājaslapā: www.estlat.eu

Projekta kontaktpersona Ventspils Augstskolā: Dāvids Egle (davids.egle@venta.lv)

Šī mājaslapa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

SpaceTEM is a new EstLat project which aims to initiate the development of NewSpace (private space technology sector) industry in Estonia and Latvia through a series of mutual activities. These activities include:

 1. Training the next generation of engineers with hands-on methods in the fields of NewSpace, through traineeships space technology development sector and space technology field summer schools;
 2. Training the next generation of entrepreneurs in the fields of NewSpace through a series of startup events, workshops, hackathons, trainings and camps;
 3. Helping to create a better national environment for developing NewSpace industry through analysis of Estonian and Latvian space policy with the aim to harmonise policies;
 4. Raising awareness of of the NewSpace industry through space technology related workshops for journalists.

In 2015, the global space sector was worth 300 billion euros and rapidly increasing through private investments in emerging NewSpace start-ups. One of the world’s leading audit and law firms, PwC, estimated that in 2017, the growth in space technology industry (NewSpace) will grow at least 30%. The previous two years also saw large private investments to develop novel technologies and applications of space utilization.

SpaceTEM is brought to life by Tartu Observatory as lead, University of Tartu, Estinian Student Satellite Foundation and sTARTUp Hub from Estonia and University of Latvia, Ventspils University College, Heliocentric Technologies Latvia and Green and Smart Technology Cluster from Latvia.

SpaceTEM is funded by European Regional Development Fund EstLat in total sum of 495 847.50 EUR. Total project budget – 583 350.00 EUR.

Information about EstLat program can be found from EstLat webpage: www.estlat.eu

This website reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.

Reģionāla līmeņa stratēģijas izstrāde siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai

Projekta pilnais nosaukums:

Pētījums “Reģionāla līmeņa stratēģijas izstrāde siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Kurzemes plānošanas reģiona pilsētu apbūves rajonos, izmantojot satelītattēlus un jaunākās termālās auditēšanas tehnoloģijas”

Projekta mēŗķis:

Projekta vispārējais mērķis – sagatavot plānošanas dokumentu, kas vērsts uz ES 20/20/20 mērķa sasniegšanu Latvijā, jo īpaši Kurzemes plānošanas reģionā.

Projekta tiešais mērķis - izstrādāt stratēģiju Kurzemes reģiona 5 lielāko pilsētu pašvaldībām, lai paaugstinātu pašvaldību zināšanas, kapacitāti un spējas izmantot izmaksu efektīvus sākotnējā energoaudita veikšanas veidus, izmantojot satelītdatus un jaunākās termālās auditēšanas tehnoloģijas tādā veidā spējot:

- precīzāk identificēt siltuma zudumus pašvaldības īpašumā esošās ēkās, būtiski palielinot novērtējamo ēku skaitu un aptvērumu;

- labāk plānot pašvaldības budžeta izlietojumu un piesaistāmās investīcijas, kā arī

- monitorēt veikto siltumnoturības uzlabošanas pasākumu efektivitāti.

Projekta aktivitātes:

1. Projekta vadība

2. Satelītdatu karšu izstrāde un datu analīze

3. Reģionāla līmeņa stratēģijas izstrāde

4. Publicitāte

Projekta partneri:

Latvija: Ventspils Augstskola

Norvēģija: nodibinajums „IDN Research”

Programma:

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklātā konkursā “Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” projekts Nr. 2/EEZLV02/14/GS/058, Līguma Nr. 2/EEZLV02/14/GS/058/014

Projekta ieviešanas periods:

No 2015. gada aprīļa līdz 2016. gada oktobrim

Kopējais projekta finansējums:

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 149 657 EUR, kur programmas līdzfinansējums ir 131 718 EUR, bet pašu līdzfinansējums ir 17 939 EUR

Kontaktpersona:

Salvis Roga

Nodibinājums „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”

Tel: +371 28663400

E-pasts: salvis.roga@vatp.lv

www.vatp.lv

Ventspils Augstskolas projekta aktivitāšu vadītāja:

Linda Gulbe

E-pasts: linda.gulbe@venta.lv

ESF projekts “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei

 

Ventspils Augstskola ir parakstījusi sadarbības līgumu ar Akadēmiskās informācijas centru par sadarbību ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” īstenošanā.

Projekta mērķis ir nodrošināt atbalstu Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistra (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR) aģentūrai izvirzīto prasību izpildei, tai skaitā, aģentūras darbības kvalitātes paaugstināšanai un kapacitātes stiprināšanai.

Pēc projekta īstenošanas Latvijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēma funkcionēs atbilstoši ESG (European Standarts and Guidelines for Quality Assurance) prasībām, aģentūra būs EQAR dalībniece, kas palielinās uzticamību Latvijas augstākai izglītībai un iegūtajiem diplomiem.

Kvalitatīva augstākās izglītības novērtēšanas sistēma ilgtermiņā nodrošinās Eiropas augstākās izglītības telpā konkurētspējīgu izglītību un zinošu, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu darba tirgum.

Projekta galvenās aktivitātes:

- Akreditācijas aģentūras stratēģijas izstrāde un kvalitātes vadības sistēmas pilnveide

- Pilotakreditāciju īstenošana 12 augstākās izglītības institūcijās

- Akreditācijas aģentūras ārējā ekspertīze

- E-platformas izstrāde akreditācijas procesam un augstākās izglītības kvalitātes monitoringam

- Apmācības un semināri ārējās un iekšējās kvalitātes nodrošināšanas jautājumos

- Dalība Eiropas asociācijās un citās starptautiskajās organizācijās augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas jomā

Projekta partneri:

1. Augstākās izglītības padome

2. Lietuvas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas centrs

3. Banku augstskola

4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltijas Starptautiskā akadēmija”

5. Daugavpils Universitāte

6. Liepājas Universitāte

7. Latvijas Universitāte

8. Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledža

9. Rīgas Aeronavigācijas institūts

10. Rīgas Celtniecības koledža

11. Rīgas Stradiņa universitāte

12. Rīgas Tehniskā universitāte

13. Ventspils Augstskola

14. Vidzemes augstskola

Projekta īstenošanas periods: 08.03.2016. – 07.09.2019.

Akadēmiskās informācijas centra seminārs “Pēcnovērtējuma aktivitāšu nozīme augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas procesā” (PDF)

ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” īstenošanā viena no galvenajām aktivitātēm ir pilotakreditāciju īstenošana 12 augstākās izglītības institūcijās (PDF).

