Doktorantūras studijas - Valodniecība

Doktorantu saraksts

Ventspils Augstskolas doktorantu promocijas pētījumu temati un vadītāji 2017. gadā

Doktorants Temats Zinātniskais vadītājs
Baiba Egle Tekstveide un terminoloģija mūsdienu adījuma raksta tekstos angļu un latviešu valodā. Prof. Dr. philol. Guntars Dreijers
Ieva Elsberga Vācu valoda kā svešvaloda Latvijā 1918-1939 Prof. Dr. philol. Ineta Balode
Aleksandrs Filejs Ārzemnieku sastādītās krievu valodas viduslaiku sarunvārdnīcas: vēsturisko kontaktu valodiskais aspekts Prof. Dr. philol. Igors Koškins
Vija Pleiksne-Gutāne Tulkojumu kvalitātes novērtēšanas kritēriji un tos ietekmējošie faktori Prof. Dr. philol. Juris Baldunčiks
Aiga Veckalne Rietumslāvu valodu (čehu, poļu, slovāku) īpašvārdu atveide latviešu valodā. Prof. Dr. philol. Juris Baldunčiks
Laura Ritenberga Valodu kontaktu izpausmes Vācijas latviešu diasporas valodā (bērnu un jauniešu valoda) Asoc. prof. Dr. philol. Dzintra Lele-Rozentāle
Artūrs Viļums Lingvistiskā profilēšana personas datu noteikšanai. Prof. Dr. philol. Guntars Dreijers
Astrīda Vucāne Laulības kā civilstāvokļa terminoloģija latviešu valodā: attīstības lingvistiskie un ekstralingvistiskie aspekti Prof. Dr. philol. Juris Baldunčiks
Aļona Zālīte Aizguvumi latviešu valodā plašsaziņas līdzekļos: XX gs. beigas – XXI gs. sākums Prof. Dr. philol. Juris Baldunčiks
Justīne Kuzņecova Leksiski semantiskais lauks “krāpšana”: vispārīgais un juridiskais aspekts Prof. Dr. philol. Juris Baldunčiks