Informācijas tehnoloģiju fakultāte

Profesionālā maģistra studiju programma „Elektronika”

 
Iegūtais grāds Profesionālais maģistra grāds elektronikā un elektronikas inženiera kvalifikācija
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds elektronikā, telekomunikācijās vai radniecīgā elektrozinību specialitātē
Studiju ilgums, studiju veids un forma 2 gadi (4 semestri) pilna laika klātienes studijas
Studiju programmas mērķis Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus elektronikā, kas prot strādāt ar moderno elektronisko aparatūru, pārzina tās projektēšanas, ekspluatācijas un remonta jomas, kā arī pārvalda modernās informācijas un datortehnoloģijas un spēj tās radoši izmantot savā tiešajā darbā. Speciālistiem tiek dotas zināšanas un iemaņas praktiskam darbam, kā arī tie ir sagatavoti tālākai pašizglītībai un zinātniskajai darbībai
Studiju programmas uzdevumi
  • sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas elektronikā;
  • radināt studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un pielietot jaunākos elektronikas sasniegumus;
  • attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, sekmēt viņu iesaistīšanos praktisku un teorētisku problēmu risināšanā;
  • sekmēt studentu tālākizglītību, tostarp motivāciju turpināt mācības arī doktora līmeņa studiju programmās;
  • nodrošināt studiju procesu ar modernu mācību laboratoriju aprīkojumu, kā arī dot iespēju studējošajiem praktizēties reālu zinātniski tehnisku problēmu risināšanā, iesaistot tos darbā elektronikas jomas uzņēmumos prakses laikā;
  • nodrošināt studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un mūsdienu prasībām atbilstošu apmācību.
Studiju programmas saturs Saturs.pdf