Akadēmiskā informācijas centra seminārs “Augstākās izglītības kvalitātes monitorings un e-platformas koncepts” (PDF)

Akadēmiskā informācijas centra seminārs “Tendences studiju programmu pilnveidē” (PDF)

Projekta kontaktpersonas no Ventspils Augstskolas:

Raita Rollande

Mācību prorektore

E-pasts: raita.rollande@venta.lv, tālr.: 63629646

Māris Ēlerts

Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekāns

E-pasts: maris.elerts@venta.lv, tālr.: 63629654

 

Valsts pētījumu programmas projekts „Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības”

      Valsts pētījumu programmas „Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības” mērķis ir veicināt letonikas kā stabilas starpnozaru kompleksas pētījumu nozares pastāvēšanu un attīstību Latvijā un tās iekļaušanos pasaules zinātnē, veikt fundamentālus un lietišķus, tostarp starpdisciplinārus, pētījumus, izstrādājot jaunas, zinātniski pamatotas atziņas par letonikas tēmām, un nodrošināt to pieejamību sabiedrībai. Programmas mērķa formulējumā ietverti arī šādi uzdevumi:

1) turpināt attīstīt fundamentālus pētījumus valodniecībā,

2) veikt pētījumus un izstrādāt zinātniskus izdevumus, kas popularizē Latviju, latviešu valodu un kultūru starptautiski,

3) veikt pētījumus un attīstīt resursus, sadarbojoties pētniecības un tehnoloģiju institūcijām, lai nodrošinātu latviešu valodas lingvistisko kvalitāti, konkurētspēju un pilnvērtīgu funkcionēšanu mūsdienu tehnoloģiju vidē dažādās jomās (zinātnē, izglītībā, kultūrā, sabiedrības integrācijā un citās jomās) un daudzvalodu kontekstā.

Valsts pētījumu programmas „Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības” izpildītājus pārstāv Latvijas Zinātņu Akadēmijas (LZA), LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centra, kā arī Latvijas augstskolu – Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta, Rīgas Tehniskā universitātes Lietišķās valodniecības institūta, Daugavpils Universitātes, Liepājas Universitātes, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes (VeA TSF) zinātniskās grupas, Rēzeknes Augstskolas, Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra un Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātnieki. VeA TSF vadošo pētnieku grupa kopš 2014. gada īsteno programmas “Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtība” projekta Nr. 3 “Latviešu valodas pētījumi 21. gs. zinātnes kontekstā” (vadītāja Dr. habil. philol., LZA īstenā locekle Ilga Jansone, arī visas VPP programmas koordinatore) apakšprojektu “Latvijas tulkojumzinātnes historiogrāfija un latviešu valodas terminoloģijas vēsture 20. un 21. gadsimtā”. VeA TSF apakšprojekta vadītājs ir Dr. filol. prof. Jānis Sīlis, viņa pārziņā ir Latvijas tulkojumzinātnes historiogrāfijas pētījumi. Dr. filol. prof. Juris Baldunčiks ir atbildīgs par latviešu valodas terminoloģijas 20. un 21. gadsimta vēstures izpēti. Projekta īstenošanas periodā no 2014. g. līdz 2016. g. veikti šādi uzdevumi: 1) Latvijas tulkojumzinātnes historiogrāfijā:

• Latvijas tulkojumzinātnes publikāciju bibliogrāfiskā korpusa (LTPBK) koncepcijas izstrāde, publicējot šī korpusa potenciāla demonstrējumu (5. publikācijas virsrakstu sk. zemāk);

• īss raksturojošs pārskats par Latvijas translatologu devumu teorētiskajā un lietišķajā tulkojumzinātnē periodā no 1984. gada līdz 2014. gadam; topošās monogrāfijas I, III un IV nodaļu teksta, grāmatas priekšvārda, pēcvārda un angļu kopsavilkuma teksta pārveide un pilnveide;

• atspoguļot augstāk minēto uzdevumu izpildes rezultātu atspoguļojums zinātniskās publikācijās un konferenču referātos (sk. Zemāk);

• monogrāfijas “ “Tulkošanas teorija un lietišķā tulkojumzinātne Latvijā: 1984. – 2014.” pabeigšana un publicēšana.

J. Sīļa publikācijas par šī pētījuma tēmu:

Sīlis, Jānis. Research Potential of a Latvian Translatological Publications Corpus Bibliography: Latvian Translatologists on Meaning in Translation (1991–2014). – Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol. 231 (pages 1 – 286), Amsterdam, Netherlands, 2016, Elsevier B. V. /ScienceDirect, pp. 31-39, available at http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/232, ISSN: 1877-0428.

Sīlis, Jānis. Development of Translation Studies in Latvia: The Last Two Decades. – In: Meaning in Translation: Illusion of Precision (L. Ilynska, M. Platonova, eds). Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2016, pp. 53-80, ISBN (10): 1-4438-8704-5, ISBN (13): 978-1-4438-8704-5.

Sīlis, Jānis. Paradigm Shift in Latvian Translation Studies (1984–1993): on the Background of Seventy Years of Translatological Research in Latvia. – Transkulturalität – Translation – Transfer. Bd. 28: Larisa Schippel/Cornelia Zwischenberger (eds.): Going East: Discovering New and Alternative Traditions in Translation Studies. Frank & Timme, Berlin, 2016 pp. 127-148. ISBN 978-3-7329-0335-1.

Sīlis, Jānis. “Latvijas tulkojumzinātnes teorētisko pētījumu paradigmas maiņa (1984–1993)”. – “Vārds un tā pētīšanas aspekti – 20 (II)”. Liepāja: LiePA, 2016, 133. – 148. lpp.

Sīlis, Jānis. History of translation studies in Latvia: Western turn and its impact on further development of the discipline”. In: “Contrastive and Applied Linguistics XVI”, University of Latvia Faculty of Humanities, Dpt. of Contrastive Linguistics; Research Papers, Vol. XVI. Rīga: University of Latvia, 2016, pp. 58-73.

Latviešu valodas 20. un 21. gs. terminoloģijas vēsturē

• ievadnodaļas pabeigšana publikācijai par latviešu terminoloģijas attīstības stāvokli līdz 1918. g.;

• paplašināt sadaļu par 20.-30. g. ekonomikas un finanšu terminoloģijas sadaļas paplašināšana;

• rakstu publicēšana par tēmām „Latviešu parlamentārisma terminoloģijas attīstība 19. gadsimtā” (Vārds un tā pētīšanas aspekti), „Vārdu un vārdu nozīmju [ne]iekļaušana vārdnīcās: vērojumi un secinājumi” (rakstu krājums „Latviešu leksikogrāfija: mantojums un nākotnes redzējums”).

J. Baldunčika publikācijas par šo tēmu:

Salikteņi ar daiļ- latviešu rakstu valodā: vēsturisks pārskats. Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums. 18 (1). Liepāja: LiepU, 2014. 14.-29. lpp.

Baldunčiks 2016 – Baldunčiks, J. Latvijas parlamenta nosaukumam – 150. Jurista Vārds. 2016, Nr. 30.

Baldunčiks 2016 – Baldunčiks, J. Ieskats latviešu astronomijas terminoloģijas vēsturē. Space Reserch 4. Ventspils Augstskola, 2016. 123. – 134. lpp.

