EKOSOC-LV

Valsts pētījumu programma 5.2.1. „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)” Programmas vadītāja – LZA akadēmiķe, LLU profesore, Dr.habil.oec. Baiba Rivža

Ventspils Augstskolas Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centrā (UIRAC) kopš 2014.gada beigām tiek realizēti divi Valsts pētījuma programmas 5.2.1. „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)” projekti:

1) Projekts 5.2.2.”Inovācijas un uzņēmējdarbības attīstība Latvijā atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai” (projekta vadītāja RTU prof. N.Lāce, projekta koordinatore Ventspils Augstskolā UIRAC pētniece E.Udodova, tālrunis 63628303, e-pasts egita.udodova@venta.lv);

2) Projekts 5.2.3. „Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā” (projekta vadītāja LU prof. B.Rivža, projekta koordinators Ventspils Augstskolā UIRAC vadošais pētnieks K.Krēsliņš, tālrunis 63628303, e-pasts karlis.kreslins@venta.lv).

24.09.2015. Ventspils Augstskolas mācību prorektors un Valsts pētījumu programmas EKOSOC_LV 5.2.3. projekta vadošais pētnieks Kārlis Krēsliņš un Zinātņu un attīstības daļas vadītāja un VPP EKOSOC_LV 5.2.3. projekta pētniece Dace Štefenberga piedalās videokonferencē, kas norisinās vienlaikus Jelgavā, LLU un Varšavā “Trends in Regional Development in the EU Countries 2015″ ar referātu “Analysis of Factors Influencing Local Governments Performance in Kurzeme Region”.

PUBLIKĀCIJAS

Nacionālā inovācijas sistēma Latvijā (PDF)

Programmas aktualitātes skatīt šeit.