Realizētie projekti

„Biomasas kā enerģijas avota potenciāls un konkurētspēja Centrālbaltijas jūras reģionā”, projekta Nr. CB56
Inteliģentās mērīšanas nepieciešamība "Smart METERING", projekta Nr. LLIV-312
Satelīttehnoloģiju pētījumu starptautiskās konkurētspējas un kapacitātes palielināšana (SATTEH)
Programmvadāma (SDR) satelītkomunikācijas modeļa izstrāde
Nexpress – jauni pētījumi, kas virza jaudīgus e – VLBI pakalpojumus. (VLBI – ļoti garas bāzes interferometrija)
Radionet – perspektīvā radioastronomija Eiropā
Uz Zemes mākslīgo pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas
Prasmju un apmācību centra izveide produktu izstrādē – Igaunijas un Latvijas mehatronikas sektora kompetences celšanai (Prasmju centrs)
Ko[Gloss]
Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Ventspils Augstskolā (2.kārta)
Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes paaugstināšana (5L)
Atbalsts VeA ITF dabas zinātņu maģistra studiju programmas datorzinātnēs īstenošanai
Latviešu valoda – dzimtā valoda un kontaktvaloda 21. gadsimta Ziemeļkurzemes pilsētās
IRTRI
Vienota augsto tehnoloģiju pētniecības un mācību centra izveidošana

„Biomasas kā enerģijas avota potenciāls un konkurētspēja Centrālbaltijas jūras reģionā”, projekta Nr. CB56

Projekta vispārējais mērķis
Pamatojoties uz pētījumiem par biomasas pieejamību, tās izmantošanas tehniski ekonomiskajiem, kā arī vides aizsardzības aspektiem, veidot sabiedrības izpratni par ieguvumiem no biomasas izmantošanas enerģijas ražošanai.

Projekta mērķi
Šis projekts ir plānots kā specifisku aktivitāšu kopums, kas risina virkni jautājumu, kuri ir saistīti ar biomasas izmantošanu. Projekta partneri no Latvijas un Somijas kopīgi novērtēs projekta reģionā pieejamo biomasu, izveidos biomasas resursu kartes, kopīgi modelēs enerģijas pieprasījumu un piedāvājumu, lai saprastu fosilā kurināmā aizvietošanas ar biomasu  izmaksas, kā arī izstrādās biomasas resursu novērtēšanas aprēķinu metodoloģiju, lai noteiktu ilgtermiņa, vidēja termiņa un īstermiņa ieguvumus no biomasas kā enerģijas avota un tādejādi veicinātu tās izmantošanu.

Lai sasniegtu projekta mērķus, ir definēti sekojoši uzdevumi:


1.Projekta reģionos veikt pieejamās biomasas novērtējumu un analīzi, nosakot vides un tehniski ekonomiskos aspektus;
2.Veikt biomasas (mežu) novērtējumu, izmantojot satelītu metodes;
3.Veiktu projekta reģionos pieejamās biomasas kartēšanu;
4.Sagatavot detalizētu reģiona biomasas resursu apsaimniekošanas plānu, kurš ietver teritoriju novērtējumu pēc reāla biomasas kvalitatīvā un kvantitatīvā stāvokļa, kā arī tehniski ekonomisko priekšizpēti par biomasas izmantošanu konkrētās teritorijās un pētījuma rezultātu ieviešanas finanšu analīzi (ieskaitot pilotprojektus);
5.Veikt citu reģionā pieejamo biomasas resursu tipu kvantitatīvo un kvalitatīvo analīzi;
6.Veikt reģionā pieejamo biomasas resursu testēšanu, lai noteiktu tehniski ekonomiskos parametrus (ieskaitot pilotprojektus);
7.Vietējām pašvaldībām, sabiedrībai, biomasas un enerģijas ražotājiem sagatavot informatīvo bāzi par biomasu kā tehniski, ekonomiski izdevīgu un dabai draudzīgu enerģijas avotu. Šī informācija saturēs arī vadlīnijas finanšu ekonomiskajiem aprēķiniem un biznesa plānu izstrādei.

Projekta partneri:

Projekta vadošais partneris: Kurzemes plānošanas reģions

Projekta partneri:

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VeA IZI VSRC);
Turku Pielietojamo zinātņu universitāte;
Ventspils pilsētas dome;
Turku pilsēta Valonia.