Baldunčiks 2016 – Baldunčiks, J. Mūsdienu latviešu terminoloģija valodu kontaktu vējos: lidmašīna, lidaparāts un gaisa kuģis. Latviešu terminoloģija senāk un tagad. Rīga, 2016.

Baldunčiks 2016 – Baldunčiks, J. Parlamentārisma terminoloģijas attīstības sākumposms latviešu valodā: 19. gs. 50.-70. gadi. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 20 (1). Liepāja, 2016.

Baldunčiks 2016 – Baldunčiks, J. Latviešu terminoloģijas vēstures lappuses: dators un tā priekšteči. Valoda – 2016. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XXVI. Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 2016. [Izdevniecībā]

Kontaktinformācija: Jānis Sīlis, e-pasts: janis.silis@venta.lv, mob. tel. +371 294 710 94.

 

Projekts „BALTICS – VeA IZI VSRC konkurētspējas, sadarbības un kompetences stiprināšana ar LOFAR tehnoloģijām saistītās zinātnes jomās.” (Building on Advanced Lofar Technology for Innovation, Collaboration, and Sustainability) 

   

1. janvārī tika uzsākts Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas “Apvārsnis 2020” („Horizon 2020”) projekts “Building on Advanced Lofar Technology for Innovation, Collaboration, and Sustainability” (BALTICS). 2015. gada 8. septembrī BALTICS projekta pieteikums ar ļoti augstu novērtējumu (14.5/15.0) iekļuva apstiprināto Eiropas projektu sarakstā. Kopumā šajā programmā tika iesniegti un izvērtēti 515 projektu pieteikumi, no kuriem tikai 60 pieteikumi tika apstiprināti. BALTICS projekts ir pirmais Ventspils Augstskolas realizētais projekts programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros.

PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

Projekta nosaukums: Building on Advanced Lofar Technology for Innovation, Collaboration, and Sustainability

Projekta numurs: 692257 – BALTICS

Projekta akronīms: BALTICS

Programma: Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programma “Apvārsnis 2020” ir pētniecības un inovācijas programma laika periodam no 2014. līdz 2020. gadam, kas vērsta uz Eiropas konkurētspējas stiprināšanu pasaules mērogā. Programma “Apvārsnis 2020” ar savu darbību un atbalsta instrumentiem tieši stimulē ekonomiku, stiprinās Eiropas Savienības zinātnes un tehnoloģijas bāzi, tās rūpniecisko konkurētspēju nākotnē, tiecoties uz viedāku, ilgtspējīgāku un iekļaujošāku sabiedrību. Projekts BALTICS sagatavots koordinācijas un atbalsta aktivitātes Twinning (mērķsadarbības) programmas ietvaros.

Informācija par Twinning programmu: http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/twinning/index_en.htm.

Ieviešanas periods: 36 mēneši, uzsākts 01.01.2016., tiks ieviests līdz 31.12.2018.

Projekta mērķis: BALTICS projekts ir Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (IZI VSRC), ASTRON institūta (Nīderlande) un Mančestras Universitātes (Lielbritānija) sadarbības projekts, kura ietvaros ir paredzēts stiprināt IZI VSRC konkurētspēju, sadarbību un zinātību ar LOFAR (Low-Frequency Array for Radio astronomy) tehnoloģijām saistītās zinātnes jomās, īstenojot dažāda veida augsta līmeņa apmācību ciklus, mācoties no šīs jomas Eiropas un starptautiska līmeņa līderiem.

Galvenās aktivitātes

Projekta ietvaros paredzētas vairākas aktivitātes, lai iecerēto realizētu visefektīvāk:

1. Četri apmācību cikli IZI VSRC;

2. Divi apmācību cikli ASTRON;

3. Vairākas prakses ASTRON institūtā un Mančestras Universitātē;

4. Vasaras skola ASTRON;

5. Zinātniskās konference organizēšana Ventspils Augstskolā (projekta noslēgumā);

6. Sasniegto rezultātu prezentācija starptautiskajās zinātniskajās aprindās un Latvijā.

Plānotie rezultāti

Projekta ietvaros IZI VSRC tiks iegūtas zināšanas un praktiska pieredze ar LOFAR tehnoloģijām saistītās zinātnes jomās, kas ievērojami paaugstinās IZI VSRC zinātnisko publikāciju kvalitātes līmeni. Tiks nodibināta sadarbība ar Eiropas un starptautiska līmeņa līderiem LOFAR tehnoloģiju jomā. Projekta laikā iegūtās zināšanas varēs pielietot potenciālās LOFAR stacijas izveidošanai un ekspluatēšanai Latvijā.

Projekta galvenais partneris: Ventspils Augstskola

Projekta kopējais finansējums: 999 652,00 EUR

Ventspils Augstskolas kopējais budžets projektā: 310 960,00 EUR, no kura 100% ir Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas “Apvārsnis 2020” finansējums.

Kontakti:

Projekta vadītājs – Valdis Avotiņš, tel.+371 63629657, valdis.avotins@venta.lv

Projekta administratīvā vadītāja – Eva Fībiga, eva.fibiga@venta.lv

Projekts „Apmācību un treniņ-apmācību plānu izstrāde formālas izglītības jomā”

Ventspils Augstskola ir saņēmusi de minimis atbalstu projekta 2.6. aktivitātes „Apmācību un treniņ-apmācību plānu izstrāde formālas izglītības jomā” ieviešanai kopā ar partnerorganizācijām Profesionālo izglītības kompetences centru „Rīgas Tehniskā koledža” un SIA „Kurzemes datorcentrs”.

Projekta partneri: Ventspils Augstskola, Profesionālo izglītības kompetences centru „Rīgas Tehniskā koledža”, SIA „Kurzemes datorcentrs”.

Finansējums piešķirts projekta „Kosmosa tehnoloģiju un pakalpojumu klastera attīstība 2012-2015” ietvaros (projekta Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/015, Līguma Nr. L-KAP-12-0006).

         

ERAF projekts „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide”, Nr.2010/0239/2DP/2.1.1.3.2./10/IPIA/VIAA/001”

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma

2.1.1.3.2.apakšaktivitātes “Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai”

projekts „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide”

Projektu „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide” (Vienošanās Nr. 2010/0239/2DP/2.1.1.3.2./10/IPIA/VIAA/001) (projekts) īsteno Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas zinātniskajām institūcijām – projekta sadarbības partneriem.

Ventspils Augstskola piedalās projekta īstenošanā kā projekta sadarbības partneris.

Projekta īstenošanas ilgums ir no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 15.decembrim.

Projekta kopējais finansējums ir 15 102 877,90 EURO, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 14 960 590,72 EURO un valsts budžeta finansējums 142 287,18 EURO.

Projekta mērķis ir izveidot nākamās paaudzes datu pārraides tīklu zinātniskās darbības nodrošināšanai un uzlabot informācijas sistēmas valsts zinātniskajās institūcijās un augstskolās.

