Studiju kārtība

Apstiprināts

Ar VeA Senāta sēdes

2005.gada 16.jūnijā

Lēmums Nr.05-37

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VeA Senāta lēmumu Nr. 07-120

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VeA Senāta lēmumu Nr. 10-37

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VeA Senāta lēmumu Nr. 11-11

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VeA Senāta lēmumu Nr. 12-95

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VeA Senāta lēmumu Nr. 15-06

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VeA Senāta lēmumu Nr. 15-90

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VeA Senāta lēmumu Nr. 17-67

NOLIKUMS PAR STUDIJU KĀRTĪBU VENTSPILS AUGSTSKOLĀ (Word dokuments)

  1. Šis nolikums nosaka Ventspils Augstskolas studiju programmu īstenošanas kārtību.
  2. Studijas Ventspils Augstskolā atbilstoši izvēlētajai studiju programmai dod iespēju iegūt:

2.1.  bakalaura diplomu;

2.2.  maģistra diplomu;

2.3.  profesionālā bakalaura diplomu un augstākās profesionālās kvalifikācijas diplomu;

2.4.  profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diplomu vai profesionālā maģistra diplomu;

2.5.  doktora diplomu.

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VeA Senāta lēmumu Nr. 12-95

3. Studijas uzsāk persona, kas ir imatrikulēta Ventspils Augstskolā. Reģistrēšanās studijām apliecina studenta apņemšanos pildīt visas akadēmiskās saistības, kas ietvertas izvēlētajā studiju programmā.

4. Katra semestra sākumā students reģistrējas studijām, elektroniski aizpildot individuālo saistību lapu, kurā apliecina savu  apņemšanos apgūt studiju plānā paredzētos obligātos studiju kursus, kā arī no obligātās un brīvās izvēles kursu saraksta izvēlētos kursus. Ja students kā brīvās izvēles kursu ir izvēlējies citas studiju programmas kursu, viņam tā apguve ir jāsaskaņo ar kursa docētāju, attiecīgās fakultates dekānu un kursa apguvei jāreģistrējas pie sava fakultātes studiju administrēšanas speciālista – lietveža. Reģistrēto kursu atbilstību studiju plānam pārbauda fakultāšu studiju administrēšanas speciālists – lietvedis. Studenta izvēlētajam studiju darba apjomam semestrī jāatbilst VeA Senāta apstiprinātajā semestra studiju plānā paredzētajam darba apjomam kredītpunktos. Izņēmuma gadījumos pēc studējošā vēlēšanās studiju darba apjoms var tikt palielināts līdz 24 kredītpunktiem semestrī, ja studiju plāns atbilstošajā semestrī nenosaka lielāku apgūstamo kredītpunktu skaitu. Šādā gadījumā ir nepieciešama studiju programmas direktora un fakultātes dekāna rakstiska piekrišana, un papildslodzes apgūšanas iespējas pilna laika studiju režīmā jāsaskaņo ar Mācību prorektoru. Atļauja apgūt papildu studiju kursus, kas nav paredzēti attiecīgā semestra studiju plānā, studentam jāsaņem semestra pirmo divu nedēļu laikā. Gadījumā, ja students semestra sākumā noteiktajā termiņā neiesniedz individuālo saistību lapu (nereģistrējas studijām), dekānam, iepriekš pieprasot no studenta paskaidrojumu, ir tiesības ierosināt studenta eksmatrikulāciju. Apmeklēt nodarbības un kārtot pārbaudījumus izvēlētajos studiju kursos students drīkst tikai tādā gadījumā, ja viņš ir reģistrējies studijām, aizpildot un iesniedzot dekanatā individuālo saistību lapu.

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VeA Senāta lēmumu Nr. 12-95

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VeA Senāta lēmumu Nr. 17-67

5. Studenti, kas ir izpildījuši semestra akadēmiskās saistības, turpina studijas nākošajā semestrī atbilstoši studiju programmas prasībām.

