Tulkošanas studiju fakultāte

Valodas un kultūrvide

 
Piešķiramā kvalifikācija vai/un grāds Akadēmiskais maģistra grāds
Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni Bakalaura grāds humanitārajās zinātnēs
Studiju ilgums 2 gadi (4 semestri)
Studiju veids Pilna laika studijas
Studiju programmas mērķis
 • nodrošināt studējošiem padziļinātu teorētisko zināšanu iegūšanu un pētniecības iemaņu un prasmju attīstīšanu;
 • nodrošināt Latvijas un starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanu;
 • nodrošināt speciālistu sagatavošanu privātām tautsaimnieciskām struktūrām darbam Latvijā, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ārvalstīs ārpus ES;
 • nodrošināt ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas studijas;
 • nodrošināt nozares zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, akadēmiskās izglītības standartiem atbilstošas akadēmiskās maģistra studijas.
Studiju programmas uzdevumi
 • sniegt studentiem tādu teorētisko zināšanu un prasmju kopumu izvēlētās valodas, kultūras un starpkultūru komunikācijas jautājumos, kā arī citās jomās, kas tiem pēc maģistra studiju programmas absolvēšanas ļautu sekmīgi konkurēt un iespējami ātri adaptēties darba vidē un sekmīgi iekļauties darbā Latvijas, Eiropas Savienības vai citu valstu pārvaldes institūcijās;
 • sagatavot studentus tālākām studijām doktorantūras programmās Latvijā (tostarp, Ventspils Augstskolas un Liepājas Universitātes kopīgajā starpaugstskolu doktorantūras programmā “Valodniecība”) un ārzemēs, sniedzot tiem padziļinātas iemaņas pētniecības darbā, kas tiek nodrošināts ar pētniecības metožu kursu apguvi;
 • sekmēt absolventu konkurētspēju starptautiskajā darba tirgū;
 • nodrošināt studiju kvalitāti, pamatojoties uz Latvijas ārējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un Ventspils Augstskolas iekšējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, pilnveidojot  mācību procesa metodisko, zinātnisko un materiāli tehnisko nodrošinājumu un veicinot sadarbību ar citām Latvijas un ārvalstu augstskolām;
 • nodrošināt studentiem iegūto zināšanu un prasmju izmantošanu, analizējot dažādas problēmsituācijas, gadījumu piemērus un risinot praktiskus uzdevumus;
 • pilnveidot studentu prasmi pastāvīgi attīstīt savu akadēmisko zināšanu līmeni;
 • savlaicīgi pārveidot programmas saturu un pasniegšanas metodes, reaģējot uz izmaiņām starptautiskajā darba tirgū, kā arī pareizi prognozējot izmaiņas tālākā nākotnē.
Studiju programmas saturs SATURS