Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centrs

Pētījumi


Centrs veiks augstas kvalitātes zinātniskos pētījumus, kas vērsti uz akadēmisko vidi un tiks publicēti starptautiski atzītos žurnālos, konferences materiālos un pētījuma ziņojumos.
Sadarbības pētniecības projektiem ir īpaša prioritāte, jo ir iespēja strādāt ar augsti kvalificētiem pētniekiem gan Eiropā, gan ārpus tās. Iespējamās pētījumu tēmas ir dažādas un vienmēr būs atkarīgas no pieejamā finansējuma. Tomēr, paredzamās tēmas ietver institūciju ietekmi uz uzņēmējdarbību virzītu domāšanu un rīcību; uzņēmējdarbība ēnu ekonomikā; ģimenes uzņēmējdarbība, pārrobežu uzņēmējdarbība; inovācijas, uzņēmējdarbība un finanses, internacionalizācijas draudi un iespējas Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem; uzņēmējdarbība un reģionālā attīstība; uzņēmējdarbība un sociālā iekļaušanās. Centrs veiks ar līgumu pamatotu pētījumu dažādām publiskām un privātām organizācijām gan Latvijas, gan starptautiskā līmenī. Šis pētījums ir iecerēts kā ar pētījumu pamatota konsultācija, kas ir potenciālais ienākumu avots, norādot centra spēju attīstīties. Strādājot uzņēmējdarbībā, inovācijas un reģionālā attīstība, konkrētu tēmu izsmeļošs izklāstījums ir atkarīgs no konkrētu klientu vēlmēm. Indikatīvajā sarakstā ir iekļauti pētījumi, lai atbalstītu uzņēmējdarbības rīcības plānu attīstību; Latvijas ģimeņu uzņēmumu problēmas un potenciāls; augstskola paildzina uzņēmumu darbību Latvijā.

Ventspils Augstskolas Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centra (UIRAC) pētījumu tēmas:

  • Pētījums par darbaspēka eksporta izmaksām no Latvijas uz citām Eiropas Savienības valstīm un šo izmaksu ietekme uz Latvijas kopproduktu. Aprēķinus izvērtējums kontekstā ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem Latvijai.
  • Pētījums par to, kā veicināt uzņēmējdarbības attīstību Kurzemes reģionā jauno uzņēmēju vidū – kādi faktori jāņem vērā uzņēmējdarbības veicināšanai un jauno uzņēmēju motivēšanai.
  • Salīdzinošs pētījums par mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas palielināšanu Baltijas jūras reģionā.
  • Pētījums tiešo investīciju lomu Ventspils brīvostas konkurētspējas palielināšanā.
  • Veiksmīgu Ventspils uzņēmumu situāciju analīzes izstrāde.
  • Viedo tehnoloģiju loma uzņēmējdarbības veicināšanai Kurzemes reģionā.
  • Lielo pilsētu pašvaldību loma reģiona attīstības sekmēšanā.
  • Inovatīvo metožu īstenošana tranzītbiznesa sekmēšanai Ventspils brīvostā.
  • Eksporta veicinošie faktori un eksporta attīstība kopumā Baltijas jūras reģionā.
  • Kosmisko tehnoloģiju attīstības un komercializācijas iespēju analīze Latvijā.