6. Studentam, kas kādā pārbaudījumā ir saņēmis nesekmīgu atzīmi, ir tiesības vienu reizi bez papildu maksas atkārtoti kārtot šo pārbaudījumu attiecīgās sesijas laikā. Studentam, kas nav ieradies uz pārbaudījumu bez objektīva, dokumentāli apliecināta attaisnojoša iemesla (slimība, ārkārtēji ģimenes apstākļi u. tml.), ir tiesības vienu reizi par papildu samaksu saskaņā ar Ventspils Augstskolas Senāta apstiprinātiem tarifiem kārtot šo pārbaudījumu attiecīgās sesijas laikā. Par pārbaudījuma kārtošanas laiku un vietu studentam iepriekš jāvienojas ar studiju kursa docētāju.

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VeA Senāta lēmumu Nr. 07-120

7. Par katru pārbaudījuma kārtošanas reizi pēc sesijas tiek noteikta maksa  saskaņā ar Ventspils Augstskolas Senāta apstiprinātu tarifu neatkarīgi no studiju kursa, par kuru tiek kārtots pārbaudījums, apjoma kredītpunktos. Pārbaudījuma atkārtošana, lai uzlabotu sekmīgu atzīmi, nav iespējama.

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VeA Senāta lēmumu Nr. 07-120

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VeA Senāta lēmumu Nr. 12-95

8. Ja students, divas reizes atkārtoti kārtojot pārbaudījumu,  nav spējis nokārtot to ar pozitīvu (4-10 balles) vērtējumu vai arī nav ticis pielaists pie pārbaudījuma kārtošanas (studentu var nepielaist pie pārbaudījuma kārtošanas saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti fakultātes Domes apstiprinātā attiecīgā studiju kursa aprakstā, ar kuru students ir iepazīstināts kursa apguves sākumā), viņam tiek dota iespēja nākošajā gadā apgūt šo studiju kursu atkārtoti. Maksa par studiju kursa atkārtošanu tiek noteikta saskaņā ar Ventspils Augstskolas Senāta apstiprinātiem tarifiem; šajā summā iekļauta arī maksa par kursa pārbaudījuma kārtošanu vienu reizi.

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VeA Senāta lēmumu Nr. 07-120

9. Studenti, kam sesijas beigās ir iepriekšējos semestros nenokārtoti pārbaudījumi,  studijas nākošajā semestrī drīkst turpināt tikai ar dekāna rakstisku atļauju, nosakot termiņus nenokārtoto pārbaudījumu kārtošanai. Iesniegums par atļauju turpināt studijas nākošajā semestrī studentam jāiesniedz fakultātē 10 darba dienu laikā pēc sesijas beigām. Par atļaujas izsniegšanas iespējamību un parādu nokārtošanas termiņiem dekāns konsultējas ar studiju programmas direktoru un attiecīgo studiju kursu docētājiem un pieņem lēmumu, vadoties pēc fakultātes domē apstiprinātiem kritērijiem.

Ja studentam sesijas beigās bez objektīva, dokumentāli apliecināta attaisnojoša iemesla ir nenokārtoti pārbaudījumi un/vai viņš nav saņēmis dekāna atļauju turpināt studijas nākošajā semestrī, tad fakultātes dekānam ir tiesības atļaut studentam atkārtot studiju gadu par fizisku vai juridisku personu līdzekļiem, apmaksājot studijas atkārtojamajā semestrī atbilstoši nokārtojamo studiju kursu kredītpunktu skaitam (ieskaitot programmas izmaiņu rezultātā radušos kredītpunktus) vai saskaņā ar Senātā apstiprināto studiju maksu.

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VeA Senāta lēmumu Nr. 12-95

10.  Ja students semestra akadēmiskās saistības nevarēs izpildīt vai nav izpildījis objektīva, dokumentāli apliecināta attaisnojoša iemesla dēļ un par šāda iemesla esamību ir nekavējoties paziņojis augstskolai, viņam tiek piešķirts pārbaudījumu kārtošanas termiņa pagarinājums, kura laikā viņš neiegūst akadēmiskā parādnieka statusu. Termiņa ilgumu katrā gadījumā individuāli nosaka fakultātes dekāns pēc studiju programmas direktora un attiecīgo docētāju ieteikuma.

11.  No budžeta finansētajām studiju vietām eksmatrikulētie  studenti konkursa kārtībā tiek aizvietoti ar tās pašas studiju programmas sekmīgiem studentiem, kas studē par fizisku vai juridisku personu līdzekļiem.

