Ziņas

Ventspils Augstskola paraksta līgumu par nozīmīga projekta ieviešanu
Ventspils Augstskolas rektore viesosies Brēmenes Universitātē
VSRC direktors tiksies ar Igaunijas partneriem
Ventspils Augstskola īsteno nozīmīgu projektu savai attīstībai
Telpu remonts Ventspils Augstskolas A korpusā
Ventspils Augstskola izstrādā pētniecības programmas projektu
Ventspils Augstskola noslēgusi sadarbības līgumu
Izveidota Starptautiskā konsultatīvā padome
Ventspils Augstskola noslēdz sadarbības līgumu ar Daugavpils Universitāti
Ventspils Augstskolā noslēdzies vērienīgs projekts

Ventspils Augstskola paraksta līgumu par nozīmīga projekta ieviešanu

Ventspils Augstskolas rektore š.g. 12.jūnijā ir parakstījusi līgumu Nr. 2015/0029/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/012 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta “Ventspils Augstskolas kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana” ieviešanu. Projekts tiek ieviests darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1. prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.1. pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” 2.1.1.3. aktivitātes „Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība” 2.1.1.3.3. apakšaktivitātes „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros.

Projekta mērķis ir nodrošināt VeA un tās institūtu zinātnisko izcilību, resursu koncentrāciju, kapacitātes stiprināšanu un rezultātu pārvaldību, izstrādājot stratēģijas un pētniecības programmu atbilstoši starptautisko ekspertu rekomendācijām. Projekta ietvaros tiks iepirkta nozīmīga zinātniskā aparatūra un izveidotas laboratorijas, tādējādi būtiski stiprinot augstskolas zinātnisko kapacitāti un padarot efektīvāku gan pētniecības procesu, gan jauno pētnieku apmācību. Ventspils Augstskolas personāls jau pašlaik ir iesaistīts pētniecības programmas un stratēģiju izstrādē. To izvērtēšanā piedalīsies arī kompetenti ārvalstu eksperti. Ventspils Augstskola plāno detalizēti izstrādāt vienu vienotu pētniecības programmu, tajā ietverot visas savu pētījumu nozares. Projekta rezultātā Ventspils Augstskolai tiks pievienots Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas Biznesa institūts, kā arī Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas Datortehnoloģiju institūts, izveidojot Ventspils Augstskolas Informācijas komunikāciju tehnoloģiju pētniecības centru. Tādējādi projekts sniedz būtisku ieguldījumu Latvijas zinātnisko institūciju konsolidācijā. Projekta laikā tiks stiprināta esošā un veidota jauna sadarbība ar Latvijas un ārvalstu zinātniskajām institūcijām un augstskolām, kā arī ar darba devējiem, tajā skaitā, dažādiem uzņēmumiem. Lai padarītu Ventspils Augstskolas darbību vēl efektīvāku, projekta ietvaros tiks īstenota virkne racionalizācijas pasākumu, tajā skaitā, resursu vadības sistēmas pilnveidošana un rezultātu pārvaldības sistēmas izveide.

Projekta “Ventspils Augstskolas kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana” kopējās izmaksas ir 751 465 eiro un tās pilnībā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projektu plānots pabeigt līdz 31.12.2015.

Ventspils Augstskolas rektore viesosies Brēmenes Universitātē

Ventspils Augstskolas rektore š.g. 21.jūnijā dosies uz Brēmeni (Vācija), lai tiktos ar Prof. Dr. Induli Kalniņu no Brēmenes Universitātes un pārrunātu Ventspils Augstskolas un Brēmenes Universitātes līdzšinējo un turpmāko sadarbību pētniecībā, tajā skaitā kopīgu publikāciju izstrādi satelīttehnoloģiju jomā.

