Tulkošanas studiju fakultāte

Profesionālā bakalaura studiju programma „Tulkošana franču – latviešu – spāņu valodā”

 
Piešķiramā kvalifikācija vai/un grāds Tulka un tulkotāja kvalifikācija, bakalaura grāds
Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni Centralizētais eksāmens franču vai angļu valodā (pēc reflektanta izvēles) vai arī sertifikāts starptautiskajā angļu valodas eksāmenā un centralizētais eksāmens latviešu valodā
Studiju ilgums 4 gadi (8 semestri)
Studiju veids Pilna laika klātiene
Studiju programmas mērķis Programmas stratēģiskos mērķus un galvenos uzdevumus nosaka valsts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standarts (LR MK 20.11.2001. noteikumi Nr. 481). Studiju programmas stratēģiskie mērķi ir: - sagatavot kvalificētus mutiskās un rakstiskās tulkošanas speciālistus Latvijas valsts un pašvaldību iestādēm; privātām tautsaimnieciskām struktūrām darbam Latvijā, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ārvalstīs ārpus ES; darbam Eiropas Savienības institūcijās pēc papildus kvalifikācijas iegūšanas; - nodrošināt ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas studijas; - nodrošināt nozares zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, profesijas standartiem atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās studijas.  Studiju programmas specifiskais mērķis ir sagatavot speciālistus, kuri spēj: - profesionāli veikt mutiskās un rakstiskās tulkošanas darbus dažāda veida Latvijas un ārvalstu institūcijās, uzņēmumos un birojos; balstoties uz iegūto izglītības un metodisko bāzi, kā arī apgūto profesionālo prasmju un iemaņu kompleksu; - konkurēt darba tirgū un operatīvi reaģēt uz izmaiņām tajā; - sekmīgi apgūt tālāku izglītību citās mācību iestādēs.
Studiju programmas uzdevumi Studiju programmas uzdevumi ir: - sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu, profesionāli augsta līmeņa mutiskās un rakstiskās tulkošanas pakalpojumu sniegšanai tautsaimniecībai nepieciešamās nozarēs (uzņēmējdarbība, mārketings, komercdarbības likumdošana); - sekmēt absolventu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū; - īstenot padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju patstāvīgi izstrādāt tulkošanas metodiku un veikt tulkošanas pasūtījumus aizvien jaunās nozarēs, kā arī ļauj turpināt studijas augstākas kvalifikācijas līmeņa sasniegšanai; - nodrošināt studiju kvalitātes atbilstību Eiropas u.c. ekonomiski attīstīto pasaules valstu līmenim, pilnveidojot mācību procesa metodisko, zinātnisko un materiāli tehnisko nodrošinājumu, ceļot docētāju kvalifikāciju un veicinot sadarbību ar citām Latvijas un ārvalstu augstskolām; - savlaicīgi pārveidot programmas saturu un pasniegšanas metodes, reaģējot uz izmaiņām tulkošanas darba tirgū, kā arī pareizi prognozējot izmaiņas tālākā nākotnē; - veidot ciešu studiju procesa saistību ar reālo tulkošanas praksi.
Studiju programmas saturs Saturs (PDF)
Pašnovērtējuma ziņojums 2015./2016. studiju gads
Programmas statuss Akreditēta