ERAF STRAT

Projekts “Ventspils Augstskolas kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana”

Līgums Nr. 2015/0029/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/012 (parakstīts 12.06.2015.)

Projekts tiek ieviests darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1. prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.1. pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” 2.1.1.3. aktivitātes „Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība” 2.1.1.3.3. apakšaktivitātes „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 751 465 eiro un tās pilnībā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta mērķis ir nodrošināt Ventspils Augstskolas (VeA) un tās institūtu zinātnisko izcilību, resursu koncentrāciju, kapacitātes stiprināšanu un rezultātu pārvaldību, izstrādājot stratēģijas un pētniecības programmas, t.sk. atbilstoši starptautisko ekspertu rekomendācijām. Projekts sniedz būtisku ieguldījumu zinātnisko institūciju konsolidācijā, par 2 institūcijām samazinot Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētās zinātniskās institūcijas.

Projekta aktivitātes:

  1. Izcilības stratēģiskā stiprināšana.Šī aktivitāte paredz VeA kā zinātniskās institūcijas un tās institūtu un fakultāšu stratēģijas izstrādi, VeA kā zinātniskas institūcijas pētniecības programmas izstrādi, institucionālās attīstības plāna izstrādi, cilvēkresursu u.c.programmu izstrādi, kā arī izstrādātās vidēja termiņa pētniecības programmas starptautisko ekspertīzi.
  2. Resursu un rezultātu pārvaldības ieviešana. Aktivitāte paredz rezultātu pārvaldības ieviešanu, attiecīgās programmatūras iegādi un rezultātu uzskaites sistēmas izstrādi.
  3. Zinātniskās institūcijas attīstība un resursu koncentrācija. Aktivitātes ietvaros paredzēta 2 Latvijas Republikas zinātnisko institūtu reģistrā reģistrētu zinātnisko institūtu pievienošana Ventspils Augstskolai, tos reorganizējot: „Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas Datortehnoloģiju institūts” (Zinātnisko institūciju reģistrs, reģistrācijas Nr. 321147) un „Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas Biznesa institūts” (Zinātnisko institūciju reģistrs, reģistrācijas Nr. 321150).
  4. Sadarbības veidošana starp zinātniskajām institūcijām, augstskolām un darba devējiem. Aktivitātes ietvaros tiks veikta mērķsadarbība, lai realizētu starptautisko ekspertu ieteikumus un veidotu platformu un bāzi doktorantūras attīstībai starpdisciplinārā IKT, fizikas (tai skaitā astrofizikas) virzienā, ņemot vērā VeA institūtu specifiku. Tiks izstrādāti un noslēgti vai pilnveidoti esošie partnerības un/vai sadarbības līgumi ar vairākiem Latvijas un ārzemju zinātniskajiem institūtiem un augstskolām.
  5. Publicitātes pasākumi.

Projekts tiek īstenots Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101 un t.sk. arī tās struktūrvienībā –VeA inženierzinātņu institūtā „Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs” Ventspils novada, Ances pagasta, Irbenē, „Virakos”.

Ziņas

Kontaktinformācija:

Zinātņu prorektors A.Vrubļevskis T.: 63628303 Fakss: 6369660 e-pasta adrese: venta@venta.lv