Projektā plānotie pasākumi:

• Zinātniskās IKT (informāciju un komunikāciju tehnoloģiju) infrastruktūras attīstības un efektivitātes nodrošināšana, kuras ietvaros tiks veikta nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla izveide, koplietošanas datu centra izveide un aprīkošana, vienotas piekļuves izveide un modernizēšana ārvalstu akadēmiskajiem tīkliem un zinātniskajām bibliotēkām;

• Zinātnes un pētniecības konkurētspējas uzlabošana, kuras ietvaros tiks veikta tehnoloģisko līdzekļu iegāde projekta sadarbības partneru pētniecības infrastruktūras modernizēšanai;

• Zinātnes, pētniecības un mācību procesa vadības un administrēšanas modernizācija, veicot Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas izveidi.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidots nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskais pamattīkls zinātniskās darbības un pētniecības nodrošināšanai, kas radīs iespēju uzlabot pašreizējo zinātnes nozares darbību un atdevi, nodrošināt pētnieku iespējas pilnvērtīgi un efektīvi iesaistīties Eiropas un pasaules zinātnes norisēs, kā arī nodrošināt pilnvērtīgu attiecīgās nozares potenciāla izmantošanu.

Informācija par projekta īstenošanas gaitu: http://izm.gov.lv/lv/es-strukturfondi/izm-istenojamie-projekti/vnnlapzdi.

Plāno kārtiņu tehnoloģiju pētījumi” (Kompetences Centra projekts)

Pamatinformācija par projektu

Projekta nosaukums: „Plāno kārtiņu tehnoloģiju pētījumi” (Kompetences Centra projekts)

Projekta Nr. L-KC-11-0006

Projekta akronīms: KC5

Programma: Projekts tiek līdzfinansēts no ES struktūrfondiem Ekonomikas ministrijas un LIAA pārraudzītās Kompetences centru programmas ietvaros. Šinī programmā tiek sniegts atbalsts uzņēmumu pētījumiem un uzņēmumu sadarbībai ar zinātniskajām institūcijām, lai veicinātu jaunu produktu un tehnoloģiju izpēti un izstrādi. Ventspils Augstskola ir Kosmosa tehnoloģiju Kompetences centra (LEO Pētījumu centra) dalībniece. Normatīvais dokuments – MK 2010. gada 13. aprīļa noteikumi Nr. 361 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.1.1. apakšaktivitātes „Kompetences centri”” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 361).

Projekta realizēšanas periods: 02.01.2015. – 30.11.2015. (11 mēneši, 4 atskaites periodi)

Pētījuma īstenotājs: LEO Kompetences Centrs

Sadarbības partneri:

 • SIA “EUROLCDS” (nozares pētījuma pasūtītājs)
 • AS „ALFA RPAR” (nozares pētījuma pasūtītājs)
 • Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI)
 • Ventspils Augstskola (IZI VSRC)

Projekta mērķis: Projekta kopējais mērķis ir izstrādāt jaunas tehnoloģijas LCD ekrānu veidošanai, kuras varētu izmantot Ventspils uzņēmums EuroLCD’s.

Projektā paredzētās aktivitātes

VeA aktivitāte: caurspīdīgu plāno kārtiņu pielietošanas iespējas un ierobežojumi defektu dēļ optiskajā un radiofrekvenču diapazonā. Aktivitātē tiek izdalītas divas apakš aktivitātes: 1.apakšaktivitāte – plāno kārtiņu struktūru tilpuma defektu optiskās identifikācijas iespēju izpēte un defektoskopa iespējamās realizācijas pētījumi, izmantojot augstas izšķirtspējas attēlveidošanu. 2.apakšaktivitāte – radioviļņus atstarojošu stiklu pārklājumu pielietošanas un tehnoloģisko iespēju izpēte. Projektā tiks izstrādātas jaunas metodes gan stiklu tilpuma defektu noteikšanai ar optiskām un attēlus veidojošām metodēm, kas ļaus identificēt defektus ar mikrona daļu izmēriem, gan arī stiklu pārklājumu ekranējošo īpašību izpētei, ja tie tiek pārklāti ar caurspīdīgu vadošu plānu kārtiņu materiālu. Tādejādi tiek iegūtas jaunas zināšanas, un pētījums atbilst rūpnieciskā pētījuma statusam.

Ventspils pilsētas ieguvumi Projekta vadošais partneris ir Ventspils uzņēmums EuroLCDs. Projekta ieviešana tiešā veidā realizē Ventspils pilsētas stratēģiju par modernas, konkurētspējīgas industrijas attīstību Ventspilī. Ventspils Augstskolas iesaistīšanās šajā projektā nozīmē ciešākas sadarbības veidošanu starp VeA un Ventspils vadošo industriālo uzņēmumu jaunu tehnoloģiju izstrādē. Tādejādi tiek likti pamati arī nepieciešamo kompetenču veidošanai un turpmākai sadarbībai starp VeA un EuroLCDs nākotnē, tiek veicināta kvalitatīvu darbinieku sagatavošana šim Ventspils uzņēmumam tieši Ventspils augstskolā.

VeA ieguvumi

Projekta realizēšanas laikā nodrošināts darbs daļējā noslodzē 12 VeA pasniedzējiem, pētniekiem un tehniskajiem darbiniekiem, no kuriem sešiem iesaistītajiem projekts nodrošina lielāko atalgojuma daļu. Projektā iesaistīti septiņi maģistrantūras studenti, kuriem šis projekts ļāvis sasniegt augstu kvalifikāciju. Seši no viņiem šogad beidza studijas profesionālajā elektronikas maģistrantūrā ar vērtējumiem „izcili” (viens maģistrs) un „teicami” (5 maģistri). Rezultātā VeA iegūst vairākus jaunus, Ventspilī izaudzinātus augstas kvalifikācijas speciālistus, kuri rudens semestrī sāk strādāt augstskolā arī kā lektori atsevišķos priekšmetos. Projekta rezultātā VeA VSRC pētnieki izmantos institūtā uzkrāto kompetenci attēlu apstrādē u.c. elektronikas jomās, kā arī apgūs jaunus pētījumu virzienus. Projekta ietvaros būtiski tiek celta VSRC speciālistu kompetence un konkurētspēja.