Sadarbības virzieni, kuros pašlaik notiek sadarbība ar Brēmenes Universitāti: 1) satelīta “Venta1” izstrāde; 2) studentu un pasniedzēju pieredzes apmaiņa; 3) iesaistīšanās kopīgos pētījumos, tajā skaitā, publikāciju izstrāde; 4) kopīgu projektu izstrāde Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu programmu ietvaros. Komandējums notiek projekta “Ventspils Augstskolas kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana” ietvaros, kurš cita starpā paredz stiprināt esošo un veidot jaunu sadarbību ar Latvijas un ārvalstu zinātniskajām institūcijām un augstskolām, lai kopīgi plānotu un īstenotu dalību Eiropas Savienības pētniecības programmas “Apvārsnis 2020” konkursos un citās pētniecības un inovācijas atbalsta programmās un tehnoloģiju ierosmēs tuvāko gadu laikā, kā arī nodrošinātu starptautisko zinātnisko publikāciju pieaugumu. Projekta mērķis ir nodrošināt VeA un tās institūtu zinātnisko izcilību, resursu koncentrāciju, kapacitātes stiprināšanu un rezultātu pārvaldību, izstrādājot stratēģijas un pētniecības programmu atbilstoši starptautisko ekspertu rekomendācijām. Projekta “Ventspils Augstskolas kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana” kopējās izmaksas ir 751 465 eiro un tās pilnībā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Līgums Nr. 2015/0029/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/012 par projekta ieviešanu tika parakstīts š.g.12.jūnijā, bet darbs pie projekta ieviešanas tika uzsākts jau gada sākumā. Projektu plānots pabeigt līdz 31.12.2015.

Projekts tiek ieviests darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1. prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.1. pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” 2.1.1.3. aktivitātes „Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība” 2.1.1.3.3. apakšaktivitātes „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros.

VSRC direktors tiksies ar Igaunijas partneriem

Ventspils Augstskolas inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs” direktors š.g.1. jūlijā dosies komandējumā uz Tartu (Igaunija), lai tiktos ar partneriem Tartu Universitātē, Tartu Universitātes observatorijā, Tartu Zinātnes parkā un Jogevas Graudkopības pētījumu institūtā un pārrunātu iespējamu sadarbību kopīgu projektu sagatavošanā (programmās Apvārsnis 2020, LIFE, Interreg Baltic Sea Region, ESTLAT u.c.).

Tikšanās laikā ar Tartu Universitātes pārstāvi Martu Noormu plānots pārrunāt iespējas kopīgi veidot jaunu satelīta projektu programmas “Estonia – Latvia programme 2014-2020” (ESTLAT) ietvaros, kā arī apspriest iespējamu sadarbību saistībā ar kopīgu satelītu apmācības studiju kursa izveidi nākotnē, piesaistot ERASMUS vai kādas citas programmas līdzekļus. Komandējuma ietvaros plānots arī Tartu observatorijas apmeklējums Toraverē un pieredzes pārņemšana populārzinātniska kosmosa izglītības centra izveidošanā, kas paredzēts skolēniem un observatorija apmeklētājiem. Šī pieredze būs vērtīga, jo līdzīga centra izveide nākotnē tiek plānota arī pie Irbenes radioteleskopa un ļaus veiksmīgāk sagatavot infrastruktūras attīstības plānu, kas ir viena no Ventspils Augstskolas attīstības stratēģijas sastāvdaļām. Tartu Zinātnes parka apmeklējums ļaus iepazīties ar Igaunijas kolēģu pieredzi, veidojot lauku paātrinātājus (rural accelerators), kā arī gūt idejas un pieredzi turpmākai Ventspils Augstskolas Prototipēšanas laboratorijas modernizēšanai. Jogevas Graudkopības pētījumu institūta apmeklējuma laikā tiks pārrunāti iespējami projekti nākotnē saistībā ar kosmosa (tālizpētes) metožu pielietošanu lauksaimniecībā, sadarbībā arī ar Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtu. Komandējums notiek projekta “Ventspils Augstskolas kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana” ietvaros, kurš cita starpā paredz stiprināt esošo un veidot jaunu sadarbību ar Latvijas un ārvalstu zinātniskajām institūcijām un augstskolām, lai kopīgi plānotu un īstenotu dalību Eiropas Savienības pētniecības programmas “Apvārsnis 2020” konkursos un citās pētniecības un inovācijas atbalsta programmās un tehnoloģiju ierosmēs tuvāko gadu laikā, kā arī nodrošinātu starptautisko zinātnisko publikāciju pieaugumu. Projekta mērķis ir uzlabot Ventspils Augstskolas zinātnisko izcilību un kapacitāti, resursu un rezultātu pārvaldību, kā arī saņemt starptautisku ekspertu rekomendācijas augstskolas pētniecības programmas un stratēģiju izstrādē. Projekta “Ventspils Augstskolas kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana” kopējās izmaksas ir 751 465 eiro un tās pilnībā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Līgums Nr. 2015/0029/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/012 par projekta ieviešanu tika parakstīts š.g.12.jūnijā, bet darbs pie projekta ieviešanas tika uzsākts jau gada sākumā. Projektu plānots pabeigt līdz 31.12.2015.

