Tulkošanas studiju fakultāte

Juridisko tekstu tulkošana

Profesionālā maģistra studiju programma „Juridisko tekstu tulkošana”

2011. gadā ir uzņemta ES sadarbības tīklā „Eiropas maģistrs tulkošanā” uz trim gadiem. Atkārtoti izpildot izvirzītos kvalitātes kritērijus, studiju programma turpina dalību ES sadarbības tīklā.
Piešķiramā kvalifikācija vai/un grāds Profesionālais maģistra grāds juridisko tekstu tulkošanā un tulkotāja kvalifikācija
Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni Uzņem LR pilsoņus un personas, kurām ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī personas, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, un ārzemniekus ar iepriekš iegūtu:   
  • profesionālo bakalaura grādu tulkošanā, kurš iegūts, pabeidzot četrgadīgu studiju programmu, vai;
  • akadēmisko bakalaura grādu citā zinātņu nozarē, pabeidzot trīsgadīgu studiju programmu vai;*
  • jebkuru profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu.
Studiju ilgums 1.5 gadi (3 semestri)    *Akadēmiskā bakalaura studiju programmas beidzējiem paredzēts papildus semestris ar tulkošanas praksi 20 kredītpunktu (30 ECTS) apjomā.
Studiju veids Pilna laika klātienes
Studiju programmas mērķis Studiju programmas absolventi ir augsta līmeņa speciālisti juridisko tekstu tulkošanā, kuri - spēj sekmīgi veikt dažādas grūtības pakāpes tulkošanas pasūtījumus attiecīgajās darba valodu kombinācijās, darbojoties Latvijas valsts pārvaldes iestādēs, tiesībaizsardzības institūcijās, kā arī starptautiskās organizācijās, jo īpaši ES institūcijās, apliecinot spēju patstāvīgi apgūt visdažādākās tulkojamo nozaru tekstu jomas, kā arī efektīvi organizēt apjomīgu tulkošanas pasūtījumu izpildi, - spēj orientēties attiecīgajā tiesību apakšnozarē un izmantot tajā lietoto terminoloģiju, kā arī atrisināt aktuālas juridiskās terminoloģijas problēmas atbilstīgajās darba valodās, - spēj rediģēt paša un citu tulkotos tekstus, kā arī izmantot tulkošanas procesā modernās tulkošanas tehnoloģijas (piemēram, datorizētās tulkošanas programmatūras).
Studiju programmas uzdevumi - izglītot augsta līmeņa speciālistus juridisko tekstu tulkošanā vismaz no divām svešvalodām; - īstenot padziļinātu zināšanu apguvi translatoloģijā, kas nodrošina iespēju patstāvīgi izstrādāt tulkošanas metodiku un veikt tulkošanas pasūtījumus aizvien jaunās ar juridisko terminoloģiju saistītās nozarēs; - sekmēt tulkošanas speciālistu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū, t. sk. Eiropas Savienības institūcijās.
Studiju programmas saturs saturs.pdf
Pašnovērtējuma ziņojums 2016
Programmas statuss Akreditēta

Iestājeksāmens maģistra studiju programmā JURIDISKO TEKSTU TULKOŠANA (teksta tulkošana no angļu val. latv. val ar vārdnīcas palīdzību un tests latviešu valodā)  notiks 2018. gada vasarā (datums tiks precizēts).

Doktorantūra

 

Studiju programmas “Juridisko tekstu tulkošana” izlaiduma video faili no 2011. gada skatāmi šeit.