Projekta attiecināmās izmaksas (VeA daļa): 240 906 EUR

 • Eiropas Reģionālās attīstības fonds 80% jeb 192 725 EUR
 • līdzfinansējums (projekta partnera finansējums) 20% jeb 48 181 EUR

Kontakti: Pētījuma vadītājs – Māris Ēlerts, tel.+371 636 29656, maris.elerts@venta.lv Projekta koordinatore – Liene Resele, tel.+371 636 29656, liene.resele@venta.lv

Bezvadu sensoru izstrāde tālaprūpes pakalpojumu nodrošināšanai personām ar ierobežotām funkcionālām spējām”(Kompetences Centra projekts)

Pamatinformācija par projektu

Projekta nosaukums: „Bezvadu sensoru izstrāde tālaprūpes pakalpojumu nodrošināšanai personām ar ierobežotām funkcionālām spējām” (Kompetences Centra projekts)

Projekta Nr. L-KC-11-0006

Projekta akronīms: KC4

Programma: Projekts tiek līdzfinansēts no ES struktūrfondiem Ekonomikas ministrijas un LIAA pārraudzītās Kompetences centru programmas ietvaros. Šinī programmā tiek sniegts atbalsts uzņēmumu pētījumiem un uzņēmumu sadarbībai ar zinātniskajām institūcijām, lai veicinātu jaunu produktu un tehnoloģiju izpēti un izstrādi. Ventspils Augstskola ir Kosmosa tehnoloģiju Kompetences centra (LEO Pētījumu centra) dalībniece. Normatīvais dokuments – MK 2010. gada 13. aprīļa noteikumi Nr. 361 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.1.1. apakšaktivitātes „Kompetences centri”” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 361).

Projekta realizēšanas periods: 13.10.2014. – 31.05.2015. (8 mēneši, 3 atskaites periodi)

Projekta partneri: • Vadošais partneris: SIA “IKT Serviss” • Sadarbības partneris: Ventspils Augstskola (IZI VSRC)

Projekta mērķis: algoritmiska risinājuma izpēte personu ar ierobežotām funkcionālām spējām tālaprūpes sensoru signālos ietverto notikumu atpazīšanai, sensoru iekārtas laboratorijas demonstrācijas modeļa konstruēšana un optimālo darba raksturlielumu iegūšana algoritma efektīvai realizācijai. Projekta mērķis tātad ir izpētīt un izstrādāt attālinātas ar veselību saistītas monitoringa ierīces (sistēmas), kas atvieglotu reaģēšanu un lēmumu pieņemšanu personām ar ierobežotām funkcionālām spējām.

Projektā paredzētās aktivitātes Aktivitāte Nr.1 – dažāda veida sensoru izmantošanas iespēju izpēte signālu uztveršanai un algoritmisko risinājumu izpēte sensoru signālos ietverto notikumu atpazīšanai.

Aktivitāte Nr.2 – sensoru iekārtas laboratorijas demonstrācijas modeļa izveide un tās darba raksturlielumu optimizācija algoritma efektīvai realizācijai.

Ventspils pilsētas ieguvumi Tā kā projekts tiek izstrādāts Ventspilī, sadarbībā ar privātām un publiskām iestādēm, tas varētu tikt uzskatīts kā viens no Ventspils IKT stratēģijas realizācijas uzdevumiem. Šis IKT projekts būs kā vēl viens solis augstu tehnoloģiju infrastruktūras izveidē veselības aprūpē jeb e-veselības sistēmas ieviešanā Ventspilī, kur Latvija ievērojami atpaliek no citām Eiropas valstīm. Projekta sekmīgas realizācijas gadījumā izstrādātās sistēmas un ierīces var tikt ieviestas Ventspils aprūpes iestādēs. Projekta īstenošanas rezultātā pieaugs Ventspils kā zinātnes centra atpazīstamība. Projekts kompensēs nepietiekamo valsts finansējumu zinātnei un pētniecībai.

VeA ieguvumi Šis projekts sniedz iespēju uzsākt augsta līmeņa lietišķo pētījumu ciklu, kas saistīti ar medicīnisko sistēmu izstādi un datu analīzi. Tā ietvaros tiek apvienotas abas eksakto zinātņu nodaļas (IT un Elektronikas), kas apskatīs problēmvidi gan no informāciju tehnoloģiju un teorētiskās signālapstrādes, gan pielietojumu izstrādes puses. Ar šo projektu papildus teorētisko kursu sadaļai par medicīnisko signālu apstrādi, kas tiek pasniegti ITF maģistra studiju programmā, VeA ir iespēja iesaistīties praktiska projekta realizācijā ar privātu partneri, kas ir nodarbināts attiecīgajā jomā. Perspektīvā, balstoties uz šī projekta rezultātiem, VeA ir iespēja izveidot atsevišķu biomedicīnisko signālu apstrādes nodaļu (papildus satalītattēlu apstrādei), kurā tiktu apvienoti un aicināti jauni speciālisti ar ievirzi biomedicīnas inženierijas pētījumos, kam ir plašs Eiropas fondu atbalsts (medicīna un veselības aprūpe šobrīd ir pirmā prioritāte) un augsts praktiskais pielietojums gan lokāli Ventspils pilsētā, gan reģionāli, gan valstiskā līmenī. Projekta realizēšanas laikā nodrošināts darbs daļējā noslodzē astoņiem VeA darbiniekiem un studējošajiem. Projekta rezultātā būtiski tiek celta VSRC speciālistu kompetence un konkurētspēja.

Projekta attiecināmās izmaksas: 117 446,- EUR • Eiropas Reģionālās attīstības fonds 80% jeb 93 957,- EUR • līdzfinansējums (projekta partnera finansējums) 20% jeb 23 489,- EUR

Attiecināmo izmaksu sadalījums pa sadarbības partneriem: Ventspils Augstskola: 73 366,- EUR (ERAF – 58 693,- EUR, pašu finansējums – 14 673,- EUR); SIA „IKT Serviss”: 44 080,- EUR (ERAF – 35 264,- EUR, pašu finansējuma – 8 816,- EUR). Aktualitātes:

19.02.2015. Pieredzes apmaiņas brauciens uz LORIA zinātnisko institūtu Francijā

17.08.2015 Dalība 37. gadskārtējā starptautiskā konferencē “IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS)”

30.08.2015 Ieguvumi no konferences apmeklējuma

Kontakti: Pētījuma vadītājs – Jānis Hofmanis, tel.+371 636 29656, janis.hofmanis@venta.lv Projekta koordinatore – Liene Resele, tel.+371 636 29656, liene.resele@venta.lv

Projekts „Pieteikumu izstrāde Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) Eiropas Sadarbības valsts plāna ietvaros (angliski – Plan for European Cooperating states jeb PECS) konkursam Latvijā”

Ventspils Augstskola ir saņēmusi de minimis atbalstu projekta „Pieteikumu izstrāde Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) Eiropas Sadarbības valsts plāna ietvaros (angliski – Plan for European Cooperating states jeb PECS) konkursam Latvijā” ieviešanai kopā ar partnerorganizācijām SIA „Mobilās sistēmas”, Ventspils Augstskola, SIA „LATspace”, SIA „Baltic Embedded”, Biedrība „Tehnoloģiju attīstības forums”.

Projekta partneri: SIA „Mobilās sistēmas”, Ventspils Augstskola, SIA „LATspace”, SIA „Baltic Embedded”, Biedrība „Tehnoloģiju attīstības forums”.

Finansējums piešķirts projekta „Kosmosa tehnoloģiju un pakalpojumu klastera attīstība 2012-2015” ietvaros (projekta Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/015, Līguma Nr. L-KAP-12-0006).

