Viedo tehnoloģiju pētniecības centrs


VeA VTPC misija

VeA VTPC misija ir veikt sabiedrībai vitāli svarīgu pētniecības darbu, nodrošinot zinātnes un pētniecības integrāciju studiju procesā un zināšanu pārnesi tautsaimniecībā.

VeA VTPC vīzija

VeA VTPC vīzija ir kļūt par Latvijā, Eiropā un pasaulē pazīstamu zinātnes un pētniecības centru informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un dabaszinātņu jomās, kas veic valsts un starptautiska mēroga pētījumus, iesaistot vietējos un starptautiskos pētniekus un visu augstākās izglītības līmeņu studentus.

VeA VTPC virsmērķis

VeA VTPC virsmērķis ir kļūt par atzītu un atpazītu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un dabaszinātņu pētniecības institūciju Baltijas valstīs.

VeA VTPC mērķi:

• vairot Ventspils, Kurzemes un Latvijas intelektuālo potenciālu un nodrošināt tautsaimniecību ar zinošiem un radoši domājošiem speciālistiem;

• paaugstināt jauno zinātnieku, t.sk. doktorantu un pēcdoktorantūras studentu, zinātnisko darbu kvalitāti un veicināt iekļaušanos starptautiskajā apritē;

• piesaistīt resursus VeA un Ventspils pilsētas prioritāro attīstības virzienu realizācijai.

 

Izvirzītā virsmērķa un mērķu sasniegšanai VeA VTPC ir jāveic šādi uzdevumi:

• veikt lietišķos un fundamentālos pētījumus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un dabaszinātņu jomās;

• piedalīties bakalauru, maģistru un doktora studiju programmu īstenošanā (t.sk. iesaistīt studējošos VTPC projektos);

• studiju un pētījumu projektu īstenošanas gaitā sadarboties ar citām Latvijas Republikas un ārzemju augstskolām un institūcijām;

• uz līgumu pamata sniegt juridiskām un fiziskām personām pakalpojumus, konsultācijas u.c.

 

VTPC pētījumu tēmas un virzieni:

1. Signālu un attēlu apstrādes tehnoloģijas;

1.1. Bioloģiskā (invazīvā un neinvazīvā) signālu un attēlu apstrāde;

1.2. Apgrieztās (inversās) problēmas avota noteikšanai telpā un laikā, tā lokalizācija un nodalīšana;

1.3. Multispektrālu un daudzdimensionālu sensoru signālu apstrāde

1.4. Mašīnmācīšanās algoritms signālu klasificēšanai, pazīmju ekstrahēšanai un atpazīšanai, ieskaitot dabiskas valodas apstrādi

1.5. Tālizpēte

2. IKT un elektronika pielietojamās zinātnēs

2.1. E-veselība (m-veselība), teleaprūpe un nēsājamu sensoro ierīču lietošanas sistēma

2.2. Viedās tehnoloģijas

2.3. Valodu tehnoloģijas

2.4. Video, televīzijas un multimediju pārraides tehnoloģiju kvalitātes pētījumi

3. Matemātiskā modelēšana fizikā un fotonikā

3.1. Nanosensoru modeļēsana un izstrāde

3.2. Nanoatmiņas ierīču modelēšana un izstrāde

3.3. Nanodomašana un nanoizglītība

4. Optisku signālu tehnoloģijas

4.1. Inversās problēmas risinājumi spektroskopiskos pielietojumos;

4.2. Medicīnas diagnostika un vides pētījumi.

5. Valodu tehnoloģijas