Starptautiskais bizness un eksporta menedžments

Studiju informācija

Starptautiskā biznesa un eksporta menedžmenta maģistru studiju programma dod studentiem iespēju iegūt divus maģistra grādus vienlaikus. Studenti, kuri pabeidz studijas, iegūst gan Ventspils Augstskolas sociālo zinātņu maģistra grādu, gan arī Kremsas Lietišķo zinātņu universitātes (IMC University of Applied Sciences of Krems) maģistra grādu vadībzinātnē. Austrijā šī ir darba devēju visaugstāk novērtētā studiju programma.

Mācības tiek īstenotas pēc moduļa principa, lai arī uzņēmējdarbības vidē nodarbinātie cilvēki varētu aktīvi piedalīties lekcijās. Programmā ir iesaistīti ne tikai pašmāju, bet arī ārzemju mācībspēki, tai skaitā studiju procesā aktīvi iesaistīsies Kremsas Lietišķo zinātņu universitātes pasniedzēji.

Studiju programma ir veidota tā, lai atbilstu darba tirgus prasībām ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropā. Ar šīs programmas palīdzību studentiem tiek attīstīts stratēģiskais skatījums un veicinātas starptautisko attiecību prasmes.

Pabeidzot šo programmu, studenti iegūst padziļinātas zināšanas un izpratni par dažādiem eksporta pārvaldības un vadības jēdzieniem, jaunākajām tendencēm un inovācijām starptautiskajā uzņēmējdarbībā un eksporta pārvaldībā. Programmas absolventi iegūst padziļinātu izpratni par stratēģisko pārvaldību, kas saistīta ar starptautisko uzņēmējdarbību un eksporta pārvaldību, kā arī par dažādu jomu uzņēmumu darbības organizēšanu un ar to saistītajām metodēm un līdzekļiem.

Starptautiskā biznesa un eksporta menedžmenta programmā ir iespējams pilnveidot šādas prasmes un spējas:

  1. Spēja pastāvīgi izmantot teoriju, kā arī metožu un problēmu risināšanas prasmes, lai augsti kvalificētā līmenī veiktu profesionālas funkcijas vai pētniecisko darbību, kas saistīta ar vietēja vai starptautiska uzņēmuma uzņēmējdarbību un eksporta pārvaldību;
  2. Spēja argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem un sistemātiskiem starptautiskās uzņēmējdarbības un eksporta pārvaldības aspektiem;
  3. Spēja uzņemties atbildību par uzņēmuma personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi;
  4. Spēja veikt inovācijas starptautiskajā uzņēmējdarbībā un eksporta pārvaldībā.

Karjeras iespējas

Studentiem pēc programmas absolvēšanas ir iespējas strādāt tādās jomās kā mārketings un iepirkumi, finanses un apdrošināšana, risku pārvaldība, tirgus izpēte, loģistika, projektu pārvaldība, finanšu konsultēšana, kvalitātes pārvaldībā, piegādes kēžu pārvaldība un citās.

 

Programmas direktors Sergejs Zikovs
Programmas sadarbības partneris Kremsas Lietišķo zinātņu universitāte
Programmas līmenis Akadēmiskā maģistra studiju programma
Programmas apjoms 80 Latvijas kredītpunkti / 120ECTS
Studiju ilgums 2 gadi (4 semestri)
Programmas veids Pilna laika klātiene (Studiju kursi norisinās moduļos)
Uznemšanas prasības Bakalaura grāds vai augstākā izglītība jebkurā nozarē un vismaz divu gadu profesionālais darba stāžs vadītāja amatā
Apmācības valoda Angļu
Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē
Studiju programmas mērķis Sagatavot speciālistus, kuri spēj: 1. veikt pētniecības darbus, kas balstīti uz uzņēmējdarbības un biznesa vadības teorētiskās bāzes dažāda veida Latvijas un ārvalstu institūcijās un uzņēmumos; 2. balstoties uz iegūto izglītības un metodisko bāzi, kā arī apgūto prasmju un iemaņu kompleksu, konkurēt darba tirgū un operatīvi reaģēt uz izmaiņām tajā; 3. sekmīgi apgūt tālāku izglītību studijās doktorantūras programmās.
Studiju programmas uzdevumi 1. sniegt studentiem tādu teorētisko zināšanu un prasmju kopumu eksporta pārvaldībā, starptautiskā biznesa vadībā, stratēģijā, uzņēmējdarbības un ekonomisko procesu analīzē, kā arī citās jomās, kas tiem pēc maģistra studiju programmas absolvēšanas ļautu sekmīgi konkurēt un iespējami ātri adaptēties uzņēmējdarbības vidē vai arī iekļauties darbā Latvijas, Eiropas Savienības vai citu valstu pārvaldes institūcijās; 2. sagatavot studentus tālākām studijām doktorantūras programmās Latvijā un ārzemēs, sniedzot tiem padziļinātas iemaņas pētniecības darbā, kas tiek nodrošināts ar pētniecības metožu kursu apguvi; 3. sekmēt absolventu konkurētspēju starptautiskajā darba tirgū; 4. nodrošināt studiju kvalitāti, pamatojoties uz Latvijas un Austrijas ārējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un Ventspils Augstskolas un Kremsas pielietojamo zinātņu iekšējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, pilnveidojot mācību procesa metodisko, zinātnisko un materiāli tehnisko nodrošinājumu un veicinot sadarbību ar citām Latvijas un ārvalstu augstskolām; 5. nodrošināt studentiem iegūto zināšanu un prasmju pielietojumu praksē, analizējot dažādas problēmsituācijas, gadījumu piemērus un risinot praktiskus uzdevumus; 6. pilnveidot studentu prasmi pastāvīgi attīstīt savu akadēmisko zināšanu līmeni; 7. savlaicīgi pārveidot programmas saturu un pasniegšanas metodes, reaģējot uz izmaiņām starptautiskajā darba tirgū, kā arī pareizi prognozējot izmaiņas tālākā nākotnē.
Kontakti
Programmas direktors
Sergejs Zikovs, sergejs.zikovs@venta.lv, +371 63629650
Programmas koordinatore
Una Bitmane, una.bitmane@venta.lv, +371 63629650