Projekta realizēšanas periods: 01.01.2012. – 31.12.2013.
Projekta kopējais budžets: 758 574 EUR (533 129 LVL).
Projekta vadītāja VeA IZI VSRC: L.Riekstiņa (liene.riekstina@venta.lv)
Projekta mājas lapa: http://www.purebiomass.eu

Inteliģentās mērīšanas nepieciešamība "Smart METERING", projekta Nr. LLIV-312


Nepietiekami novērtētie ūdens un siltuma zudumi sadales tīklos veidojas no neatklātiem avārijas gadījumiem, slēptām noplūdēm, neracionālu izlietojumu un zādzībām. Kaut arī plašas pētniecības darbi šajā jomā nav veikti lielākā daļa Latvijas un Lietuvas ūdenssaimniecības uzņēmumu plāno zudumus 20% apmērā, taču daudzos gadījumos šādi zudumi pat pārsniedz 50%. Saskaņā ar Kauņas TU pētījumu siltumenerģijas zudumi pašvaldības siltumapgādes uzņēmumos sasniedz 12-15%.

Neuzskaitītie ūdens zudumi Ventspils pašvaldības SIA „ŪDEKA” ir 13%. Attīstot un pielāgojot automatizētās skaitītāju nolasīšanas sistēmas, noplūžu identifikācijas metodes un cauruļu pārrāvumus dod iespēju samazināt neuzskaitīto ūdens apjomu un ietaupīt naudu.

Šis projekts sniegs iespēju veikt nepieciešamos papildus pētījumus, lai testētu un pilnveidotu uz sensoru tīkliem balstītās automatizētās mērījumu nolasīšanas sistēmas, kā arī pielāgotu tās vietējai infrastruktūrai un klientiem. Tas sniegs izmantojamus risinājumus uzņēmumiem, kas laika, finanšu un kompetences trūkuma dēļ nespēj paši izstrādāt šādus risinājumus.

Projekta īpašie mērķi:

  • Veicināt mērķa reģiona iedzīvotāju labklājību un komfortablu dzīves telpu, attīstot stabilas un efektīvas ūdens un siltuma piegādes sistēmas;
  • Veicinot jaunāko tehnoloģiju un risinājumu izmantošanu reģionos, attīstot sadarbību starp pētniekiem un industriju un veidojot platformu, kas ievērojami ļauj samazināt inovāciju ieviešanas risku;
  • Radīt ilgtspējīgus risinājumus un kapacitāti tālākai sistēmas attīstībai un ekonomiskai pieejamo resursu izmantošanai;
  • Izveidot demonstrācijas un informācijas kapacitāti, kas ļaus profesionāļiem un iedīvotājiem pārliecināties par risinājumu lietderīgumu un efektivitāti.

Projekta galvenās aktivitātes – ūdens sadales izmēģinājuma tīkla izveide Ventspilī un siltumapgādes zudumu uzraudzības sistēmas izveide Kauņā.

Vairāk šeit.

Projekta vadītāja: Liene Riekstiņa
Tālrunis: +371 2940 8984
E-pasts: liene.riekstina@venta.lv

Projekta koordinatore: Inga Vanaga
Tālrunis: +371 2602 1571
E-pasts: inga.vanaga@venta.lv

Satelīttehnoloģiju pētījumu starptautiskās konkurētspējas un kapacitātes palielināšana (SATTEH)

 Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” zinātniskā personāla pētnieciskās kapacitātes, starptautiskās atpazīstamības un konkurētspējas paaugstināšana. Kopējais finansējums 217 378 LVL (ERAF 175 277 LVL, VeA 42 101 LVL). Projekta ieviešanas termiņš 18.08.2010. – 31.07.2013.

Juris Tovstuļaks
Tālr.: +371 63628303, e-pasts: juris.tovstulaks@venta.lv
 

Programmvadāma (SDR) satelītkomunikācijas modeļa izstrāde

Programmvadāma radio darbības principu un tā pielietojumu satelītkomunikācijās detalizēta izpēte. Satelīta un Zemes bāzes stacijas komunikācijas modeļu izstrāde un laboratorijas paraugu izveidošana dažādiem darbības režīmiem, izmantojot programmvadāmā radio tehnoloģijas Kopējais finansējums LVL 139003 (ERAF LVL 128577, VeA LVL 10426); projekta ieviešanas termiņš 2010.-31.10.2012.

