Informācijas tehnoloģiju fakultāte

Bakalaura studiju programma „Datorzinātnes”

 

Piešķiramā kvalifikācija vai/un grāds Dabaszinātņu bakalaura akadēmiskais grāds datorzinātnēs
Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
Studiju ilgums 3 gadi (6 semestri)
Studiju veids Pilna laika klātiene
Studiju programmas mērķis Sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus datorzinātnēs ar fundamentālām zināšanām datorzinātņu jomā, augstākajā matemātikā un inženierzinātņu pamatos, kas ļautu patstāvīgi piemēroties profesionālai darbībai mainīgos darba tirgus apstākļos, kā arī sagatavot studējošos turpmākām studijām augstāka līmeņa profesionālajās programmās un maģistrantūrā, zinātniskajai darbībai un tālākai pašizglītībai.
Studiju programmas uzdevumi Sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas datorzinātnēs; radināt studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un pielietot jaunos datorzinātņu nozares sasniegumus; attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, sekmēt viņu iesaistīšanos praktisku un zinātnisku problēmu risināšanā; radīt motivāciju un sekmēt studentu tālākizglītības vajadzību apmierināšanu, tostarp, motivāciju turpināt mācības gan profesionālajās, gan akadēmiskajās maģistra un doktora līmeņa studiju programmās; nodrošināt studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un mūsdienu prasībām atbilstošu apmācību; nodrošināt studentiem radošu studiju procesu sekmējošus apstākļus un vidi.
Studiju programmas saturs  saturs.pdf