Doktorantūras studijas - Biznesa vadībā

Studiju programmas plāns un akadēmiskais peronāls

 

Kursa nosaukums

KP

ECTS

Pārbaudes veids

OBLIGĀTĀ DAĻA (A daļa)

12

18

 

Mūsdienu pētniecības metodoloģija vadībzinātnē

4

6

eksāmens

Datu analīze

4

6

eksāmens

Starptautisko zinātnisko publikāciju izstrāde

4

6

eksāmens

PROMOCIJAS EKSĀMENI (A daļa)

10

15

 

Mūsdienu vadīšanas un organizācijas teorija /

Specializācijas speckurss

6

9

promocijas eksāmens

Profesionālā svešvaloda (angļu vai vācu)

4

6

promocijas eksāmens

DAĻĒJĀS IZVLĒLES DAĻA (B daļa)

10

15

 

Inovāciju menedžments

3

4,5

ieskaite

Risku vadīšana un krīzes menedžments

3

4,5

ieskaite

Resursu izmantošanas vadīšana

3

4,5

ieskaite

Projektu vadīšana

2

3

ieskaite

Stratēģiskā vadīšana

2

3

ieskaite

Finanšu vadīšana

2

3

ieskaite

Cilvēkresursu vadīšana

2

3

ieskaite

Marketinga vadīšana

2

3

ieskaite

Menedžmenta ekonomika / Spēļu teorija

3

4,5

ieskaite

BRĪVĀS IZVLĒLES DAĻA (C daļa)

6

9

 

Vadības informācijas sistēmas

2

3

ieskaite

Globalizācijas procesi

2

3

ieskaite

Uzņēmējdarbības vadītāja kompetenču pilnveide

2

3

ieskaite

Brīvās izvēles kurss citā augstskolā

2

3

ieskaite

PEDAGOĢISKAIS DARBS

4

6

 

Augstskolu pedagoģija un augstākās izglītības sistēmu transformācija

2

3

ieskaite

Apmācības praktiskajā pedagoģijā, piedaloties akadēmisko kursu realizācijā

2

3

ieskaite

PĒTNIECISKAIS DARBS

78

117

 

Promocijas darba izstrādāšana un noformēšana, t.sk.

50

75

 

Promocijas darba izstrāde

(promocijas darba tēmas pieteikums 2 KP; promocijas darba izstrādes metodoloģija un metodes 4 KP; promocijas darba 1 nodaļa 6 – 10 KP)

40

60

 

Izmantojamo literatūras avotu apzināšana

4

6

 

Darba aprobācija un noformēšana atbilstoši noteikumiem

6

9

 

Pētījumu rezultātu publicēšana

(minimums 3 publikācijas, kopā maksimums 18 KP), t.sk.

18

27

 

Starptautiski citējamos zinātnisko rakstu izdevumos ārvalstīs

(viena publikācija 6 KP)

     

Starptautiski citējamos zinātnisko rakstu izdevumos Latvijā

(viena publikācija 4 KP)

     

Ventspils Augstskolas un citos zinātnisko rakstu izdevumos

(viena publikācija 2 KP)

     

Pētījumu rezultātu prezentēšana

(minimums 3 starptautiskās zinātniskās konferencēs, kopā maksimums 10 KP), t.sk.

10

15

 

Starptautiskā zinātniskā konference ārvalstīs

(uzstāšanās ar prezentāciju konferencē 4 KP)

     

Starptautiskā zinātniskā konference Latvijā

(uzstāšanās ar prezentāciju konferencē 2 KP)

     

Programmā kopā

120

180