Jānis Trokšs
Tālr.: +371 63629657, e-pasts: janis.trokss@venta.lv
 

Nexpress – jauni pētījumi, kas virza jaudīgus e – VLBI pakalpojumus. (VLBI – ļoti garas bāzes interferometrija)

Ventspils Augstskola – partneris. Mērķis – organizēt radiointerferometrijas datu apstrādi, izmantojot tīkla veida daudzdatoru skaitļošanas sistēmas. Kopējais finansējums VeA LVL 60458 (FP7 LVL 36647, VeA LVL 23811); projekta ieviešanas termiņš 07.2010.-01.07.2013.

Ivars Šmelds
Tālr.: +371 63629657, e-pasts: ivarss@venta.lv
 

Radionet – perspektīvā radioastronomija Eiropā

Ventspils Augstskola – partneris . Mērķis- piedalīties Eiropas radioteleskopu apvienotā tīkla izveidošanā un attīstībā. Kopējias finansējums LVL 20532 (FP7 finansējums LVL 20532). Projekta ieviešans termiņš 09.2009.-31.12.2011.

Ivars Šmelds
Tālr.: +371 63629657, e-pasts: ivarss@venta.lv

Uz Zemes mākslīgo pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas

Pētījumi antenas RT-16 tehnoloģiskais modernizācijai ZMP vadībai un signālu uztveršanai. Pētījumi uztverto datu apstrādē, ļaujot iegūto informāciju pielietot praktisku Latvijas tautsaimniecības problēmu risināšanā. Starptautiskas nozīmes pētījumi kosmisko atkritumu radiolokācijas un klasifikācijas jomās, pielietojot modernās radiointerferometrijas metodes. Publicitāte un pavadošās aktivitātes. Kopējais finansējums LVL 933210 (Kopējās attiecināmās izmaksas 927270 – ESF LVL 793228, Valsts LVL 139982); projekta ieviešanas termiņš 01.12.2009.-30.11.2012.

Projekta ZMP buklets latviešu (šeit un šeit) un angļu valodā (šeit un šeit).

Plašāka informācija par projektu un tā norisi skatāma šeit.

Plašāka informācija par starptautisko zinātnisko konferenci “Advances in Radioastronomy of Near-Earth Environment” (VIRAC-2012) skatām šeit un šeit (preses relīze).

Plašāka informācija par Pārskats par sasniegumiem VeA īstenojamajā cilvēkresursu projektā skatāms šeit.

Plašāka informācija par Tartu Observatory un Estonian University of Life Sciences vadošais pētnieks Mait Lang lasīs lekciju „Remote Sensing of Forests in Estonia” (Mežu tālizpēte Igaunijā) skatāma šeit.

Plašāka informācija par vadošā pētnieka Normunda Jēkabsona un pētnieces Sabīnes Upneres dalību Bulgārijas Zinātņu Akadēmijas Mehānikas institūta rīkotajā starptautiskajā konferencē „INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON MECHANICS” skatāma šeit.

Normunds Jēkabsons, Estere Vītola
Tālr.: +371 63629657, e-pasts: normunds.jekabsons@venta.lv , estere.vitola@venta.lv
 

Prasmju un apmācību centra izveide produktu izstrādē – Igaunijas un Latvijas mehatronikas sektora kompetences celšanai (Prasmju centrs)

Ventspils Augstskola – partneris. Vispārējais mērķis: palielināt konkurētspēju paaugstinot kompetenču līmeni un cilvēkresursu prasmes apstrādes rūpniecības pievienotās vērtības ķēdē. Tiešie mērķi: 1) paaugstināt uzņēmumu pievienoto vērtību, izmantojot spēcīgu pārrobežu Prasmju Centru, nodrošinot analīzi, zināšanu apmaiņu un konsultācijas, 2) paaugstināt uzņēmēju, darbinieku, profesionālo un augstāko izglītības iestāžu studentu kompetenci produktu izstrādes jomā izmantojot specializētas apmācības Prasmju Centrā, 3) nodrošināt industrijas ar atbilstošām zināšanām dažādos produkta dzīves cikla posmos. Kopējais finansējums VeA LVL 98083 (ERAF LVL 78466, Valsts LVL 8526, Ventspils pilsētas domes līdzfinansējums LVL 11091); projekta ieviešanas termiņš 2010.-30.06.2012.

