Tulkošanas studiju fakultāte

Profesionālā bakalaura studiju programma „Tulkošana vācu – latviešu – krievu vai angļu valodā”

 
Piešķiramā kvalifikācija vai/un grāds Tulka un tulkotāja kvalifikācija, bakalaura grāds
Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni Centralizētais eksāmens vācu vai angļu valodā vai arī sertifikāts starptautiskajā vācu valodas eksāmenā un centralizētais eksāmens latviešu valodā
Studiju ilgums 4 gadi (8 semestri)
Studiju veids Pilna laika klātiene
Studiju programmas mērķis Sagatavot Latvijas un ES darba tirgus prasībām atbilstošus augstas kvalifikācijas tulkotājus un tulkus tulkošanai ne tikai no vācu valodas (1. svešv.) latviešu valodā un otrādi, bet arī no angļu valodas (2. svešv.) latviešu valodā, sniedzot padziļinātas, uz jaunākajām tulkojumzinātnes atziņām balstītas zināšanas un apgūstot profesionālajā darbības jomā nepieciešamās prasmes un iemaņas.
Studiju programmas uzdevumi - izglītot augsta līmeņa tulkus un tulkotājus tautsaimniecībai nepieciešamās nozarēs; - sekmēt to konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū, t.sk. Eiropas Savienības institūcijās; - īstenot padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju patstāvīgi izstrādāt tulkošanas metodiku un veikt tulkošanas pasūtījumus aizvien jaunās nozarēs.
Studiju programmas saturs Saturs (PDF)
Pašnovērtējuma ziņojums 2015./2016. studiju gads
Programmas statuss Akreditēta
 
Studentu prakses vietas
Studiju programmas absolventi