Projekts tiek ieviests darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1. prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.1. pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” 2.1.1.3. aktivitātes „Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība” 2.1.1.3.3. apakšaktivitātes „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros.

Ventspils Augstskola īsteno nozīmīgu projektu savai attīstībai

Ventspils Augstskola (VeA) īsteno nozīmīgu projektu, kura mērķis ir nodrošināt VeA un tās institūtu zinātnisko izcilību, resursu koncentrāciju, kapacitātes stiprināšanu un rezultātu pārvaldību, papildus arī izstrādājot stratēģijas un pētniecības programmu atbilstoši starptautisko ekspertu rekomendācijām.

Projekts “Ventspils Austskolas kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana” tiek ieviests darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1. prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.1. pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” 2.1.1.3. aktivitātes „Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība” 2.1.1.3.3. apakšaktivitātes „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros. Tā kopējās izmaksas ir 751 465 eiro un tās pilnībā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Līgums Nr. 2015/0029/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/012 par projekta ieviešanu tika parakstīts š.g.12.jūnijā, bet darbs pie projekta ieviešanas tika uzsākts jau gada sākumā. Projektu plānots pabeigt līdz š.g.31.decembrim. Kā uzsver projekta vadītājs, VeA zinātņu prorektors A.Vrubļevskis, projekts sniegs būtisku ieguldījumu ne tikai VeA izaugsmē un konkurētspējā, bet arī ilgtermiņā veicinās Augstskolas zinātnes atpazīstamību Eiropas Savienībā un pasaulē. Projekta mērķus paredzēts sasniegt, īstenojot virkni pasākumu gan plānošanā, gan ieguldot Eiropas Savienības fonda līdzekļus VeA infrastruktūras attīstībā. Šobrīd procesā ir zinātniskās aparatūras un darba vietu aprīkojuma iepirkumi, kā arī VeA jau no gada sākuma veic nopietnu darbu pie VeA stratēģiju un pētniecības programmas plānošanas, resursu un rezultātu pārvaldības uzlabošanas, kā arī sadarbības paplašināšanas ar citām zinātniskajām institūcijām, augstskolām un darba devējiem. Projekta ietvaros tiks iepirkta nozīmīga zinātniskā aparatūra un izveidotas laboratorijas, tādējādi būtiski stiprinot augstskolas zinātnisko kapacitāti. Kā norāda projekta vadītājs A.Vrubļevskis, augstskola kļūs vēl pievilcīgāka gan pētniekiem, gan studentiem ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskā mērogā un pašlaik tieši starptautiskā konkurētspēja kļūst par aizvien aktuālāku izaicinājumu. Pētniecības darbs ar projekta ietvaros iepirktajām iekārtām (piemēram, ar CRDS (cavity ring down spectroscopy) sistēmu, kas paredzēta mērķsadarbībai ar Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu uz spektroskopiju bāzētu agrīnās diagnostikas metožu izstrādei) sniegs ieguvumu arī sabiedrībai. Lai nodrošinātu optimālu attīstības plānošanu, VeA personāls ir iesaistīts pētniecības programmas un stratēģiju izstrādē. To izvērtēšanā piedalīsies arī kompetenti ārvalstu eksperti. Projekta laikā tiks stiprināta esošā un veidota jauna sadarbība ar Latvijas un ārvalstu zinātniskajām institūcijām un augstskolām, lai kopīgi plānotu un īstenotu dalību Eiropas Savienības pētniecības programmas “Apvārsnis 2020” konkursos un citās pētniecības un inovācijas atbalsta programmās un tehnoloģiju ierosmēs tuvāko gadu laikā, kā arī nodrošinātu starptautisko zinātnisko publikāciju pieaugumu. Sadarbība plānota arī ar darba devējiem, tajā skaitā, dažādiem uzņēmumiem. Lai padarītu Ventspils Augstskolas darbību vēl efektīvāku, projekta ietvaros tiks īstenota virkne pasākumu, tajā skaitā, resursu vadības sistēmas pilnveidošana un rezultātu pārvaldības sistēmas izveide. Projekta rezultātā Ventspils Augstskola kļūs arī institucionāli spēcīgāka, jo reorganizāciju rezultātā tai pievienosies izcilākie zinātnieki no Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas Biznesa un Datortehnoloģiju institūtiem.

