Doktorantūras studijas - Biznesa vadībā

Biznesa vadība

Ventspils Augstskolas doktora studiju programmā BIZNESA VADĪBA uzņem personas ar maģistra grādu vai maģistra grāda līmenim pielīdzinātu izglītību ekonomikā vai uzņēmējdarbības vadībā. Izņēmuma kārtā Doktora studiju programmā var uzņemt arī citu nozaru maģistra grādu ieguvušos, ja viņiem ir vismaz divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības darba vadībā un pietiekamas zināšanas vadībzinātnē Doktora studiju programmas īstenošanu un kvalitātes pārraudzību veic Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultāte (EPF) sadarbībā ar Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centru (UIRAC)
Piešķiramā kvalifikācija vai/un grāds Doktora grāds vadībzinātnē
Mācību valoda latviešu, angļu
Studiju ilgums 3 gadi
Studiju veids Pilna laika studijas
Studiju programmas mērķis Sagatavot zinātņu doktorus Vadībzinātnē, tādējādi stiprinot Vadībzinātni kā zinātņu nozari Latvijā. Sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus, dodot nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības un uzņēmumu attīstībā Latvijā.
Studiju programmas uzdevumi Augstākās kvalifikācijas pētnieku sagatavošana Vadībzinātnes nozares Uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē. Teorijai un praksei nozīmīgu promocijas darbu, monogrāfiju, mācību grāmatu un līdzekļu, kā arī zinātnisku publikāciju sagatavošana, t.sk.: • doktorantu pētījumu programmas izstrāde un tās realizācija; • doktorantu pētījumu rezultātu apspriešana (t.sk. rezultātu aprobācija: publikācijas un uzstāšanās konferencēs un semināros); • doktorantu promocijas darba sagatavošana un aizstāvēšana. Zinātniskās pētniecības rezultātu popularizēšana starptautiskajās konferencēs un semināros, kā arī populārzinātniskajos izdevumos.
Studiju virziens VADĪBA, ADMINISTRĒŠANA UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDĪBA akreditēts līdz 2019.gada 6.jūnijam
Studiju maksa 3190 EUR gadā
Pašnovērtējuma ziņojums 2016

Atsauksmes

Andra Šenberga

Esmu gandarīta par iespēju iestāties Ventspils augstskolas doktora studiju programmā “Biznesa vadība”. Studijas man ir kā jauna iespēja – kvalitatīvs studiju process ļauj apgūt ne tikai strukturētas zināšanas un prasmes pētniecībā, bet būs arī garants manai turpmākajai profesionālajai attīstībai un izaugsmei. Mana profesionālā darbība ir saistīta ar izglītības administrēšanu, kā arī nākamo personāla, biznesa un izglītības vadītāju izglītošanu, un tas kādas iespējas intelektuālās pilnveides ziņā sniedz doktorantūras studijas Ventspils augstskolā, man palīdz radoši un profesionāli veikt savus amata pienākumus. Apzinos, ka doktora grāda iegūšanas procesu varu šobrīd pielīdzināt garai sporta distancei, kas prasa daudz darba, laika un motivāciju, process ir sarežģīts un nav viegls, taču tas ir radošs un iedvesmojošs pētnieciskais darbs augsti kvalificētu un atbalstošu docētāju vadībā. Es augsti vērtēju jau pieredzētās studijas studiju kursos, kā arī gaidu nākamos studiju kursus, jo programmas saturs ir ļoti reāls, praktisks un nepieciešams. Īpaši vēlos šobrīd atzīmēt jau apgūstamos studiju kursus “Starptautisko zinātnisko publikāciju izstrāde”, “Mūsdienu pētniecības metodoloģija vadībzinātnē”, “Datu analīze”, “Profesionālā svešvaloda”.

Aiva Kenkle

Doktora studiju programma “Biznesa vadība” nodrošina visu nepieciešamo un vajadzīgo sekmīgai zinātniski pētnieciskā darba uzsākšanai , ja vien doktorants pats ir gatavs studiju piedāvātās iespējas izmantot.

Studiju procesa komponentes:

  • Izsvērts un līdzsvarots studiju saturs, kur fundamentālās zinātnes jautājumi ir papildināti ar lietišķo pētījumu aspektiem;
  • Ļoti zinoši un atraktīvi profesori, kuri lekcijas un seminārus padara par patiesi aizraujošām performancēm;
  • Intensīvs studiju grafiks, kas īpaši svarīgs tiek, kuri par studijām doktorantūrā ir izšķīrušies savā otrajā jaunībā;
  • Individuāla pieeja un iedrošinošs pasniedzēju korpusa un augstskolas administrācijas atbalsts,
  • Lieliska nodarbību procesa organizācija, sakārtota un patīkamā VeA vide un infrastruktūra.