Egils Vītols
Tālr.: +371 63629657, e-pasts: vitolse@venta.lv
 

Ko[Gloss]

Projektā tiek izstrādāta, pārbaudīta un dokumentēta nozaru valodas apguves metode. Augstskolu studentiem un profesionālās pilnveides kursu dalībniekiem tiek sniegta iespēja ar profesionālas valodu programmatūras palīdzību analizēt autentiskus tekstus un strukturēt rezultātus atbilstoši savām vajadzībām.. Lai strukturētu, izvērtētu un turpmāk valodas apguvē lietotu analīzes rezultātus, projektā izmanto e-mācību vidi Moodle, atbilstīgi pielāgojot tās glosāriju moduli. Tīmeklī saistītie vārdkopu glosāriji ir izmantojami arī tulkotāju apmācībā un tālākizglītībā, galvenokārt attiecībā uz tulkojumiem, kuros avotvaloda ir vācu, bet mērķvaloda – igauņu, latviešu vai lietuviešu valoda. Studējošie mācās lietot metodi ātrai un mērķtiecīgai speciālā lietojuma valodas apgūšanai svešvalodā, kurā tiek tulkots. Šī metode īsteno rīcīborientētu didaktisko koncepciju ar mērķi – mācīties mācot.
Projekta partneri: Universität Duisburg-Essen, Tartu Ülikool, Vilniaus Universitetas, Ventspils Augstskola.
Plašāka informācija par projektu un tā norisi skatāma šeit.

Dzintra Lele-Rozentāle
Tālr.: +371 63629657, e-pasts: dzintra.lele-rozentale@venta.lv

Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Ventspils Augstskolā (1.kārta)

2011.gada 7.decembrī Izglītības un zinātnes ministrija ir pieņēmusi lēmumu atbalstīt Ventspils Augstskolas iesniegto projekta pieteikumu „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Ventspils Augstskolā" (2.kārta). 

Projekts tiks īstenots Eiropas Sociālā fonda 1.1. prioritātes "Augstākā izglītība un zinātne" 1.1.2.1.2.apakšaktivitātes "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai" ietvaros Ventspils Augstskolā no 2012.gada 1. janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim. Plānotais finansējums: 73292 LVL, t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums 68417 LVL un valsts finansējums 4875 LVL.
Projekta vienošanās numurs: 1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/010

Plašāka informācija par projektu un tā norisi skatāma šeit.

Egita Udodova
Tālr.: +371 63629657, e-pasts: egita.udodova@venta.lv

Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes paaugstināšana (5L)

Cilvēkkapitāla attīstības veicināšana, izveidojot efektīvu mūžizglītības sistēmu Kurzemes un Ziemeļu – Rietumu Lietuvas pārrobežu teritorijā, 3 uzņēmējdarbības apmācības kursu izveide, inženierapmācības centra izveide Mūžizglītībā, aprīkojuma iegāde datorlaboratorijai, multimediju laboratorijai, inženierprasmju apmācības laboratorijai, Mūžizglītības informācijas centram. Projekta kopējais budžets: 1 014 652,00 EUR, 713 097 LVL, VeA budžets 270 304,00 EUR, 189 971 LVL.
 

Plašāka informācija par projektu un tā norisi skatāma šeit.

Progresa pārskats

Raita Rollande
Tālr.: +371 63629657, e-pasts: raita.rollande@venta.lv

Atbalsts VeA ITF dabas zinātņu maģistra studiju programmas datorzinātnēs īstenošanai

Mērķstipendijas VeA ITF maģistra studiju programmas studentiem, kopējais finansējums LVL 50000 (ESF LVL 42499, Valsts LVL 7501); projekta ieviešanas termiņš 2009.-30.06.2011.

Plašāka informācija par projektu un tā norisi skatāma šeit.