Augstskola ir gandarīta par sniegto iespēju ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu realizēt efektīvam darbam un turpmākai izaugsmei nepieciešamās reformas.

Telpu remonts Ventspils Augstskolas A korpusā

Šomēnes tiks uzsākts telpu remonts Ventspils Augstskolas A korpusā, kurš ir vissenākais korpuss augstskolas ēku kompleksā – izbūvēts līdz ar augstskolas dibināšanu. A korpusa kopējā platība ir 3132,3 m3, tai skaitā mācību telpas 1799,3 m3 un telpas darbiniekiem 1533 m3. Remonta laikā tiks renovētas telpas pētniecības vajadzībā ar kopējo platību 263 m3 – 8 telpas A korpusā, kā arī Satelīttehnoloģiju laboratorija E korpusā. Noslēdzoties remontdarbiem, telpas tiks aprīkotas ar pētniecībai nepieciešamajām zinātniskajām iekārtam un aparatūru, kā arī datortehniku. Projekta ietvaros tiek veidota un papildināta arī materiālā bāze un darba vietas valsts pētījumu programmu ietvaros veicamajiem uzdevumiem. Modernā vide būs būtisks ieguvums IKT infrastruktūrā, kā arī veicinās pētniecību un sadarbību ar citām zinātniskajām institūcijām, tādējādi tiks papildināta mūsdienīgā augstskolas ēku kompleksa infrastruktūra.

 

Renovācijas darbi A korpusā tiks īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Ventspils Augstskolas kā zinātniskās institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana” ietvaros. Projekta konkursā iegūtais kopējais finansējums Ventspils Augstskolai – 751 465 eiro, daļu līdzekļu varēja izmantota tādu telpu remontam, kas nepārklājas ar Valsts nozīmes pētniecības centru finansējuma ietvaros veicamajiem darbiem. Projekts “Ventspils Augstskolas kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana” tiek ieviests darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1. prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.1. pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” 2.1.1.3. aktivitātes „Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība” 2.1.1.3.3. apakšaktivitātes „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros. Projekta mērķis ir nodrošināt VeA un tās institūtu zinātnisko izcilību, resursu koncentrāciju, kapacitātes stiprināšanu un rezultātu pārvaldību, papildus arī izstrādājot stratēģijas un pētniecības programmu atbilstoši starptautisko ekspertu rekomendācijām. Projekta kopējās izmaksas ir 751 465 eiro un tās pilnībā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Ventspils Augstskola izstrādā pētniecības programmas projektu

Uzsākot jauno mācību gadu, Ventspils Augstskola (VeA) ir paveikusi nozīmīgu darbu savas konkurētspējas un zinātniskās izcilības uzlabošanā. Ir noslēdzies svarīgs posms VeA attīstības stratēģijas un pētniecības programmas izstrādē – izstrādāts pētniecības programmas projekts, kuru vērtēs starptautiskie eksperti. Dokumenti ir izstrādāti Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta “Ventspils Augstskolas kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana” ietvaros.