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VeA Senāta lēmumu Nr. 12-95

12.  Studiju semestra beigās tiek organizēts konkurss uz budžeta studiju vietām saskaņā ar nolikumu “Par konkursu uz Ventspils Augstskolas studiju vietām, kas tiek finansētas no budžeta līdzekļiem”.

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VeA Senāta lēmumu Nr. 10-37

13.  Studentam ir tiesības uz laiku, arī vairākas reizes, bet ne vairāk par 4 semestriem kopā, pārtraukt studijas. Minimālais studiju pārtraukums – viens semestris, maksimālais – četri semestri. Studiju pārtraukumā students netiek eksmatrikulēts. Iesniegumu ar lūgumu atļaut pārtraukt studijas uz noteiktu laiku students adresē fakultātes dekānam un informē par to studiju programmas direktoru ne vēlāk kā līdz semestra otrās studiju nedēļas beigām.

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VeA Senāta lēmumu Nr. 12-95

14.  Students drīkst pārtraukt studijas, ja ir izpildītas vismaz viena semestra studiju prasības vai pastāv objektīvs, dokumentāli apliecināts attaisnojošs to neizpildīšanas iemesls.

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VeA Senāta lēmumu Nr. 11-11

15.  Dzēsts.

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VeA Senāta lēmumu Nr. 12-95

16.  Par studiju pārtraukšanas gadījumiem tiek izdots VeA rektora rīkojums. Par studiju pārtraukšanu Mācību daļas vadītājs informē VeA Kredītu un stipendiju komisijas priekšsēdētāju, kurš gadījumā, ja students ir saņēmis studiju vai studējošo kredītu, par to sniedz ziņas valsts galvoto kredītu administrējošajai institūcijai.

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VeA Senāta lēmumu Nr. 12-95

17.  No budžeta finansēta studiju vieta pēc studiju pārtraukuma studentam tiek saglabāta tikai gadījumos, ja:

17.1.                    studiju pārtraukums ir sācies ar jaunu semestri, ievērojot šajā nolikumā noteiktos termiņus;

17.2.                    pastāv dokumentāli apstiprināts attaisnojošs iemesls:  ilgstoša slimība vai ārkārtēji sociālie vai ģimenes apstākļi – studiju pārtraukšanai semestra laikā.

Atbrīvoto budžeta studiju vietu studiju pārtraukuma laikā var izmantot cits tās pašas studiju programmas sekmīgs students, kas studē par fizisku vai juridisku personu līdzekļiem.

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VeA Senāta lēmumu Nr. 12-95

18.  Lai atsāktu studijas, studentam līdz studiju pārtraukuma beigām fakultātē jāiesniedz rektoram adresēts iesniegums par vēlmi turpināt studijas un jāreģistrējas studijām akadēmiskajā semestrī.

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VeA Senāta lēmumu Nr. 12-95

19.  Studentam turpinot studijas pēc to pārtraukšanas, agrāk iegūtie kredītpunkti tiek atzīti pilnā apjomā tajā pašā studiju programmā. Ja studiju pārtraukuma laikā ir notikušas izmaiņas studiju programmā, studentam studijas jāturpina saskaņā ar jauno programmu, studiju kursus, ja tādi ir iekļauti studiju programmā.

20.  Studentiem, kuri pēdējā studiju gada beigās nav nokārtojuši atsevišķu studiju kursu pārbaudījumus un/vai gala vai valsts pārbaudījumus, uz laiku līdz trim gadiem var tikt piešķirts studējošā par fizisku vai juridisku personu līdzekļiem statuss ar nosacījumu, ka viņu studiju maksa tiek noteikta atbilstoši Ventspils Augstskolā spēkā esošajiem apmaksas tarifiem par nenokārtotajām studiju saistībām (atbilstoši Senāta apstiprinātam cenrādim).

Studentiem, kuri ir eksmatrikulēti, triju gadu laikā ir tiesības tikt imatrikulētiem nenokārtoto studiju saistību kārtošanai studējošā par fizisku vai juridisku personu līdzekļiem statusā. Iesniegumu par imatrikulāciju jāiesniedz fakultātē savlaicīgi, t.i., ņemot vērā gala vai valsts pārbaudījuma darba izstrādei nepieciešamo zinātniskā vadītāja konsultāciju laiku, bet ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šī pārbaudījuma kārtošanas termiņa.  Reģistrācijas maksa atbilst attiecīgā studiju gada  Uzņemšanas noteikumos apstiprinātajai maksai par šo pakalpojumu.  Gala vai valsts pārbaudījuma kārtošana  studentam jāapmaksā atbilstoši Senāta apstiprinātai maksai.