„Pētījumi satelītu signālu uztveršanas, moderno telekomunikāciju un mazo satelītu konstelāciju pakešdatu tīklu tehnoloģijās” (Kompetences Centra projekts)

Pamatinformācija par projektu Projekta nosaukums: „Pētījumi satelītu signālu uztveršanas, moderno telekomunikāciju un mazo satelītu konstelāciju pakešdatu tīklu tehnoloģijās” (Kompetences Centra projekts) Projekta Nr. L-KC-11-0006 Projekta akronīms: KC2 Programma: Projekts tiek līdzfinansēts no ES struktūrfondiem Ekonomikas ministrijas un LIAA pārraudzītās Kompetences centru programmas ietvaros. Šajā programmā tiek sniegts atbalsts uzņēmumu pētījumiem un uzņēmumu sadarbībai ar zinātniskajām institūcijām, lai veicinātu jaunu produktu un tehnoloģiju izpēti un izstrādi. Ventspils Augstskola ir Kosmosa tehnoloģiju Kompetences centra (LEO Pētījumu centra) dalībniece. Normatīvais dokuments – MK 2010. gada 13. aprīļa noteikumi Nr. 361 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.1.1. apakšaktivitātes „Kompetences centri”” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 361). Projekta realizēšanas periods: 02.01.2014. – 31.05.2015 (17 mēneši, 6 atskaites periodi) Projekta iesniedzējs: SIA “ASTROSAT R&D”. Tā kā Kompetences centru programma paredz, ka projektus iesniedz un struktūrfondu atbalstu saņem uzņēmumi, VeA šo projektu realizē sadarbībā ar Skotijas kosmosa tehnoloģiju uzņēmuma „Stevenson Astrosat” meitas uzņēmumu Latvijā „Astrosat R&D”. Stevenson Astrosat, pozitīvi novērtējot VeA kompetences kosmosa tehnoloģijās, 2013. g. Ventspils Augsto Tehnoloģiju parkā izveidoja divus meitas uzņēmumus- „Astrosat R&D” un „ThermCERT LV”. 2013. g. novembrī Eiropas Kosmosa aģentūras konkursā Copernicus Masters 2013 Stevenson Astrosat saņēma divas balvas par uzņēmuma izstrādātajām tehnoloģijām, uz vienas no tām tiks bāzēta „ThermCERT LV” darbība – inovatīvi siltuma audita rīki, balstoties uz satelītu datiem no kosmosa, un attālinātas izpētes tehnoloģijas, lai identificētu un uzraudzītu siltuma zudumus no ēkām un pilsētu vidē. 2013. g. decembrī Imprimatur Capital Seed Fund ir piešķīrusi EUR 200,000 riska investīciju uzņēmumam SIA “ThermCERT LV”. Saskaņā ar Kompetences centru programmas nosacījumiem, šī projekta pētījumu programma ir sastādīta saskaņā ar Astrosat R&D priekšlikumiem un interesēm. Projekta mērķis: Moderno datu pārraides tehnoloģiju WiFi un WIMAX izmantošanas iespēju izpēte komunikācijai ar nanosatelītiem (Cubesat) un nanosatelītu konstelācijām, t. sk. izmantojot Irbenes radioteleskopu antenas laikdales režīmā ar mērķi uzlabot attiecību signāls/ troksnis. Satelītu signālu uztveršanas trakta un vadības sistēmas aprīkojuma tehnisko realizāciju pētījumi. Moderno sakaru kanālu izveides tehnoloģiju pētījumi, komunikāciju iekārtu mezglu izstrāde un salīdzināšana. Projektā paredzētās aktivitātes dalās piecos blokos, no tiem trīs realizēs VEA, un divus – Astrosat. (Mazo satelītu tehnoloģiju pētījumi. Pētījumi mazo satelītu datu pakešu komunikāciju un M2M tīklu tehnoloģiju jomā). VeA un Ventspils ieguvumi:

 • Izveidota sadarbība ar augstu tehnoloģiju uzņēmumu kosmosa tehnoloģiju jomā, Ventspilij piesaistīti divi Skotijas uzņēmuma meitas uzņēmumi. Stevenson Astrosat ir interese par VSRC radioteleskopu antenu izmantošanu nākotnē komunikācijai ar nanosatelītiem (Cubesat), kuru skaits pasaulē patlaban ļoti strauji aug, un ir nodomi šos komunikācijas pakalpojumus pārdot tirgū. Astrosat ir pieredze dalībai Eiropas Kosmosa aģentūras konkursos, kas palielina VeA izredzes veiksmīgai dalībai tajos nākotnē.
 • Projekts ļaus pētījumos pieredzējušu pētnieku vadībā iesaistīt labākos VeA ITF maģistrantūras pirmā un otrā gada studentus un nodrošināt darbu zinātniskajiem asistentiem. Šāda maģistrantūras studentu iesaiste pētniecības projektos tos piesaista augstskolai, rada lielākas iespējas, ka tie arī nākotnē paliks VeA projektos, un ar laiku nomainīs novecojošos pasniedzējus un pētniekus VeA un VSRC. Bez iesaistes projektos, kā rāda pieredze, maģistranti un doktoranti pārceļas uz citiem zinātnes centriem – Tartu Estcube komandā strādā 4 VeA absolventi.
 • Projekta aktivitāšu ietvaros tiks iekļauta komunikācija ar satelītu Venta – 1 un tā raidītā AIS signāla izpēte, ja projekta darbības laikā tas būs palaists orbītā.

Rezultātā būtiski tiek celta VSRC speciālistu kompetence un konkurētspēja. Pieaug Ventspils kā zinātnes centra atpazīstamība. Projekts kompensē nepietiekamo valsts finansējumu zinātnei un pētniecībai. Projekta finansējums: 642 316,-EUR; Eiropas Reģionālās attīstības fonds 80% jeb 513 853,- EUR; līdzfinansējums (projekta partnera finansējums) 20% jeb 128 463,- EUR; Finansējuma sadalījums pa sadarbības partneriem: Ventspils Augstskola 337 063.- EUR (ERAF – 269 650,- EUR, pašu finansējuma – 67 413,- EUR); SIA “ ASTROSAT R&D” – 305 253,- EUR (ERAF – 244 202,- EUR, pašu finansējuma – 61 051,- EUR).

Aktualitātes:

16.09.2014. – Informācija: Kompetences centra pētījumu projekta dalībnieki piedalīsies starptautiskā konferencē Tartu, Igaunijā

02.07.2014. Informācija: VeA pārstāvji Tartu tikās ar ESTcube komandu

19.06.2014. – Informācija: Kompetences centra īstenotā projekta pētījuma progress.

16.05.2014. – Informācija: Kompetences centra pētījuma projekts tiek pārstāvēts VeA studentu zinātniskajā konferencē.