VeA pētniecības programma ir nozīmīgs stratēģisks dokuments, kurā koncentrēti aprakstīti VeA galvenie pētniecības virzieni – ekonomika un vadībzinātnes, valodniecība un tulkošana, astrofizika, elektronika un satelīttehnoloģijas, inženierfizika, kā arī IKT, matemātiskā modelēšana un fizika. Programmā ir izvērtētas šo virzienu nākotnes perspektīvas un definēti mērķi. Pētniecības programmu izstrādē ir piedalījušies gan ilggadējie VeA darbinieki, gan jaunie kolēģi- zinātnieki no Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas (ISMA) Biznesa un Datortehnoloģiju institūtiem. Projekta vadītājs, VeA zinātņu prorektors A.Vrubļevskis pauž gandarījumu, ka VeA pētnieki arī vasaras laikā aktīvi piedalījās diskusijās par pētniecības stratēģiju, prioritātēm un kopīgi tika meklēti veidi, kā VeA zinātnisko darbību padarīt efektīvāku un konkurētspējīgāku. Bijušais VeA Senāta priekšsēdētājs un esošais Tulkošanas studiju fakultātes dekāns Guntars Dreijers norāda, ka pētniecības programma dod augstskolas attīstībā papildu impulsu un iespējas pētniecībā. Turklāt pētniecības programmas nozīmīgums raksturojams ar to, ka programma skaidri definē, ko tieši augstskola pētniecībā plāno darīt un sasniegt, mobilizējot attiecīgos cilvēkresursus un to zinātnisko potenciālu. Līdzīgu viedokli pauž VeA akadēmiskā maģistra studiju programmas „Datorzinātnes” direktors Jānis Hofmanis, kurš uzsver, ka šis projekts ir ļāvis VeA pētniekiem un administratīvajiem darbiniekiem konsolidēt un koncentrēt līdz šim uzkrātās zināšanas un pieredzi un izkristalizēt VeA prioritāros pētījumu virzienus. Projekta ietvaros tiek izveidota arī Starptautiskā konsultatīvā padome, kas darbosies pie VeA Zinātnes padomes. Padomē patlaban ietverti četri starptautisku atzinību guvuši zinātnieki: Dr. Ginters Verts (Gunter Werth) – Maincas Universitātes profesors (Vācija), Dr.Leonīds Gurvics (Leonid Gurvitz) – JIV-ERIC vadošais pētnieks, Dr. Dainis Draviņš – Lundas Universitātes astronomijas profesors, Zviedrijas zinātņu akadēmijas loceklis, Dr. Žoržs Cissis (Georges Zissis) – Tulūzas Universitātes profesors (Francija), Elektronikas un Elektrotehnikas inženieru institūta viceprezidents . Projekta ietvaros paredzēta arī VeA un tās Irbenes radioteleskopa kompleksa turpmākās attīstības projekta izstrāde, tai skaitā sagatavotie infrastruktūras projektu meti radioteleskopu kompleksa turpmākai attīstībai un laboratoriju ēkas/korpusa celtniecībai nākotnē ļaus veidot atbilstošu pētniecības un studiju infrastruktūru. Projekts “Ventspils Augstskolas kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana” tiek ieviests darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1. prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.1. pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” 2.1.1.3. aktivitātes „Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība” 2.1.1.3.3. apakšaktivitātes „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros. Projekta mērķis ir nodrošināt VeA un tās institūtu zinātnisko izcilību, resursu koncentrāciju, kapacitātes stiprināšanu un rezultātu pārvaldību, papildus arī izstrādājot stratēģijas un pētniecības programmu atbilstoši starptautisko ekspertu rekomendācijām. Projekta kopējās izmaksas ir 751 465 eiro un tās pilnībā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

VeA rektore Gita Rēvalde uzsver, ka šis projekts ir ļoti nozīmīgs, jo tikai nedaudzām Latvijas augstskolām ir izdevies izcīnīt finansējumu tādā apmērā. Īpaši nozīmīga ir iespēja ar daudzajām projekta aktivitātēm paaugstināt VeA konkurētspēju, īpaši starptautiskā līmenī.