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VeA Senāta lēmumu Nr. 12-95

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VeA Senāta lēmumu Nr. 15-06

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VeA Senāta lēmumu Nr. 15-90

21.  Turpinot studijas Ventspils Augstskolā pēc pārnākšanas no citas augstskolas, par iegūto kredītpunktu ieskaitīšanu izvēlētajā VeA studiju programmā lemj programmas direktors, saskaņojot savu lēmumu ar attiecīgo studiju kursu docētājiem un balstoties uz VeA noteikto kredītpunktu uzskaites kārtību un “Nolikumu par studiju kursu apjoma, satura un vērtējuma atzīšanu Ventspils Augstskolā”. Programmas direktors sagatavo arī individuālo studiju plānu atlikušajam studiju periodam. Kredītpunktu ieskaitīšana notiek saskaņā ar mācību prorektora rīkojumu, balstoties uz fakultātes dekāna iesniegumu. Lēmumu par studiju līguma slēgšanu pieņem rektors vai viņa pilnvarota amatpersona, pamatojoties uz studiju programmas direktora ieteikumu. VeA izdod rīkojumu par imatrikulāciju noteiktā semestrī, pievienojot veiktā salīdzinājuma protokolu un individuālo studiju plānu ar papildu prasībām (apgūstamie priekšmeti, pārbaudījumu kārtošanas termiņi u.c.), ņemot vērā, lai kopā ar papildus apgūstamajiem priekšmetiem studiju gadā iegūto kredītpunktu skaits nepārsniegtu 40 kredītpunktus. Papildus kārtojamo priekšmetu kopapjoms nedrīkst pārsniegt 20 kredītpunktus. Lai uzsāktu studijas VeA, studentam jāreģistrējas studijām un jāsamaksā Ventspils Augstskolā noteiktā  reģistrācijas maksa.

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VeA Senāta lēmumu Nr. 12-95

22.  Eksmatrikulācijas no VeA gadījumā pārtrauktas studijas var atsākt, ja pirms tam izpildītas vismaz divu semestru studiju prasības un ir iegūti vismaz 40 kredītpunkti, un tam piekrīt studiju programmas direktors. Lai atsāktu studijas pēc eksmatrikulācijas, studentam jāreģistrējas studijām un jāsamaksā Ventspils Augstskolā noteiktā reģistrācijas maksa. Par semestri, kurā studējošais imatrikulēts, studiju maksu var noteikt arī kā samaksu par nokārtojamo studiju kursu kredītpunktiem, ja daļa no šī semestra studiju kursiem ir nokārtota pirms eksmatrikulācijas.

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VeA Senāta lēmumu Nr. 11-11

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VeA Senāta lēmumu Nr. 17-67

23.  Ja students vēlas izbeigt studijas VeA, neapguvis studiju programmu, viņam par to nekavējoties jāziņo dekanātā. Neziņošanas gadījumā studentam, kas studē par fizisku vai juridisku personu līdzekļiem, jāsedz studiju maksa par laiku līdz viņa eksmatrikulācijas rīkojuma izdošanai arī gadījumos, ja nodarbības šajā laikā netiek apmeklētas.

24. Ventspils Augstskolas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās, akadēmiskās un profesionālās bakalaura studiju programmās kontaktstundas pilna laika studijās ir ne mazāk kā 40 % no studiju programmas apjoma (izņemot praksi un noslēguma darbu), akadēmiskās un profesionālās maģistra studiju programmās kontaktstundas pilna laika studijās ir ne mazāk kā 30 % no studiju programmas apjoma (izņemot praksi un maģistra darbu). Pasniedzējs pats veido sadalījumu starp lekciju un praktisko nodarbību formām noteikto kontaktstundu ietvaros un tas tiek atspoguļots kursa aprakstā.

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar VeA Senāta lēmumu Nr. 17-67