Doktorantūras studijas - Valodniecība

Programmas struktūra

 

 

Nozares un apakšnozaru teorijas un metodoloģijas studijas 23 KP
A daļa 11 KP
Valodniecības teorijas un metodoloģija
6
Valodniecības teorijas I: semantika 2
Valodniecības teorijas II: gramatikas pētniecība 2
Valodniecības teorijas III: starpdisciplinārie virzieni 2
Zinātniskie darbsemināri 3
Zinātnes valoda starpkultūru kontekstā I: mutvārdu teksti 1
Zinātnes valoda starpkultūru kontekstā II: rakstveida teksti 1
Lingvistiskais kolokvijs 1
Promocijas eksāmens vispārīgajā valodniecībā 2
B daļa 12 KP
Svešvalodu zinātnes valodas studijas (doktorants izvēlas divas svešvalodas) 4
Angļu 2
Vācu 2
Franču 2
Krievu 2
Latviešu 2
iespējama arī citas svešvalodas izvēle 2
Apakšnozares specializācijas kursi (doktorants izvēlas trīs kursus) 6
Latviešu onomastika 2
Vārddarināšana 2
Latviešu valodas verbu formas un funkcijas 2
Latviešu valodas fonoloģija un fonotaktika 2
Latviešu terminoloģijas attīstība 2
Latviešu valodas vēsturiskā attīstība 2
Etnolingvistika 2
Sociolingvistikas teorija un virzieni 2
Valodas standartizācija un valodas kultūra 2
Lietišķās valodniecības vēsture un nacionālā specifika 2
Tulkošanas teorija un prakse Latvijā 2
Informācijas tehnoloģijas un metodes lingvistikā 2
Valodu apguves lingvistiskie aspekt 2
Salīdzināmās un sastatāmās valodniecības virzieni 2
Kontrastīvā gramatika: latviešu un citas valodas 2
Valodu kontakti un multilingvisms Latvijā 2
Teksts lingvistikā un tulkojumzinātnē 2
Kontrastīvā stilistika un tulkošana 2
Lingvistiskā pragmatika 2
Promocijas eksāmens specialitātē un svešvalodas prasmēs 2
Zinātniskā, organizatoriskā un akadēmiskā darba kompetences 7 KP
Zinātniskā un organizatoriskā darba kompetences
5 KP
Metodoloģiskais kolokvijs I – III 3
Doktorantu konference 1
Līdzdalība LiepU Kurzemes Humanitārā institūta, VeA Lietišķās valodniecības centra vai citos projektos 1
Akadēmiskā darba kompetences
2 KP
Pētnieciskais darbs 90 KP
Promocijas darba izstrāde un promocijas darba rezultātu publiskošana
90 KP
Promocijas pētījuma izstrāde 86
Referāti nozares starptautiskās zinātniskās konferencēs 2
Publikācijas nozares recenzētos zinātniskos izdevumos 2