Ventspils Augstskola noslēgusi sadarbības līgumu

Gada izskaņā Ventspils Augstskola (VeA) parakstīja sadarbības līgumu ar Transporta un sakaru institūtu (TSI). Līguma mērķis ir sadarbības īstenošana zinātniskajā darbā, studijās un inovāciju jomā, stiprinot augstskolu zinātnisko ekselenci un kapacitāti, kā arī zināšanu pārnesi.

Līgums paredz akadēmiskā personāla iesaistīšanos abu augstskolu dažādo padomju darbā, tai skaitā promocijas darbu vadībā un promocijas padomju darbā. Sadarbība tiks veidota pētniecības projektu sagatavošanā un realizācijā, publikāciju izstrādē, kā arī Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu piesaistē. Pagājušajā gadā Ventspils Augstskola noslēdza sadarbības līgumus arī ar Daugavpils Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolu, Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu, SIA “Aviatest”, Fizikālās Enerģētikas institūtu un Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtu. Sadarbības līgumi ar citām zinātniskajām institūcijām, uzņēmumiem un iestādēm sniedz iespēju palielināt Ventspils Augstskolas konkurētspēju, zinātnes un pētniecības attīstību un resursu , tostarp cilvēkresursus, pilnveidi un stiprināšanu.

Projekts “Ventspils Augstskolas kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana” tiek ieviests darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1. prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.1. pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” 2.1.1.3. aktivitātes „Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība” 2.1.1.3.3. apakšaktivitātes „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros. Projekta mērķis ir nodrošināt VeA un tās institūtu zinātnisko izcilību, resursu koncentrāciju, kapacitātes stiprināšanu un rezultātu pārvaldību, papildus arī izstrādājot stratēģijas unpētniecības programmu atbilstoši starptautisko ekspertu rekomendācijām. Projekta kopējās izmaksas ir 751 465 eiro un tās pilnībā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Izveidota Starptautiskā konsultatīvā padome

Ventspils Augstskolā izveidota Starptautiskā konsultatīvā padome, kura darbosies 6 ekspertu sastāvā. Padome izveidota, lai sniegtu atzinumus un priekšlikumus Ventspils Augstskolas pētniecības programmas izstrādē, kā arī konsultētu augstskolas vadību par zinātniskās darbības organizāciju.

Šādas padomes izveide veicinās starptautisko sadarbību Eiropas līmeņa zinātnisku projektu sagatavošanā, publikāciju skaita pieaugumu un efektīvāk tiks risināti dažādi organizatoriskie jautājumi. Padomi un tās sastāvu apstiprinājis Ventspils Augstskolas Senāts. Starptautiskās konsultatīvās padomes sastāvs:

  • Leonīds Gurvics (Leonid Gurvitz) – JIV-ERIC vadošais pētnieks (CV un publikācijas);
  • Dainis Draviņš – Lundas Universitātes astronomijas profesors, Zviedrijas zinātņu akadēmija (CV un publikācijas);
  • Žoržs Cissis (Georges Zissis) – Tulūzas universitātes profesors, Industriālās asociācijas  IEEE viceprezidents  (Francija) (CV unpublikācijas);
  • Ginters Verts (Gunter Werth) – Maincas Universitātes profesors (Vācija) (CV un publikācijas);
  • Džastins Bankrofts (Justin Bancroft) – Deloitte & Touch starptautiskais konsultants (ASV) (CV un publikācijas);
  • Džūlija Felkere (Julie Felker) – Mičiganas universitātes profesore (ASV) (CV un publikācijas).

