Informācijas tehnoloģiju fakultāte

“Kuģu navigācijas elektronika”

 
Piešķiramā kvalifikācija vai/un grāds Profesionālais bakalaura grāds kuģu elektronikā, automātikā un radionavigācijā, radioelektronikas inženiera kvalifikācija
Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
Studiju ilgums 4 gadi (8 semestri)
Studiju veids Pilna laika klātiene
Studiju programmas mērķis Sagatavot radioelektronikas inženierus, kuri specializējas kuģu un ostu saimniecībā izmantojot elektronikas, navigācijas un automātikas ierīču uzstādīšanā, apkalpošanā un remontā. Programmas absolventi iegūst radioelektronikas inženiera kvalifikāciju, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmenim. Iepazīt divas dažādas augstskolas, divās dažādās nozares –  elektroniku un jūrniecību. Programmas ietvaros nodrošināta prakse atbilstoša profila uzņēmumos. Programmas absolventiem ir iespējas veidot karjeru satrptautiskās kompānijā, kuras apkalpo kuģu navigācijas elektronikas sistēmas visā pasaulē.
Studiju programmas uzdevumi Sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas kuģu navigācijas elektronikā; radināt studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un pielietot zināšanas elektronisko ierīču ražošanas tehnoloģijās, testēšanā un pārbaudē, datorizētā shēmu projektēšanā, mikrokontrolieru programmēšanā, procesu modelēšanā elektroniskajās sistēmās; attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, sekmēt viņu iesaistīšanos praktisku un zinātnisku problēmu risināšanā; radīt motivāciju un sekmēt studentu tālākizglītības vajadzību apmierināšanu, tostarp, motivāciju turpināt mācības gan profesionālajās, gan akadēmiskajās maģistra un doktora līmeņa studiju programmās; nodrošināt studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un mūsdienu prasībām atbilstošu apmācību; nodrošināt studentiem radošu studiju procesu sekmējošus apstākļus un vidi.
Studiju programmas saturs saturs.pdf