Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Valodas un starpkultūru komunikācija”

 
Piešķiramā kvalifikācija vai/un grāds Humanitāro zinātņu bakalaura grāds
Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
Studiju ilgums 3 gadi (6 semestri)
Studiju veids Pilna laika klātiene
Studiju programmas mērķis
  • sagatavot kvalificētus starpkultūru komunikācijas speciālistus Latvijas valsts un starptautiskām iestādēm;
  • nodrošināt ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas studijas,
  • nodrošināt nozares zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, akadēmiskās izglītības standartiem atbilstošas, praktiski piemērojamas akadēmiskās studijas.
Studiju programmas uzdevumi
  • sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu, profesionāli augsta līmeņa starpkultūru komunikācijas pakalpojumu sniegšanai tautsaimniecībai nepieciešamās nozarēs;
  • sekmēt absolventu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū;
  • īstenot padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju patstāvīgi izstrādāt pētījumu metodiku un veikt pētījumu metodikas pielietojumu aizvien jaunās nozarēs, kā arī ļauj turpināt studijas augstākas kvalifikācijas līmeņa sasniegšanai;
  • nodrošināt studiju kvalitātes atbilstību Eiropas u.c. ekonomiski attīstīto pasaules valstu līmenim, pilnveidojot mācību procesa metodisko, zinātnisko un materiāli tehnisko nodrošinājumu un veicinot sadarbību ar citām Latvijas un ārvalstu augstskolām;
  • savlaicīgi pārveidot programmas saturu un pasniegšanas metodes, reaģējot uz izmaiņām starptautiskajā darba tirgū, kā arī pareizi prognozējot izmaiņas tālākā nākotnē;
  • veidot ciešu studiju procesa saistību ar reālo praksi multikulturālos uzņēmumos.
Studiju programmas saturs
Pašnovērtējuma ziņojums 2015
Programmas statuss Akreditēta