Projekts “Ventspils Augstskolas kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana” tiek ieviests darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1. prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.1. pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” 2.1.1.3. aktivitātes „Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība” 2.1.1.3.3. apakšaktivitātes „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros. Projekta mērķis ir nodrošināt VeA un tās institūtu zinātnisko izcilību, resursu koncentrāciju, kapacitātes stiprināšanu un rezultātu pārvaldību, papildus arī izstrādājot stratēģijas unpētniecības programmu atbilstoši starptautisko ekspertu rekomendācijām. Projekta kopējās izmaksas ir 751 465 eiro un tās pilnībā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Ventspils Augstskola noslēdz sadarbības līgumu ar Daugavpils Universitāti

Gada nogalē Ventspils Augstskolas rektore Gita Rēvalde un Daugavpils Universitētes rektors Arvīds Barševskis noslēdza sadarbības līgumu. Līguma mērķis ir mērķsadarības īstenošana, lai stiprinātu augstskolu zinātnisko ekselenci un kapacitāti.

Līgums paredz akadēmiskā personāla iesaistīšanos abu augstskolu zinātnisko padomju darbā, sadarbību pētniecības projektu sagatavošanā un realizācijā, sadarbību publikāciju izstrādē un Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu piesaistē, kā arī vadošo pētnieku iesaistīšanos partnerinstitūcijas promocijas darbu vadībā un promocijas padomju darbā. Lai sekmētu zinātnē balstītu studiju un starptautiski konkurētspējīgu zinātnisko darbību un tehnoloģiju attīstību, kā arī iespēju robežās efektīvi izmantotu abu augstskolu akadēmiskos resursus, puses apņemas uzsākt sadarbību ar mērķi izveidot kopīgas vai sadarbības studiju programmas tai skaitā doktorantūras studiju programmu IKT un fizikas jomā, tādējādi reaģējot uz Ziemeļvalstu sekretariāta ekspertu ieteikumu izveidot doktorantūru Ventspils Augstskolā. Projekts “Ventspils Augstskolas kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana” tiek ieviests darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1. prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.1. pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” 2.1.1.3. aktivitātes „Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība” 2.1.1.3.3. apakšaktivitātes „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros. Projekta mērķis ir nodrošināt VeA un tās institūtu zinātnisko izcilību, resursu koncentrāciju, kapacitātes stiprināšanu un rezultātu pārvaldību, papildus arī izstrādājot stratēģijas unpētniecības programmu atbilstoši starptautisko ekspertu rekomendācijām. Projekta kopējās izmaksas ir 751 465 eiro un tās pilnībā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Ventspils Augstskolā noslēdzies vērienīgs projekts

Līdz ar šo gadu noslēgsies svarīgs posms arī Ventspils Augstskolas turpmākā attīstībā – ar Eiropas reģionālā attīstības fonda atbalstu izstrādāts pētniecības programmas projekts, kas veicinās augstskolas konkurētspēju un zinātnisko izcilību, lai veiksmīgi varētu iekļauties jau visas pasaules zinātnes apritē.