06.01.2015. Informācija: Kompetences centra pētījuma projekts tiek pārstāvēts Ventspils Augstskolas ikgadējā Ziemassvētku konferencē

Kontakti: Projekta vadītājs – Māris Ēlerts, tel.+371 636 29657, maris.elerts@venta.lv Projekta koordinātore administratīvajos jautājumos– Liene Resele, tel.+371 636 29657, liene.resele@venta.lv

 

„Antenu uzvadīšanas sistēmas precizitātes optimizācijas pētījumi balstīti uz VSRC Irbenes radioteleskopu kompleksa tehnisko bāzi” (Kompetences Centra projekts)

Pamatinformācija par projektu Projekta nosaukums: „Antenu uzvadīšanas sistēmas precizitātes optimizācijas pētījumi balstīti uz VSRC Irbenes radioteleskopu kompleksa tehnisko bāzi” Projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/005 Līguma Nr. L-KC11-0006 Projekta akronīms: KC1 Programma: Projekts tiek līdzfinansēts no ES struktūrfondiem Ekonomikas ministrijas un LIAA pārraudzītās Kompetences centru programmas ietvaros. Šajā programmā tiek sniegts atbalsts uzņēmumu pētījumiem un uzņēmumu sadarbībai ar zinātniskajām institūcijām, lai veicinātu jaunu produktu un tehnoloģiju izpēti un izstrādi. Ventspils Augstskola ir Kosmosa tehnoloģiju Kompetences centra (LEO Pētījumu centra) dalībniece. Normatīvais dokuments – MK 2010. gada 13. aprīļa noteikumi Nr. 361 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.1.1. apakšaktivitātes „Kompetences centri”” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 361). Projekta realizēšanas periods: 01.08.2013. – 31.05.2015. (22 mēneši, 8 atskaites periodi) Projekta iesniedzējs: SIA “Mobilās Sistēmas”; sadarbības partneris: Ventspils Augstskola (IZI VSRC). Projekta mērķis: Veikt zinātniski-tehnisku objektu vadības sistēmu pētījumus, specializējoties uz uzvadīšanas sistēmas optimizācijas jautājumiem, izpētīt algoritmus, programmatūras un aparatūras kompleksus, kas spēj nodrošināt stohastisku un determinētu procesu radīto traucējumu kompensāciju un ir savienojams ar jaunas paaudzes kontroles sistēmām, t.sk. radioteleskopu kontrolei. Projektā paredzētās aktivitātes dalās trīs blokos:

Aktivitāte 1 – RT-32 uzvadīšanas moduļa integrācijas pētījumi. Aktivitāte 2 – Vadības sistēmas korekciju signāla, laika un frekvences sinhronizācijas sistēmu pētījumi. Aktivitāte 3 – Traucējumu noturība un stabilitātes korekciju nodrošināšanas pētījumi.

VeA un Ventspils ieguvumi:

• Nodrošināts darbs esošajiem 5 pētniekiem un zinātniskajiem asistentiem; • Nodrošināts darbs esošajiem 3 vadošajiem pētniekiem, nodrošināta iespēja turpināt pētījumus, nodot pieredzi jaunajiem pētniekiem

Rezultātā būtiski tiek celta VSRC speciālistu kompetence un konkurētspēja. Pieaug Ventspils kā zinātnes centra atpazīstamība. Projekts kompensē nepietiekamo valsts finansējumu zinātnei un pētniecībai. Pētījuma kopējās tiešās izmaksas: 250 000,-LVL; Finansējuma sadalījums pa sadarbības partneriem: Ventspils Augstskola 220 000.- LVL (no kuras 80 % ir ERAF finansējums, bet 20 % pašu līdzfinansējums); SIA “ Mobilās sistēmas” – 30 000,- LVL (no kuras 80 % ir ERAF finansējums, bet 20 % pašu līdzfinansējums).

Aktualitātes

03.11.2015 Ventspils Augstskola pabeigusi īstenot nozīmīgu pētījumu

05.10.2015 Pētījuma „Antenu uzvadīšanas sistēmas precizitātes optimizācijas pētījumi balstīti uz VSRC Irbenes radioteleskopu kompleksa tehnisko bāzi” aktualitātes

Kontakti: Pētījuma vadītājs – vadošais pētnieks – Ivars Šmelds, ivars.smelds@venta.lv Projekta VeA daļas koordinatore – Līvija Aulmane, tel.+371 636 29656, livija.aulmane@venta.lv

Projekts „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide”

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma, tai skaitā tehnoloģiju attīstība, kā arī ēku un telpu rekonstrukcija, kas rada iespēju paaugstināt kompetenci, zinātnisko rezultātu kvalitāti, starptautisko atpazīstamību, pieredzi un intelektuālo potenciālu informācijas, komunikāciju un signālapstrādes jomā.

Projektu plānots īstenot līdz 2014.gada 21.oktobrim.

Plānotais finansējums: EUR 15’909’147,39 apmērā, no kurām ERAF līdzfinansējuma daļa EUR 14’196’141,16, valsts budžeta un partneru līdzfinansējums EUR 1’605’304,65 (ieskaitot ieguldījumu natūrā). Projekta vienošanās numurs: Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/ VIAA/006

Plašāka informācija par projektu un tā norisi skatāma šeit.

Jana Berka – projekta koordinatore Tālr.: +371 636 28303, e-pasts: Jana.Berka@venta.lv
Dainis Plūme – Projekta VeA IZI VSRC daļas koordinators Tālr.: +371 63628303, e-pasts: Dainis.Plume@venta.lv

 

Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu realizēšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšana

Telpu rekonstrukcija, laboratoriju aprīkojuma iegāde, auditoriju un laboratoriju tehniskā aprīkojuma iegāde, datoru un serveru iegāde, mēbeļu un tīkla aparatūras iegāde. Kopējais finansējums LVL 2969384 (ERAF LVL 2523976, Valsts LVL 212905, VeA LVL 50444, Ventspils pilsētas domes līdzfinansējums LVL 182059); projekta ieviešanas termiņš 15.02.2010.-30.11.2011.

Plašāka informācija par projektu un tā norisi skatāma šeit.

Irēna Boitmane Tālr.: +371 63629657, e-pasts: irena.boitmane@venta.lv

Mazās inovatīvās uzņēmējdarbības atbalsta tīkls (SibNet)

Ventspils Augstskola – partneris. Jaunu straujas izaugsmes uzņēmumu veicināšana. Projekta finansējums: 561 788 EUR. Ieviešanas periods: 24 mēneši, uzsākts 01.06.2010. , tiks ieviests līdz 31.05.2012.

Plašāka informācija par projektu un tā norisi skatāma šeit.

Raita Rollande Tālr.: +371 63629657, e-pasts: raita.rollande@venta.lv

Kurzemes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta darbības nodrošināšana

Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta darbības nodrošināšana. Kopējais finansējums LVL 463062 (ERAF LVL 228290, Valsts LVL 40486, VeA LVL 194486, projekta ieviešanas termiņš 2010.-2013.

