Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”

Piešķiramā kvalifikācija vai/un grāds Profesionālā bakalaura grāds biznesa vadībā un piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis, profesija „Uzņēmuma vadītājs”
Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība
Studiju ilgums 4 gadi (8 semestri)
Studiju veids Pilna laika klātiene
Studiju programmas mērķis Galvenais mērķis ir sagatavot kvalificētus pārvaldības speciālistus gan darbam privātajās uzņēmējsabiedrībās, gan valsts un pašvaldību uzņēmumos un iestādēs. Absolventu zināšanām un prasmēm jāatbilst pasaulē vispāratzītam standartam par pirmo akadēmisko grādu vadības zinībās (Business Administration).
Studiju programmas uzdevumi Programmas uzdevums ir sniegt studentiem zināšanas un prasmes gan pārvaldības teorijā, gan praktiskajā uzņēmējdarbībā tās visdažādākajās formās, kā arī uzņēmējdarbības un ekonomisko procesu analīzē. Izvēlētajā specializācijā students gūst padziļinātu profesionālo izpratni. Sniegt studentiem pamatzināšanas pārvaldībā, ekonomikā, finansēs, uzņēmējdarbībā, grāmatvedībā, tirgvedībā, loģistikā, statistikā un augstākajā matemātikā, ekonomikas informātikā, tiesībās, filosofijā un psiholoģijā, kas nodrošina uzņēmuma pārvaldības izpratni. Padziļinātu zināšanu apguvi sniegt kādā no jomām (specializācijām) – finanšu pārvaldībā un vadības grāmatvedībā; tirgvedības un loģistikas pārvaldībā; uzņēmējdarbības specifiskie aspekti Baltijas valstīs. Veidot izpratni par uzņēmējdarbības pārvaldību saistītiem ekonomiskiem, tiesiskiem, ētiskiem un psiholoģiskiem aspektiem. Papildināt un nostiprināt svešvalodu (angļu un/vai vācu) zināšanas, apgūt ar uzņēmējdarbības pārvaldību saistīto leksiku. Apgūt analītiskās iemaņas, lietojot gan kvalitatīvās, gan kvantitatīvās, gan arī atbilstošus datorlīdzekļus pārvaldības situāciju analīzē un lēmumu pieņemšanā. Veikt patstāvīgus pētījumus izvēlētā vadības zinību apakšnozarē un rezultātus apkopot bakalaura darbā, lai tā līmenis atbilstu zinātniskas publikācijas prasībām. Apliecināt studiju laikā iegūtās pamatzināšanas bakalaura eksāmenā.
Studiju programmas saturs saturs.xls
Pašnovērtējuma ziņojums 2015
Programmas statuss Akreditēta