Informācijas tehnoloģiju fakultāte

Bakalaura studiju programma „Elektronika”

 

Piešķiramā kvalifikācija vai/un grāds Inženierzinātņu bakalaura akadēmiskais grāds elektronikā
Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
Studiju ilgums 3 gadi (6 semestri)
Studiju veids Pilna laika klātiene
Studiju programmas mērķis Sagatavot speciālistus elektronikā ar fundamentālu zināšanu bāzi, kas sevī ietver zināšanas fizikā, augstākajā matemātikā, modernajā elektronikā, informāciju tehnoloģijās. Tādā veidā jaunajam speciālistam tiek doti zināšanu pamati turpmākām studijām profesionālajā inženieru programmā vai maģistrantūrā, studenti tiek sagatavoti zinātniskajai darbībai, kā arī darba tirgum un tālākai pašizglītībai.
Studiju programmas uzdevumi Sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas elektronikā; radināt studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un pielietot jaunos elektronikas sasniegumus; attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, sekmēt viņu iesaistīšanos praktisku un zinātnisku problēmu risināšanā; radīt motivāciju un sekmēt studentu tālākizglītības vajadzību apmierināšanu, tostarp, motivāciju turpināt mācības gan profesionālajās, gan akadēmiskajās maģistra un doktora līmeņa studiju programmās.
Studiju programmas saturs  saturs.pdf