Nataļja Jarohnoviča Tālr.: +371 63629657, e-pasts: natalja.jarohnovica@venta.lv

Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Ventspils Augstskolā

Mērķstipendijas VeA doktora studiju programmas studentiem, kopējais finansējums LVL 172936 (ESF LVL 146995, Valsts LVL 25941) projekta ieviešanas termiņš 2009.-14.08.2012.

Plašāka informācija par projektu un tā norisi skatāma šeit. Šobrīd tiek realizēta ” Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Ventspils Augstskolā” (2.kārta)

Egita Udodova Tālr.: +371 63629657, e-pasts: egitau@venta.lv

Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur sadarbību

2011.gada septembrī Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs uzsācis projekta „Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur sadarbību” (projekta Nr. LLIII-175, nosaukums angļu valodā „Competitive Enterpreneurship By Lifelong Learning and Business Cooperation (COOP EDU-SHIP)”) īstenošanu. Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas Teritoriālā sadarbība” Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros un tā kopējais budžets ir vairāk kā 75 tūkstoši eiro. Projekta kopējais ilgums ir 18 mēneši, tas tiks īstenots līdz 2012.gada martam. Projektā līdzdarbosies 15 sadarbības partneri no Zemgales, Kurzemes un Ziemeļlietuvas. Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions un tā galvenais mērķis ir sniegt atbalstu topošajiem uzņēmējiem, izmantojot mūžizglītības piedāvātās iespējas. Ventspils Augstskolā projekta ietvaros Mūžizglītības centra vajadzībām tiks rekonstruēta viena no auditorijām. To paredzēts aprīkot ar modernām mācību tehnoloģijām, tai skaitā mobilo sinhronās tulkošanas sistēmu. Projekta realziācijas gaitā tiks izstrādāti jauni apmācību moduļi topošajiem uzņēmējiem, kas palīdzēs tiem sagatavoties veiksmīgai ieiešanai un adaptācijai uzņēmējdarbības vidē. Plānotas arī vairākas pieredzes apmaiņas vizītes starp sadarbības partneriem, kā arī trīs videokonferences Latvijas un Lietuvas uzņēmējiem un ekspertiem. Iegūtā pieredze un infrastruktūra ļaus pilnveidot Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centra darbību un piedāvāt plašāku un kvalitatīvāku pakalpojumu klāstu.
Saistītie ziņojumi:
27.03.2012. Dalījās pieredzē topošo uzņēmēju apmācībā 25.04.2012 Notikusi diskusija par jaunu metožu pielietojumu studentu un topošo uzņēmēju apmācībā
30.06.2012. Ziņojums par pētījuma rezultātiem
09.10.2012. Bezmaksas uzņēmējdarbības kursi 31.10.2012. Ventspils Augstskolā diskutēs par inovācijām un radošumu uzņēmējdarbībā /aktualizēts 05.11.2012./ 06.11.2012. Ventspils Augstskolā diskutēja par inovāciju un radošuma lomu uzņēmējdarbībā 06.02.2012. VeA diskutēs par ražošanas procesiem un atbalstu ražotājiem 11.02.2013. Ventspils Augstskolā tiešraidē par atbalstu uzņēmējiem un ražošanas procesiem.
Liene Liepiņa Tālr.: +371 63629657, e-pasts: liene.liepina@venta.lv

Multimediju un interaktīvās televīzijas izmantošana izglītības un apmācību kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai

Nosaukums angļu valodā: „Use of multimedia and interactive television to improve effectiveness of education and training” (INTERACTIVE TV), Nr. LLIV-343. Projekta numurs: LV-LT/1.1./LLIV-343/2012 Projekta akronīms: INTERACTIVE TV Programma: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013. gadam 1. prioritāte „Reģiona sociālekonomiskās attīstības un konkurētspējas veicināšana”, 1.atbalsta virziens „Uzņēmējdarbības veicināšana, darba tirgus, pētījumu un tehnoloģiju attīstība” Ieviešanas periods: 30 mēneši, no 28.04.2012. līdz 27.10.2014. Plašāka informācija par projektu un tā norisi skatāma šeit.

Mājaslapa http://digitaltraining.eu/

Saistītie ziņojumi:

12.10.2014. Projekta “Use of multimedia and interactive television to improve effectiveness of education and training (Interactive TV)”, Nr. LLIV-343 izveidota mācību un pētniecības laboratorija

21.08.2014. VeA lektore un pētniece piedalīsies starptautiskā konferencē

07.10.2014. Projekta Interactive TV darba grupas sanāksme

24.02.2014. Projekta INTERACTIVE TV dalībnieki piedalīsies sanāksmē Kauņā

18.10.2013.  Projekta “Multimediju un interaktīvās televīzijas izmantošana izglītības un apmācību kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai” seminārs

28.11.2011. Atbalstīti vairāki VeA iesniegtie projekti Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā

Romass Pauliks Projekta vadītājs e-pasts: romass@venta.lv
Estere Vītola Projekta koordinatore e-pasts: estere.vitola@venta.lv

 

Project title Education Course of Digital TV Technologies for Vocational Educational Schools

Project acronym

DigTV

Project duration

31-01-2013 – 31-01-2015

The aim of the project

The project is proposed to create a new “Education Course of Digital TV Technologies for Vocational Educational Schools” for telecommunications industry companies current needs. That their employees can successfully implement and operate the digital TV system, as well as keep track of media convergence processes.

Target groups

Rapid progress of telecommunications and especially in today’s convergence of media technical systems (telecommunications – television – internet) demands to update training courses for all levels of technical education institutions.

In the testing of course will be involved vocational school teachers from Latvia (4), Lithuania (4) and Estonia (2). Its approbation will be made also in international summer school, by participating vocational students and pedagogues from Latvia, Lithuania and Estonia, as well as the project partners represented lectors.

Expected results

The project result will be a new training course in English for teaching modern digital TV technology in Baltic vocational education institutions.

English version of the course will also benefit other countries students incorporation in Baltic countries schools under the ERASMUS program. This course is also intended for further education process of industry specialists.

 

5.2.1. „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)”

Programmas vadītāja – LZA akadēmiķe, LLU profesore, Dr.habil.oec. Baiba Rivža

Ventspils Augstskolas Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centrā (UIRAC) kopš 2014.gada beigām tiek realizēti divi Valsts pētījuma programmas 5.2.1. „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)” projekti:

 1. Projekts 5.2.2.”Inovācijas un uzņēmējdarbības attīstība Latvijā atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai” (projekta vadītāja RTU prof. N.Lāce, projekta koordinatore Ventspils Augstskolā UIRAC pētniece E.Udodova, tālrunis 63628303, e-pasts egita.udodova@venta.lv);
 2. Projekts 5.2.3. „Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā” (projekta vadītāja LU prof. B.Rivža, projekta koordinators Ventspils Augstskolā UIRAC vadošais pētnieks K.Krēsliņš, tālrunis 63628303, e-pasts karlis.kreslins@venta.lv).

Programmas aktualitātes skatīt šeit.