Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Maģistra studiju programma

Profesionālā maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība”

Piešķiramā kvalifikācija vai/un grāds Maģistra profesionālais grāds uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmējdarbības vadītāja kvalifikācija
Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni Par maģistrantiem šajā studiju programmā var kļūt Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, kā arī ārvalstnieki, kuriem ir: - augstākā izglītība izvēlētajā kvalifikācijā un divu gadu profesionālais darba stāžs; - profesionālā bakalaura grāds; - sociālo zinātņu akadēmiskais bakalaura grāds, ja programmā tika ietverta prakse uzņēmumā. Ja tāda prakse netika iekļauta bakalaura programmā, tai jābūt papildus iekļautai maģistra studiju programmā
Studiju ilgums 2 gadi (4 semestri), no kuriem 2 semestri veltīti mācību procesam (lekcijām), viens – lekcijām un praksei, bet pēdējais – maģistra darba izstrādei
Studiju veids klātiene, pilna laika studijas
Studiju programmas mērķis Uzņēmējdarbības vadības maģistra profesionālās studiju programmas galvenais mērķis ir studējošo sagatavošana profesionālai praktiskai darbībai uzņēmējdarbības vadības jomā un tālākai patstāvīgai zinātniskai darbībai.
Studiju programmas uzdevumi Programmas uzdevumi ir veicināt maģistranta pilnveidošanos par augsti kvalificētu speciālistu, atbilstoši Eiropas Savienībā pieņemtiem principiem veikt padziļinātas studijas pārvaldības teorijā, starptautiskās uzņēmējdarbības, ekonomikas, finanšu, moderno komunikāciju un IT pārvaldībā, kuras noslēdzas ar maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu.
Studiju programmas saturs saturs.pdf
Pašnovērtējuma ziņojums 2016
Programmas statuss Akreditēta