Estere Vītola
Tālr.: +371 63629657, e-pasts: estere.vitola@venta.lv

Latviešu valoda – dzimtā valoda un kontaktvaloda 21. gadsimta Ziemeļkurzemes pilsētās

VPP programma Nr. 3 "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība" projekta Nr. 3 "Valoda – nacionālās identitātes pamats" LVC zinātniskās grupas tēma Projekta mērķis – pētīt aktuālus pārmaiņu procesus mūsdienu latviešu valodā. Latviešu valodas īpatnības Ventspilī, Piltenē, Valdemārpilī, Sabilē un Kandavā tiks aplūkotas sociālās leksikosemantikas griezumā. Projekta rezultātu nozīmība: dziļāka mūsdienu latviešu valodas īpatnību un attīstības tendenču izpēte, iegūtie rezultāti palīdzēs efektivizēt sabiedrības integrācijas procesu Latvijā, jo sabiedrības integrācijas politikas pamatā ir ne vien valodas, kultūras, nacionālās un etniskās identitātes saglabāšana, bet arī vienota informācijas telpa, kā arī vienlīdzīgu līdzdalības iespēju nodrošināšana visām sabiedrības grupām. Projekta finansējums LVL 15703, realizācijas laiks – 2010.-31.12.2011.

Jānis Sīlis
Tālr.: +371 63629657, e-pasts: janis.silis@venta.lv

Vienota augsto tehnoloģiju pētniecības un mācību centra izveidošana

 

 

Ventspils Augstskola – partneris. Inženierzinātņu laboratoriju klāstera izveide, VeA laboratoriju specializēšana elektronisko shēmu projektēšanā, modelēšanā, prototipēšanā, pārbaudē, radiofrekvenču diapazona signālu apstrādē. Kopējais finansējums VeA LVL 175780 (ERAF LVL 149413, VeA LVL 15331, Ventspils pilsētas domes līdzfinansējums LVL 11036); projekta ieviešanas termiņš 01.2010.-30.04.2012.

Projekta mājas lapa.

Jānis Harja
Tālr.: +371 63629657, e-pasts: janis.harja@venta.lv

IRTRI

Ventspils Augstskola sadarbībā ar Itālijas partneri META Group, Latvijas Riska kapitāla asociāciju un Igaunijas partneri Baltic Innovation Agency kopš 2009.gada 1.oktobra realizē Leonardo Da Vinci Lifelong Learning Programme projektu „Apmācība investīciju gatavībai atbilstoši reģiona vajadzībām” (Investor Readiness Training for Regional Ideas/IRTRI) (līguma Nr. LLP-LdV-TOI-2009-LV-008). Šajā programmā Ventspils Augstskola ir galvenais partneris, kas nodrošina projekta koordinēšanu, uzraudzību.
Projekta vispārējais mērķis ir attīstīt zināšanu nodošanas stratēģiju, kas balstās uz Meta Group esošo pieredzi uzņēmēju atbalstīšanā, tādējādi veicinot to piekļuvi starta kapitālam. Projekta ietvaros tiks izstrādāta metodoloģija tam, kā apmācīt jaunos uzņēmējus darbam ar investoriem.
Projekts sastāv no septiņiem darba posmiem, divi no tiem, projekta koordinēšana un rezultātu izplatīšana, ilgs visu projekta laiku. Savukārt pārējos piecos posmos ietilpst situāciju analīze reģionos un apmācības nepieciešamības izpēte, lai kvalitatīvāk spētu realizēt apmācību, mācību materiālu izstrādi un programmas uzlabošanu, ņemot vērā reģionālās vajadzības. Projekta pēdējā darba posmā ir paredzēta pilotapmācība un apmācības programmas uzlabošana, izmantojot pilotapmācības atzinumus.
Šis projekts pozitīvi ietekmēs Latvijas kapitāla tirgu, sniedzot jaunas mācību programmas, lai uzņēmēji spētu atrast sev piemērotus investorus, tādējādi palielinot savas iespējas piekļūt riska kapitālam.

Projekta finansējums: 183919 EUR

Ieviešanas periods: 18 mēneši, uzsākts 01.10.2009. , tiks ieviests līdz 30.03.2011.

Plašāka informācija par projektu pieejama pie projekta vadītāja Valda Avotiņa un šeit.

Valdis Avotiņš
Tālr.: +371 63629657, e-pasts: valdis.avotins@venta.lv