Ventspils Augstskolas pētniecības programma ir nozīmīgs stratēģisks dokuments, kurā koncentrēti aprakstīti galvenie pētniecības virzieni – ekonomika un vadībzinātnes, valodniecība un tulkošana, astrofizika, elektronika un satelīttehnoloģijas, inženierfizika, kā arī informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, matemātiskā modelēšana un fizika. Artūrs Vrubļevskis, Ventspils Augstskolas mācību prorektors: “No zinātnes viedokļa galvenais mums uzdevums bija izstrādāt visai augstskolai kā zinātniskai institūcijai pētniecības programmas. Mēs vēlējāmies tikt skaidrībā ar to, ko līdz šim esam darījuši, kas mums padodas labi, kas mums ne tik labi, un lai mums būtu skaidrs mērķi un uzdevumi, kurus mēs vēlamies darīt tālāk. Mēs ņēmām vērā iepriekšējo augstskolas izvērtējumu kā zinātnisku institūciju starptautisko ekspertu izvērtējumu, un arī šīs pētniecības programmas tika nosūtītas izvērtēšanai starptautiskiem ekspertiem, lai šie rezultāti būtu vērā ņemami ne tikai Latvijas mērogā, bet lai mēs veiksmīgi varētu iekļauties visas pasaules zinātnes apritē. (..) Daudz darba, bet domāju, ka ir sasniegti arī daudz labi rezultāti, kas mūs tiešām padarīs efektīvākus, lai turpmāk mēs jau sasniegtu reālus starptautiski atzītus zinātnes rezultātus.” Projekta ietvaros sagatavoti arī infrastruktūras projektu meti Irbenes radioteleskopu kompleksa turpmākai attīstībai un laboratoriju korpusa celtniecībai, kas nodrošinās augstvērtīgu pētniecības un studiju infrastruktūru. Juris Kalvāns, Ventspils Augstskolas Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra vadošais pētnieks: “Konkrēti mūsu nodaļā vairākas lietas mainās nesenos gados un līdz ar to bija iespēja šajā ERAF projektā to tā kā salikt pa plauktiņiem, ko un kā mēs darīsim, jo es jau minēju, ka teleskops ir ticis uzlabots, pateicoties Ventspils domes finansējumam, mēs ceļam savu kapacitāti un cilvēku skaitu, doktoranti tiek iesaistīti jauni. Var teikt, tāds neliels kvalitatīvs sprādziens mums ir noticis. Ir labākas un vairāk publikāciju nesenā laikā, un es ceru, ka mēs to tā arī turpināsim, jo tas ir tādas kā izmaiņas nesen, kas ir ar šī projekta un es domāju arī turpmāko darbu ir vienkārši jātur līmenis un jāvirza tālāk.” Ventspils Augstskola otro gadu strādā kā zinātniska institūcija, iepriekš kā atsevišķa institūcija darbojās Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs. Šis būtiskais pavērsiens arī ļāva pieteikties Izglītības un zinātnes ministrijas konkursam, piesakot projektus zinātniskās kapacitātes veicināšanai. Projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā 750 tūkstoši eiro un tās pilnībā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Ventspils Augstskolas rektore Gita Rēvalde uzsvēra šī projekta nozīmīgumu, turklāt tikai dažai no Latvijas augstskolām ir izdevies iegūt tik lielu finansējumu. Gita Rēvalde, Ventspils Augstskolas rektore: “Mums bija iespēja uzlabot arī saimniecisko situāciju, atjaunot datorus pasniedzējiem un mācībspēkiem, tika iegādāti 80 jauni datori. Līdz ar to mums vairs nav vecu datoru. A korpusā mēs veicām arī kosmētisko remontu laboratorijām un darbinieku ofisiem, izveidojām arī divas pilnīgi jaunas laboratorijas, nopērkot iekārtas, kas palīdzēs arī laboratorijas darbus uzlabot, arī zinātniskajiem pētījumiem varēs tikt izmantotas, kā arī virkne datubāzes nepieciešamās un programmatūra aprēķiniem, piemēram ATLAB un SP56, visas licences ir ārkārtīgi dārgas un tā bija iespēja no šī projekta iegādāties. (..) Ņemot vērā to, ka tas ir kopā ar vēl citiem projektiem, ar lielo Irbenes radioteleskopu atjaunošanas projektu, tad nu tagad ir ārkārtīgi intensīvs tieši šis administratīvais darbs, visa šī realizācija ir ārkārtīgi darbietilpīga un arī nervus kutinoša, jo viss ir jāpaspēj laikā. Pagūsim, protams!”

Projekts “Ventspils Augstskolas kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana” tiek ieviests darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1. prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.1. pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” 2.1.1.3. aktivitātes „Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība” 2.1.1.3.3. apakšaktivitātes „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros. Projekta mērķis ir nodrošināt VeA un tās institūtu zinātnisko izcilību, resursu koncentrāciju, kapacitātes stiprināšanu un rezultātu pārvaldību, papildus arī izstrādājot stratēģijas un pētniecības programmu atbilstoši starptautisko ekspertu rekomendācijām. Projekta kopējās izmaksas ir 751 465 eiro un tās pilnībā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.